Skip to main content

Full text of "Codices Chaldaici Sive Syriaci Vaticani Assemaniani"

See other formats


GOPIGES CHALDAIGI SIVE SYRIACI 
VATICANI ASSEMANIANI. 

: vÀTia cclviii. * \asseman. i.) 

VJodei in foL boipbycinus foliorum 563 f syriacis litteris eleganter f la- 
va tus ; quo continetur. 

Testamentum vetus syriàcum , integrum , duobus laterculis disposi tuni , 
e% vulgata Syrorum versione , praeter libros Esdrae ac Tobiae, qui er grac- 
ca septuaiginta interpretum versione editi sant. Accedit ad canonem scriplu- 
rae vctcris testamenti t tertius liber Maccabaeorum , et Josephi liber de Ma~ 
cabaeis. Et hic quidem est sermo de imperio rationis in laudem Eleaza- 
ri i Samonae , et septem Maccabaeorum f auctore Flavio Iosepho antiqui- 
tatum iudaicarum scriptore. Qui vero tertius liber Maccabaeorum inscribi- 
tur 9 non ille est qui ad calcem scripturae sacrae in vulgatis latinis bibliis ap* 
ponitur, sed historiam complectitur iudaicae gentis sub Ptolemaeó Philome- 
tore Aegyptiorura rcge ; ac memorato Iosepho adiudicatur ab Ebediesu so- 
bensi metropolita in catalogo scriptorum syrorum. Vide tom. III. bibliathe- 
cae oricntalis Iosephi Simomi Assemani pag. 7. Is codex pertinuit olira ad 
Georgium hesronitam , qui eum coenobio canubinensi dono se dedisse di-* 
cit , in rcdemptionem anjm^e patini sui Michaelis besronitae archiepiscopi 9 
die i. februarii ,anno Christi 1697, queniadmodum m «pigraphe subsignata manu 
Stephani Aldoensis patriarchae antiocheni , et Iacobi Evodii cius a secretis r 
deinde in patriarchatu successoris , codici praefìxa adnotatur. », CCLIX. (A. a.) Vjodcx in fol. bombyc. foliorum 458 , syriacis litteris elegantissime ex- 
aratus ; quo coutinetur. 

Testamentum vetus f ex vulgata Syrorum versione f duobus dispositum 
laterculis , vidclicct. pentateuchus 9 Iob , Iosue , Iudices, Samuelis I. et II , re- 
gum I. et II , paralipomenon I. et II, proverbia f ecclesiastes , cantica, Ruth 
et Susanuae historia. Ad calcem penta teuchi Gregorius hierosolymitanus Iaco- 
bitarum episcopus f qui antea Iosephus Georgii appelkbàtur f anno Graecorum 

(•) In catalogo vaticanorum codd. syriacoruin, quem dex CCLVII. Nunc a nobis imprimi tur hactenus ine- 

Assemani duobus tomis impresserunt , ultùnus nu- dita ootitia codicum assemanianorum , quos Pontifì- 

merusest CCLVf; sed mendum manu correctum in ecs max imi ab illorum beredibus . per»oluto pretio, 

nostro eiemplari fuitj eteoim reapse ultimili est co- adquisiverunt. Digitized by Google 2 CODICES SYRIACI 

182G. (Christi 1 5f 40 inasto palroarum in monasterio S. Thoraae apostoli , 
<juoJ Jlicrosolymis situai est , ad notai hunc codicem veteris , et alterum novi 
testamenti, anno Graecoruni 1800. ( Chi isti 1 488. ) empAum fuisse per lacobum 
lìlium Halaisi ex Iabruda tractiis damasceni pago oriundum , ab episcopo Mo- 
baracho cosurano 9 et in ecclesia damascena repositum : quutnque prò certa 
pecuniae stimma oppigneratus fuisset , ab codem Gregorio episcopo esse redera- 
ptum , et in ecclesia S. Thomae Hierosolyrois , ad usum Syrorum iacobitarum , 
collocatum. In fine codicis adnotat Elias edenensis episcopus , ■ se Mine librimi 
una cum altera veteris testamenti parte ab hierosolymitano Iacobitarum epis- 
copo emisse , atque coenobio cauubinensi , quocl in monte Libano est situm , 
anno Christi 1G08. dono dedisse. Is autem codex ante praedictum annum Grae- 
corum 1800 f nempe circa initiuui saeculi decimi quinti, exaratus fuit. e. CCLX. (A. 3.) 

fodex in 8. bombye. foliorum 225, chaldaicis seu estranghelis , h. e. ro- 
tuiìdis litteris eleganter exaratus ; quo continetur. 

1. Psalterium syriacurn , cum interlineari arabica versione, reccntius 
addita. Deest initium . 2. Cantica Mosis , Annae , Habacucb , Isaiae , Io- 
nae , trium puerorum , et Zachariae . 3. Troparia in sabba tho et dominica 
dicenda ( omnia cum versione interlineari arabica • ) Is codex scriptus fuit a 
a presbytero Georgio Mobarachi , Negemi filio , in Drima oppido , die sabbathi , 
undecima heziran ( idest iunii ) , bora diei secunda , anno mundi 6898 , Alexan- 
dri 1702 y h. e. aerae vulgaris ebristianae 1390 ,uti in fine adnotatur. 

CCLXI. (A. 4.) 

V^jodex in 8. m. bombye. foliorum 191 , syriacis litteris eleganter exara- 
tus ; quo continetur. 

Liber psalmorum Davidis , cum novem canticis , oratione dominica , 
symbolo apostolorum , et oratione ad matutinum ieiunii magni , iuxta ritum 
Syrorum iacobitarum. Accedunt sermones duo S. Ephraem syri , quorum 
primus de sapienlia , alter de paenitentia : nec non oratio mar-Philoxeni , 
carsciunica , nempe arabice litteris syriacis exarata: item praefationes dune ad 
lectiones evangelicas a patriarcha celebrante , vel eo praesente , dicendae ; 
acque carsciunicae . Is codex scriptus fuit Alepi a Cyriaco peregrino in aede 
deiparae Virginis , tempore mar-Ignatii antiocheni Iacobitarum patriarchae , 
anno Graecorum 1934* ( Christi 1622. ) ut in fine legitur. Digitized by Google VATICANI ASSEMAN1ANI. 3 

CCLXII. ( A. 5. ) G èoAex in 8. chàrtacei» paginamm 2Z2 , syriacis litteris nitide exaratus ; 
quo continetur. 

Psalterium Davidis % curii canticis vetcris ac rio vi testamenti ì> et ora- 
tione S. Ephratra syri. < 

CCLXIII. (A. G. ) 

VJodox in 8. bombyc. foliorum i5o 9 syriacis litteris ezaratus ; quo eon- 
tiuentur. 

Psalmi Davidis CL, cum psalrao extra numerum y et canticis Mosis atque 
Isaiac . Is codex XVI. Christi saeculo yidctur exaratus . Ad calcem huius 
codicis , quem ante saeculum decimum septimum scriptum esse existimo , com- 
pàctae sunt pars prior et posterior officii simplicis , seu breviarii Maronita- 
rum , Romae typis S. Congregationis de propaganda fide anno 17 17^ editi. 
Earum prima continet rubricas eiusdem officii , sive ordinem orationum cum 
tabellis temporariis festorum mobilium : altera vero complectitur benedictionem 
aquae , benediqtionem mulieris post partum , ordinem baptismi , ordinem mi- 
nistrandi sacramentum extremae unctionis f ordinem commendationis animae y 
ordinem sive ritum celebrando matrimoni! , cum litaniis B. V. Mariae , et 
kalendario sa net o rum per anni circulum , quod tamen manu scriptum est. 

CCLXIV. ( A. 7. ) 

V-Jodex in 8. chartac. foliorum 73, syriacis litteris exaratus ; quo con- 
tinetur. 

Psalterium Davidis f litteris vocalibus interpositis f loca punctorum 
quae a Syris et Hebraeis prò notis vocalibus adhibentur ; cura et stu- 
v dio Gabrielis Hevae archiepiscopi maronitae Gypri 9 adiectis regulis novae 
huic formae et methodo scribendi necessariis . Hanc 9 punctis in corpore sub* 
stituendi vocales litteras , formam methodum et regulas praedictus Gabriel de- 
promsit ex grammatica syriaca Ioseplii Simonii Assemani 9 de qua intra cod» 
i3a. ubi ad faciliorem syriacae et carsciunicae linguae lectionem buiusmodi lit- 
terarum vocalium usus traditur. Accedunt documenta et testimonia de vita 
et rebus gestis praedicti archiepiscopi , a Thoma Heva eiusdem ex fra tre nepote 
italice in lucetn edita. Is codex autographus est ; absolutus anteni fuit feria 
quarta, die 20. mensis tamuz ( iulii) anno Ghristi 1707 f Romae in palatio 
cardinalis Fcbronii; ut in fine idem aùctor arabtce adnotat. . Digitized by Google G CODICES SYRIÀCI 

CCLXV. ( A. 8. ) Jodexin8. cncmbraneus foliorum i56, syriacis litteris elegantissime^ xa- 
[ rat us ; quo contiaetur. 

Liber psalmorum Davidis , cuoi cauti cis Dei genitrici? et angelorum , 
oratione domiuica y beatitudinibus cvangelicis , illuminatione seu hymno S. 
Ephraem qui in officio Syrorum ad mi tu ti mi m recitari solet , cantico trium 
puerorura , symbolo apostolorum y et sermone metrico S. lacobi 9 cum eiusdem 
sermonis latina versione interlineari. Is codei scriptus fuit Roma e ab Elia Alio 
Abrahimi , discipulo domini Petri patriarebae Maronitarum , mense februario , 
anno Cbristi 1 5 1 7^ uti legitur in epigraphe syriaco -latina , ad calcem eiusdem 
codicis apposita. 

GCLXVI. ( A. 9.) 

Vuoile* in 4- membr. foliorum 226 , chaldaicis litteris eleganter exara- 
tus; quo continentur. 

Quatuor evangelio, , acto apostolorum , epistolae catholicae lacobi , 
Petri , Iohannis , et ludae; nec non Pauli apostoli epistolae quatuor decim : 
omnia duobus disposita laterculis . Praeit index lectionum , quae ex novo tes- 
tamento in divinis ofliciis per anni circulum iuita ritum Syrorum recitari so- 
lent. Is codex ad septimum Cbristi saeculum baud immerito videtur refereadus. 

CCLXVII. (A. 10.) 

V^Jode* in fui. membr. foliorum i65 f chaldaicis litteris eleganter exara- 
tus ; quo continentur. 

Quatuor evangelio, duobus disposita laterculis, praefixo unicuique evan- 
gelio indice capitum , quae per anui circulum, iuxta ritum Syrorum, in divi- 
nis ofliciis recitari solent. Accedi t harmonia eusebiana , si ve concordia qua* 
tuor evangelistarum , ab Eusebio caesareeusi concinnata , quae ad inferiorem 
singularum paginarum oram minusculo ebaractere rubro apposita est . Decst 
ultimum folium. Is codex octavo Cbristi saeculo videtur exaratus. 

CCLXVIII. (A. 11.) 

Viodex in fol. membr. foliorum 172, chaldaicis litteris exaratus* quo 

continentur. 

Quatuor evangelio , ex versione Thomae heracleeosis , Gcrmaniciac epi- 
scopi; praefixis Eusebii caesareensis 9 et Ammonii alexaudrini canouibus deccm Digitized by Google VATICANI ASSEMÀMANI. -5 

de harmonia evangelista! um ; una cum brevi trac tatù de genealogia Christi , ap- 
positaque ad inferiorem siogularum paginarnm orara eadcm harmonia. Praeit in- 
dex lectionum evangelica; uni per anni e ir cui um , quae etiam in margine recctit- 
tiore manu indicai) tur, Is codei rarissimus est , manu eiusdein Thomac he- 
racleensis exacatus anno Chi isti 6i5, uti liquet ex adnotatione , quae ad cai- 
cem evangclii Iohannis legttur, cuius haec est latina inlerpretatio. Hic qua- 
tuor sanctorum evangeli star um liber e lingua graeca in syriacam trans* 
latus , cum summa cura et magno labore , primum quidem in Mabug 
urbe (h. e. Hierapoli in Euphratesia ) anno Alexandri macedonis 819, /em- 
poribus religiosi domini Philoxeni confessoris , episcopi eiusdem urbis ; col" 
latusque est cum maximo studio a me paupere Thoma ad duo exem- 
plaria (in margine legitur ad tria) graeca satis accurata in Anton (ho- 
spitio monachorum ) Alexandriae urbis magnae , in sancto monasterio An- 
tonianorum: deinde exaratus fuit et collatus ibidem anno 927. Alexan- 
dria indictioue quarta (idest anno Christi Ci5. ) 

CCLXIX. (A. 13.) 

Viodex in fol. hombye. foliorum 3oS , syriacis litteris elegantissime 
exaratus ; quo cotitincntur. 

Quatuor evangelia , ex vulgata Syrorum versione f duobus disposita later- 
culis, quorum, prius exhibct tcxlum syriacum, alterum interprctatiouem ara- 
bicam litteris arabicis descriptam ; praefixo indice lectionum evangelicarum per 
anni circulum recitandarum , iuxta ritum ecclesiae anliochenae Syrorum . Is 
codex longe ante annum Christi i368. exaratus fuit; in eius cnim fine Iaco- 
bus Iobannis filius presbyter affirmat , se emisse olivetum quoddam in usura 
ecclesiae sancti Risciae (i. e. principis seu Alexii) anno Graecorum 1679. (Chri- 
sti i36y) die 23. nisan (aprilis). Tcstes sunt lohannes presbyter filius Simonis , 
Simon presbyter filius Mashudi , archidiaconus Sergius fil. Thomae. Pertinuit 
postea ad Davidem Michaelis filium prcsbyterum metoscitam in Cypro 9 qui 
post evangelium S. Lucae, carsciunice scribit se anno Christi i55a. kalcndis 
iannuarii emisse hunc librum a Salomone Iolianuis filio, eumque dono dedis- 
se ecclesiae S. Eliae oppidi Pheludi; eaque diruta , ecclesiae S. Iohannis Me- 
toscitarum . Testes donationis adhibcnlur G e or gius filius diaconi Ionae , Mal- 
thaeus subdiacouus, et Ioseph presbyter. CGLXX. (A. t3.) VJodex bombye. in fol. foliorum 455 % syriacis litteris elegantissime ex- 
aratus; quo contincntur. Digitized by Google b COD1CES SYRIÀCI 

Evangelia quatuor , duobus laterculis disposita , quòrum prius textum 
syi iacum , alterimi arabicam versionem , littcris tameu syriacis descriptam exhibet. 
Praeit index lectionum evangelicarum per armi circulum reciUndarum, iuxta 
ritum Syrorurn. Is code* scrlptus fuit anno Alexand ri 1764* (Christi i452. ) 
ia Adris oppido montis Libani ; compactusque denuo fuit unno Alexandre 
1827. ( Cliristi i5i5) liti liquet ex binis adnotationibus in calce appositis , 
qua rum prima eadem , qua totus codex , manu exarata est» 

CCLXXI. (A. 14.) 

V-Jodex in fol. l>ombyc. foliorum 3Gi, syriacis litteris elegantissime exa- 
ratus ; quo continentur. , 

Quatuor evangelici syriace et carsciunice , ex versione Thomae hera^ 
clecnsis , duobus deposita laterculis, quorum prius textum syriaeum -, secun- 
dum arabicam versionem exhibet. Praeii index lectionum evangelicarum per anni 
circulum , iuxta ritum Syrorum recitandarum. Ante initium evangelii Lucae cal- 
ligraphus profiletur se iacobitam esse, lcctoremque monet ut a Chalcedonen- 
sium morsibus animam suam liberet • In calce evangelii Iohannis describit 
verba Thomae heracleensis , quae supra rctuli nura. XI, ubi ait ad tria exem- 
plaria evangelium a Thoma collatum fuisse. Is autem code* exaratus fuit a 
Noe Pboeniciae lacobitarum episcopo , cui nomen Cyrilli impositum fuit, in rao- 
nasterio S. Michaèlis apud Sadad castrimi ditionis emesenae, feria se ita , die 
ii.tanmr (iuhi)anno Graecorum 1794» (Christi 1482.) temporibus Ignatii pa- 
triarchae., cognomento Iohannis Barsila ex Mardin, qui memoratum Noe episco* 
patu donaverat; et Dioscori cognomento Bar-Sabia , episcopi hiexosolymitani 4 
a quo idem Noe cucullum monasticum , et sacerdotium acceperat ; et Pblloxeni , 
Carmani filii 9 episcopi Hemat Capomeae et Hardini in monte Libano ; nempe 
ad usum Mosis , qui a Libanensibus (i. e. Maronitis Libani incolis) presbyter or- 
dinatus fuerat ; postquam vero fidem chalcedonensem abiecisset , ab eoàtm 
hegumenus est consecratus. Obiit autem praedictus Moses, filius Abrabae , filli 
Mosis , Bacupba Libani montis pago oriundus, die 2. adar ( raartii ) , feria sexta, 
anno Graecorum 1 798. ( Christi i486.) quemadmodum sermone quidem arabico, 
sed litteris syriacis in calce codicis adnotatur. Pertinuit olim ad ecclesiam Deiparae 
pagi Clebini in Gypro , cui ecclesiae donationes quam plurimàe a fidelibns 
factae describuntur folio ultimo , et una inter celeras facta dicitur die 3o. mensii 
ab (augusti) anno Christi i55i. 

CCLXXII. ( A. i5. ) 

Vjodex in fol. bombyc. foliorum 257, syriacis litteris nitidissime exara- Digitized by Google VATICASI ÀSSEMANIÀKK 7 

tiw ; quo conttncntuiv 

Quatuor evangelio. , ex versione Thomae heraòlecnsis , duabus dispositi 
laterculis ; pratifixa indice lectioiram evangeli carum , quae per anni circulum in 
divini* pflìciis a Syris xecitantur. li còde* exaratus fuit a Barsauma, anno' 
Graecocura 1799. (id est Gir isti t^S^j. ) V 11 nomen smini notis bisce numerali- 
bus designat 2. 6. 200. 90. 4°* *t videlicet Barsauma. Describit autem verba 
Thomae heracleensis, postquàm suam versioneih ènm tertio exemplari gracco 
contulisset , in haec verba. Hic quatuor sanctorum evangelistarum liber e 
lingua graeca in syriacam translatus est cumsumma cura et magna labore , 
primum quidem in Mabug urbe % anno Alexandri macedonis 819, tempo^ 
ribus religiosi domini -Philùxeni confessori* et episcopi eiusdem urbis : 
deinde collatus fuit summo studio a me paupere Thoma ad tria exem- 
plaria satis accurata in sancto monasterio sancti Domitii ; ubi et ipsum 
exaravi ad usum Davidìs archipresbjieri , ob animae ipsius utilitatem t 
et multorum qui amant et volunt soire ut i lem et accuratam divinòrum 
Ubrorum editionem* Script us autem et collatus fuit in memorato loco , 
anno 1799* Ex quo consta 1 9 adnotationem a Thoma heracleensi suae versio- 
ni subiunctam , hic a Barsauma amanuensi ad exaratum a se evangeli orum 
codiccm perperam devolutasi fuisse , perinde ac si Thomas in monasterio S. 
Domitii prò David archipresbytero anno Graecorifìn 1799. codicemisuum ad 
tria esemplarla contulisset; quunf ex genuina Thomae ipsius adnotatione, in 
calce codicis assem. XI. posita compertum sit , Thomam non anno Graecorum 
1799, sed 927, indictione 4* in Antonianorum Alexandriae eoenobio versionem 
suam syriacam ad tria exemplaria* contulissse. 

CCLXXIIL ( A. 16. ) 

VJ od ex in 4* membr. foliorum 120, chaldaicis , siye estranghelis lit tet- 
ris eleganter accurateque exaratus; quo contincntur. 

Quatuor evangelio , ex versione vulgata Syrorum. (In hoc codice deest hi- 
storia adulterae, quae habetur in graeco textu , et in latina vulgata editione , Io- 
han. cap. 8. a versu 1. ad n. inclusive. Item desunt duo versus Lucae cap. 22 > 
videlicet 17. et 18, qui extant non tantum in graeca et latina editione, sed etiam 
in syriaea Thomae heracleensis versione , de qua supra.) Is autem code* ad VII. 
saeculum videtur referendus G CCLXXIV. (A. ,7.) lodex in 8. membr. foliorum 3oo , chaldaicis litteris nitidissime cxata- 
tus \. quo continentur. Digitized by Google £ CODICES SYR1ACI 

Quatuor evangelio. , ex versione vulgata Syrorum ; subieeto synaxario r 
seu kalendario festorum et feriarum y per anni cireulum; una eura indice lec- 
tionum evangelicarum f quas in iis Syri recitare consueverunt. Desunt item in 
hoc codice, cuius aetas ad decimum Cliristi saeculum videtnr refereoda 9 Ustoria 
adulterae 9 et versus 17. et 18. cap. 22. Lucae; uti in praecedente codice. 

CCLXXV. ( A. 18.) 

Vi od ex in 4- membr. folio rum 127, chaldaicis litteris eleganter exana- 
tus ; quo continentur. 

A età apostolorum* Item eplstolae tres catholicae , nempe Iacobi I,Pe- 
tri I, et Iohannis I; nec non epistolae quatuor Fauli , quarum L ad Romano*, 
IL ad Corinthios, III. ad Colossenses, IV. ad Thessalonicenses , iuxta vulgatam Sy- 
rorum versionem. Is codex scriptus fuit in monastcrio S. Abrahami in regione 
Hacharitarum ab Habibo eiusdem monasterii monacho , anno Alexandri i5o4* 
(Christi 1192.) quemadmodum in eiusdem calce eadem qua totus codex 
roanu adnotatur. 

CCLXXVL (A. 19.) 

V-Jodex in fol. bombye. foliorum 269, syriacis litteris eleganter exaratus; 
quo continentur. 

Ada apostolorum , cum epistolis Iacobi f Petri 9 et Iohannis 9 nec non 
cum Pauli epistolis XI f, iuxta vulgatam Syrorum versionem 9 in lectiones per 
anni circuì um disti ibutae, duobusque laterculis dispositae ; praefixo kalendario 
sanctorum , dominicarum 9 et dierum ferialiuin , in quibus eaedem lectiones reci- 
tandae sunt ; subiectaque in fine codicis tabula ad inveniendum pascila, carsciu- 
nicc scripta. Is codex absolutus fuit anno Christi i536, die 12. aprìlis, feria quarta 
hebdomadae maioris , hora 2, diei f ab Abrahamo fìlio Iohannis Cruclaei archi- 
presbyteri ,uti habet adnotatio in calce codicis apposita; cui subest instrumen- 
tum quoddam concordiae initae, et divisionis hereditatis , scriptum carsciunict 
a diacono Manuele fìlio lamini, ex pago Clebino in Cypro 9 die 12. novembri* 9 anno 
Christi i56c. 

CCtXXVII. <A. 20-) 

Viodex in fol. bombye. foliorum in, syriacis litteris eleganter exara- 
tus; quo continentur. 

Epistolae catholicae Iacobi 9 Petri , Iohannis y Iudae % et Pauli 
XIV \ in lectiones per annum distributae 9 et duobus dispositae laterculis, iuxta 
ritum Syrorum. Is codex ad decimum quintum saeculum videtur refereudus. Digitized by Google VATICANI A3SEM ASIANI. 
CCLXXVIII. (A. 21.) G L>4odex in fol. mcmbr. foliorum i5o, clialdaicis littcris elegantissime c*a- 
ratus; qno continentur. * 

Lectiones ex scriptum ; cumsuis prochimenis et stichcrariis t quac duobu> 
disponuulur laici culis , prò festis anni diebus , a nalivitate Domini ad diem 
6. augusti; iuxta ritum Syrorum melcliitarum , qui Graecorum dogmata et ritus 
profitenlur. Posterioribus lectionibus adiècta est recentiore manu , inter latercula 
et ad utrumque marginem et óram , arabica interpretatio. Is codex nono Christi 
sacculo videtur exaratus.' 

CCLXXIX. (A. 23.) 

V^odex in fol. membr. foliorum 170 , clialdaicis littcris ebganlissime exa- 
ratus ; quo coutinentur. 

Lectiones evangelicae totius anni , a dominica resurrectionis usque ad 
sabbajbum. Item distinctio lectionum evangelicarum pio diebus dominicis, a do- 
minica resurrectionis ad dominicam octavam post pascila ; subiecto kalendario 
sanctorum , a mense septembri ad totum angustum ; iuxta ritum Mclchitarum ; 
omnia duobus disposita laterculis. Is codex ante a rimi m Adami GC5o. ( Chrìsti 
1 14 * • ) absolutus fuit a Iohaunc filio Ioscphi , die 2. novembris , feria 6, bora 3. 
dici , in monasterio S. Pantclcelnonis , quod monasterium quoque S. Eliae propbe- 
tae appcliatur , quodque situm est in regione Seleuciae urbis in monte Migro, 
qui vulgo caput suis nuncupatur; quemadmodum post obitum amanuensis in 
calce adnotat Epbracm monachus , qui bunc ipsum codiccm dono se dedisse prae- 
dicto monasterio testatur , temporibus Gregorii abbatis eiusdem monasterii 9 qui 
(uti docet alia adnotatio ibidem recentius addita) dicto monasterio annos vigiliti 
praefuit , diemque supremum obiit anno Adami GC5o , die 39. deccmbris , in 
festo SS. Innocentium , feria 3. 

CCLXXX. (A. 33.) 

V_jodex in fol. bombye. foliorum 228 9 clialdaicis littcris eleganttv exa- 
ratus; quo continentur. 

Lectiones evangelicae per anni circulum , duobus laterculis dispo.sitac , 
iuxta ritum Melcbitarum. Desunt priores^ quatuor lectiones; quae tanien ex pre- 
cedente codice supplcri possunt. Accedit ordo lectionum, tam cvaiigclic&rum 
quain apostolicarum , in divinis oflìciis per totius anni circulum recitandarum 9 
una cum kalendario sanctorum , arabico. Is codex exaratus fuit a presbytero Chris- 
lodalo fil. lohannis , fil.Iacobi , ex oppido Alcaphur , quod est in agro civitatis Digitized by Google IO CODICES STRIACI 

Botri, ditionis tripolitanae , feiia 3, die i/\. mensis octobris , anno Adami 7013. 
( Ghristi i5o5. ) uti fol. 1 ì5. post lectiouem lotionis pedum f ab eodera amanuensi 
syriace et arabico adnotatur. In calce codicis duo instrumenta arabica oc- 
currunt , quorum primum donationis huius libri «ecclesiae S. Mariae monasteri! 
Bachephtinensis 7 signatura a Salomone y seu Simone , episcopo berytensi 9 sab- 
batho, die io. ianuarii , anno Adami 70J9. (Gliristi i55i.) Àlterum instru- 
mentum translationis eiusdera libri ab ecclesia memorata S. Mariae de Bache- 
phtin ad monasterium S. Eliae in Chesroano y signatum a Macario pati iarcha 
antiochèno Mclchitarum , die prima martii , anno mundi 7169. (Chi isti iGGi.) 

CGLXXXI. ( A. 24. ) 

v^odex in fol. bombyc. foliorum 289 , syriacis litteris eleganter exaratus ; 
quo continentur. 

Lectiones ex quatuor cvangelistis per anni circulum; iuxta ritum Syro- 
rum maronitarum. Initium a dedicatioue ecclesiae , prima dominica novembris. 
Is codex scriptus fuit a Iohanne diacono , filio Iohannis presbyteri f ex pago 
Ban in monte Libano , ad usurn ecclesiae Deiparac, et SS. Simeonis , Iosephi , et A- 
danaei, rogatu presbyteri Iohannis bauensis , filii Nemroni , qui arborcs uon- 
nullas fructiferas a se emptas legasse dici tur ecclesiae monasterii S. Simeo- 
nis in paradiso , et S. Georgii , Deiparae , et S. Adanaei ; quam donationem » 
adiunctis nonnullis conditionibus , firmarunt episcopi Gyriacus et Elias anno 
Graecorum 1857. ( Ghristi i545. ) Testes huiusce rei Ionas eremita , eiusque dU- 
cipuli monachi, quemadmodum iuitio et in calce adnotatur. 

CCLXXXII. ( A, 25. ) 

i^odex in fol. bombyc. foliorum 23? , syriacis litteris rainutis elegantissi- 
me exaratus ; quo contiuetur. 

Gregorii Barhebraei cognomento Jbulpharagii f primatis orientis , com- 
mentarius in sacram scripturam , qui horreum mjrsteriorum si ve thesaurus 
mysteriorutn inscribilur : opus eruditissiraum t et orientalibus probatissimum ; 
de quo losephus Simonius Assemanus prolixe disserit in sua biblioteca orientali 
' tom. IL a pag. 277. Is codex ex apographo ad auctoris autographum anno Grae- 
corum i589« ( Christi 1277. ) manu eiusdem exaratum f descriptus fuit ab ar- 
chi presbytero Iohanne Zorbabi , filio Garir , damasceno , anno Graecorum 1945. 
( Ghristi i633. ) uti in fronte et calce adnotatur. Digitized by Google VATICANI AStEMANIAM» 1 1 

CCLXXXIIL ( A. 26. ) 

V-Jodex in fui. cliartac. foliorura 253, chaldaicis littcris elegantissime cx- 
aratus ; quo continentur. 

Commentarli surnmarìi et contracli in evangelium Matthaei et Io- 
hannis , ex Eusebio, Iobanne chrysostomo y aliisque patribus , et doctoribus 
ab anonymo decerpti. Is codei descriptus est ex codice membranaceo vati- 
cano io3. exarato in monasterio S. Barbara* , quod in monte Edessae situm 
est , anno Graecorum 1173. ( Christi 860.) ut docet epigra pbe ad eiusdem coti. 
vaticani calcem apposita , quam amanuensis in fine buius codicis transcribit. e. CCLXXXIV. (A. 27.) 

lodex in fol. cliartac. foliorum 211 , chaldaicis litteris nitidissime ex- 
aratus ; quo continetur. 

1. Compendiaria expositio in epistolas beati Palili apostoli , auctore 
Severo monacho edesseno ; collecta ex fusioiibus commenta riis S. Iobannis 
cbrysostomi 9 et aliorum doctorum. 2. Eiusdem excerpta ex Eusebii libro 
de solutione dubiorum , quae proferuntur circa quaedam evangelistarum lo- 
ca f in quibus videntur evangelistae invicem contradicere • 3. Eiusdem com- 
pendiaria expositio in evangelium Matthaei f collecta ex commentar iis S. 
Iobannis cbrysostomi et aliorum doctorum. Is codex eadem, qua praecedens co~ 
dcx , manu descriptus fuit. 

CGLXXXV. (A.a8.) 

"~ V-Jodex in fol. chartac. foliorum 207 , cbaldaicis litteris elegantissime ex- 
aratus ; quo continentur. 

Dionysii Barsalibaei, episcopi Amidae f commentarli in IV. evangelia 
ex fusioribus ^atrum commeutariis excerpti , et in compendium redacti . Dividun- 
tur in quinque tomos. Tomus I. babet commentarium in evangelium Matthaei , 
a capite I. ad caput Vili, iuxta vulgatae syriacae versionis numerationem ; 
praepositis prolegomenis in capita XLV. distributis; de quibus vide codicem 
yaticanum CLV. pag. 296. Is codex eadem , qua praecedens codex 1 manu 
descriptus fuit» G CCLXXXVI. (A. 29.) lodex in fol. cliartac. foliorum 2i5 , chaldaicis litteris exaratus ; quo 
continetur. Digitized by Google la CODICES SIRIACI 

Eiusdem Barsalibaei comuientarioram in qualuor evan^elia toraus II. a 
Matthaei capite IX. ad caput. XL. I; codcx eadem , qua praecedens codex 
manu exaratus fuit. ' 

CCLXXXVII. (A.3o.) 

Lrfodex in fol. chartac. foliorum 180 , chaldaicis lilteris , eadcra , qua 
praecedens codex , manu exaratus ; quo continctur. 

Eiusdem Barsalibaei commentariorum in IV. evangclia tomas III. a Mat- 
tliaei capite XLI. ad caput LXX. et uliimum. 

CCLXXXVIII. (A. 3«.) 

C 

^(odex in fol. chartac. foliorum a34, chaldaicis littcris, eadem , q.u 

praecedens codex, manu cxaralus ; quo coutinelur. 

Eiusd.m Barsalibaei corumeulariorum in IV. evangelia tomus IV. iu 
Mai cum et Lucam. 

CCLXXXIX. (A.3a.) 

Lrfodex in fol. chartac. foliorum aG4 , chaldaicis litteris eadem , qua prae- 
cedens codex , manu exaratus ; quo continetur. 

Eiusdem Barsalibaei commentariorum in IV. evangelia tomus IV. in Io- 
na nnem. 

CCXC. (A. 33. ) 

l^iodex in fol. m. borabye. foliorum aia , chaldaicis littcris nitidissime 
exaratus ; quo continetur. 

Missale Chaldaeorum seu Nestorianorum malabarìcorum correclum , 
cum lectionibus e* novo testamento per anni circulum , et cum kalendario sancto- 
rum. Accedunt variae benediclioues et ahsolutiones , ilem ordo confessionis sa- 
cramentalis ; ordo sacrae communionis ; ordo aspersionis hananae seu pietalis; 
ordo processionis in die palmarum; ordo baptismi ; ordo roinistrandae extre- 
mac unctionis ; et ordo commendatiouis auimae. Is codex exaratus fuit a Chcder 
Hormisda presbytero chaldaeo ninivita , qui cimata haeresi ncstoriana , Ro- 
mae pie obiit die 3o. deccmbris , anno Chrisli 1751, aetatis suae 73. Digitized by Google VATICANI ASSEM VISI ANI. v ^ »3 

££XCI. (A. 340 

V-Jodcx in fol. chartac. foliorum 78, chaldaicis litlcris exaratus; quo 
continetur. 

Liturgia SS. apostolorum , iuxta ritum Chaldacorum; cum epistolis et 
evangeliis , in ea per annum Icgendis. Accedit pars I. pontificalis Chaldaco- 
rum , complectens ordinationes et consecrationcs diacouorum , prcsbyterorum , 
episcoporum , perfectionem episcopi a catholico scu patiiarcha , ovdinatiotiem 
catholici, et numerum patriarcharura ab apostolis in toto terrarum orbe con- 
stitutorum ; ubi inseritur constitutio Marabae patriarchae Chaldacorum de elee- 
tione catbolici ; et Iesuiabi adiabeni de auctoi itatc patriarcharum. Itcm codex conti- 
net ordiuationem arcidiaconi , et directoris seu magistri novi li or um ; absolutionem 
sacerdotis a suspensionc, et laici ab interdicto et exeommuuicatione ; orationem 
super euergumenum , aliam super infirmum , et benedictionem seminum. Is co- 
dex exaratus fuit Romae,' die 3. aprilis , anno Christi 1766, uti in calce ad- 
notatur. 

CCXCII. (A. 35.) 

V_jodex in fol. m. bombye. paginarum 859 » syriacis litlcris elegantissime 
exaratus; quo continetur. 

Missale iuxta ritum ecclesiae antioebenae Syrorura marouitarum , syria- 
ce et carsciunice, duobus laterculis dispositum , quorum prius textum syria- 
cum , alterum versionem carsciunicam , seu arabicam litleris tamen syriacis de- 
scriptam , exhibent. Haec autem est series eorum , quae in hoc codice continentur. 
1. Ordo ad elficiendam aquam benedictam. 2. Praeparatio ad missam cum an- 
nuis lectionibus evangelieis. 3. Liturgia S. Petri apostolorum principis. 4* 
Liturgia SS. duodecim apostolorum. 5. Liturgia S. romanae ecclesiae ad ri- 
tum syriacum accomandata. 6. Liturgia S. lacobi apostoli. 7. Liturgia S. 
Iohannis apostoli et evangelistae. 8. Liturgia S. Marci evangelistae. 9. Li- 
turgia S. Xysti papae Romae. io. Liturgia S. Iohannis chrysostomi. 11. Li- 
turgia S. Cyrilli alexaudrini. 12. Liturgia obsignationis calicis, sive praesanc- 
tificatorum, in feria sexta crucifixionis. i3. Gratiarum actio post missam. CC XCIII. (A.3G.) e. jodex fot. m. bombye. foliorum zfò, syriacis litlcris nitidissime exara- 
tus ; quo continetur. 

Missale Syrorum marouitarum, syriace et carsciunice duobus disposi- 
tum laterculis , quorum prius syriacum textum 9 alterum carsiunicam eleganlio- Digitized by Google \\ CCDICES SYR1ACI 

rem interpretationem exhibent. In co missali liaec exhibentur. i. Ordomissae, 
cium lectionibus evangelicis. a. Liturgia S. Petri apostolorura principis. 3. Litur- 
gia SS. duodecim apostolorum. 4- Liturgia S. rominae ecclesiae. 5. Litur-, 
già S. Matthaei pastoris. G. Liturgia S. Sixti papié. 7. Liturgia S. Eusta- 
tici patriarchae antiocheni. 8. Liturgia S. Prodi patriarchae Costantinopoli- 
tani , discipuli S. Iohannis chrysostomi • 9. Liturgia S. Iohannis apostoli /et 
cfangclistae. io. Liturgia S. Marci evangelistae. 11. Liturgia S. Dionysii a- 
rcopagitae, discipuli S. Pauli apostoli. 12. Liturgia S. Cyriili alexandrini. i3. 
Liturgia S. Iohannis chrysostomi. 14. Liturgia S. Iacobi apostoli. i5. Praepa- 
ralio ad missam. iG. Gratiarum actio post raissam. 17. De iis, quae sacer- 
dos explere tenctur. 18. Ordo ad facieudara aquam benedictam. Is codex des- 
criptus fuit ex apographo , quod raanus Gabrielis Pharahat archiepiscopi Alepi 
exaraverat , a subdiacono Antonio , (ìlio Simeonis archipresbyteri Gustae , diea4* 
roartii, anno Christi 1 73G, uti in fine adnotatur ; recognitus autem fuit atque 
approbatus a Tobia Petro patriarcha antiocheno , et ab archiepiscopis Anto- 
nio Lystrorum, Gabriele Ptoiemaidis, Iohanne Laodiceae, et Philippo Cypri; 
quorum approbatio sigilli* iporum munita , in ealce liturgiae S. Iacobi apostoli 
apposita est. V-Joc CCXCIV. (A. 3 7 .) [>dex in fol. chartac. foiiorum 11, syriacis litteris eleganter exaratus , 
quo continetur. 

Liturgia S. Iohannis chrysostomi syriace et carsciunice , in duplici 
laterculo , quorum prius textum syriacum , altcrum carsciunicam interpretationem 
exhibent. 

CCXGV. (A. 38.) 

V-^odex in fol. bombye. foiiorum 38 , syriacis litteris eleganter scriptum ; 
quo continentur. 

Liturgiae SS. Iacobi doctoris episcopi sarugensis, Iohannis chrysostomi t 
Athanasii alexandrini, Iohannis Maronis patriarchae antiocheni, Clementis pa- 
pae, et Iacobi edesseni; ad usum ecclesiae antiochenae Maronitarum , syriace 
et carsciunice , duobus dispositae laterculis , quorum prius textum syriacum , 
alterum carsciunicam interpretationem exhibent. Is codex circa medium deciraum 
sextum Ghristi saeculum videtur exaratus. Digitized by Google YÀT1CÀH1 ÀSSEMANIANI. l5' 

CCXCVI. ( A. 3 9 . ) 

V^odex io 8* m. chartac. foliorum 82 , syriacis litteris minusculis exara- 
tas ; quo conti nentur. 

Liturgiae S. Iohannis chrysostomi , S. Basilii magni , et pracsanctifica to- 
rtini r quae Basilii nomen prae se fert; iuxta ritum Syrorum melctùtarum. Acce- 
dit ritualis et pontìficalis eorumdem Mclchitarum pars, coroplectens 1. Ora- 
tionem saper puerum octavo a nati vitate die. a. Ingressum puerperae in tcm- 
plum. 3. Ordinem baptismi , auctore S. Basilio magno. 4- Soiulionem coronac, 
seu orationem super baptizatum die septimo ab eius baptismate. 5. Ordinatio- 
nes lectoris , hypodiaconi , diaconi , et presbyteri. 6. Ordinem tonsurae mona- 
cborum novitiorum. 7. Ordinem sacri babitus monastici, prò medio, et summo 
gradu. 8. Ordinem sacri olei , seu lampadis. 9. Canonem deprecatorium prò in- 
firmis. Is codex descriptus fuit a Iosepho Simonio Assemano ex codicibus vali- 
canis XXXVII. et XL , (de quibus in eiusdem bibliotbeca orientali tom. I. pag. 
61 5.) subiectis in hoc variantibus lectionibus , quae inambobus illis occurrunt. 

GCXCVIL ^A.40.) 

Vjodex in 8. m. cliartac. foliorum 84 * syriacis litteris minusculis exa- 
ratus ; quo continentur. 

Liturgiae syriacae , iuxta ritum Marouitarum ; vidclicet 1. S. Iacobi a- 
postoli. 2* Eiusdem altera brevior. 3. S. Petri apostoli, prima. 4* Eiusdem se- 
cunda. 5. Eiusdem tertia. 6. S. Iobannis evangelistae. 7. SS. duodecim aposto- 
lorum. 8. S. Marci evangelistae. 9. S. Clementis papae. io. S. Iguatii tbeophori. 
11. Eustathii antiocheni. 12. S. Xysti papae. i3. S. Iulii papae. i/\. S. Athanasii 
alexandrini. i5. S. Gaelestini papae. 16. S. Basilii magni. 17. S. Gregorii theo- 
logi. 18. S. Iobannis chrysostomi. 19. S. Iacobi sarugensis. 20. S. Iohannis pa- 
triarchae Anliochiae , cognomento Maronis . Is codex eadem qua praecedens 
codex manu , nerape losephi Simonii Assemani , ex vaticanis codicibus des- 
criptus fuit. CGXCVIII. (A.41.) e. todex in fol. chartac. foliorum a3 , syriacis litteris nitidissime exara- 
tus ; quo continetur. 

Ordo missae in diebus ferialibus f iuxta ritum ecclesiae anliochenae Ma- 
ronitarum , syriace tantum. Digitized by Google ifi CODICKS SYIUACI 

CCaCIX. (A. 43. ) 

V-iodex ia fol. cliartac. foliorum 3G , nitidissime exaratus ; quo conline- 
tar . 

Orda missae in diebus feri ali bus , inxti ritum M.trouitarum f duobus 
dispositus laterculis , quorum prius textum svinami , alterimi interpretatio- 
uera carsciunicam seu arabicam , littcris tanica symct.s conscriptam , cxhibenl. 

CCC (A. 43. ) 

V^iodcx in 4» bombye. foliorum q4» syriacis litteris exaratus; quo con- 
tineutur. 

1. Miscellanea sacra, vidclicet 1. Cbronicon sea computus ecclesiasti- 
cus ; ubi de arino et cius partibus , de signis zodiaci , de cyclo annorum XIX, de 
epactis et noviluniis , de numero aureo, de litteris dominicalibus , de iudictioni- 
bus, de pasebate et aliis festis mobilibus ; scriptum carsciuuicum , duobus later- 
culis dispositum. a. Oratio super mulierem pnerperam , carsciunice . 3. Be- 
nedictio mulieris ecclesiam ingredienlis quadraginta post partum editimi dic- 
Lus , syriace et carsciunice. 4- Ordo baptismi , cura benedictione fontis bap- 
tismalis , et ordine confercndi ab episcopo sacramenti confirmatiouis ; syriace, 
cum rubricis carsciunicis. 5. Ordo extremae unctionis , cum consecratione olei 
sancti , carsciunice . 6. Benedictio anuli nuptialis 9 cum ordine sponsalium; 
carsciunice in duplici laterculo. 7. Benedictio aquae , in singulis diebus domini* 
cis ad horam tcrtiam facienda; carsciunice. 8. Regulae ad cognoscendam coniane- 
tionem planetarum , carsciunice. 9. S. Iohannis monachi damasceni , dissertatio vi- 
gesima prima de luce , igne 9 luminaribus sole et luna , deque sidcribus ; 
carsciunice. io. Adhortatio ad sponsam , carsciunice. 11. Dissertatio de Deo 
uno et trino, deque Verbi incarnatione ; carsciunice. 12. Symbolum S. Atba- 
nasii , carsciunice. i3. Adnotatio de aetate , et scpultura patriarcharum , ab 
Ariamo ad Elisaeum prophetam; carsciunice. i4* Missa de sancta Maria in 
sabbalho , ex latino in syriacum sermonem conversa; uti et pleraque mox supra 
recensita , a Sergio monacho fratre arclnepiscoporum Ionae et Iosepbi Maronita- 
rum, in monasterio S. Antonii abbatis de Cuzaia , anno Christi 1G01 , uti ia 
calce ordiuis baptismi adnotatur. Is autem codex pertinuit olim ad ecclesiam 
Maronitarum , quae apud templum hierosolymitanum resun ectiouis exstat , quam- 
que hodic Coptitae sibi usurparunt. V^4odcx CCCI. ( A. 44.) 
in 4- bombye. paginarum i5o, syriacis litteris cleganlbbime «x- Digitized by Google VATICANI ASSEMANIANI. 17 

ara t us quo continetur. 

Liber diaconalis Maronitarùm , complcctens cam missae parlcm , quac 
a diacono sacerdoti celebranti ministrante , et a populo canilur; syriaec et car- 
seiunice, \u\ duplici laterculo. Videlicet 1. in missa quotidiana, 2. io missa de 
dorainica. 3. de angelis , feria secunda. 4« de communi , feria tertia. 5. de Deipa- 
ra, feria quarta. G. de apostolis , feria quinta. 7. de martyribus, feria sexta. 8. de 
defunctis , sabhatho. 9. in dedicationc ecclesiae. io. in annunciamone Zacbariae. 
11. in annunciatione B. V. Mariae. 12. in visitatioue B. V. Mariae. i3. in fes- 
to S. Nicolai. i4* in nativitate S. Iobannis baptistae. i5. in rcvelalione S. Io- 
seph. iti. in nativitate D. N. I. Gliristi 17. de laudibus Dciparac. 18. iu festo 
S. Stephani. 19. in festo infantium Belblebem. 20. in circumeisione Domini, ai. In 
epiphania Domini. 22. de laudibus S. Iobannis baptistae. 23. in festo S. Ànlo- 
nii abbatis. 24. in pracsentatione Domini ad templum. 25. in festo S. Maronis. 
2G. iu dominica saceidolum. 27. in domiuica sanctoruro. 28. in festo XL. mar- 
tyium. 29. in festo S. losepb. 3o. in dominica palmarum. 3i. in bebdomada ma- 
lore, 32. in dominica resurrectionis. 33. in dominica nova, seu in albis. 34* in 
festo S. Georgii M. 35. in ascensione Domini. 3G. in pentecoste. 37. in festo 
ssinae Triuitalis. 38. in festo corporis Christi. 3g. in festo S. Elisaci propbc- 
tae. 4°* in festo S. Eliae propbetae. 4 1 * ìlì transfiguratione Domini, /p. iu as~ 
sumptione B. V. Mariae. 43* in decollatione S. Iohannis baptistae. 44* in na- 
tivitate B. Y. Mariae. 45- in exaltatione S. crucis. /\6. in festo omnium sancto- 
rum. 47- ìn f est0 propbetaruro. 48* in festo confessorum. 49- in festo SS. mona* 
chorura. 5o. in missa praesanctificatorum. 5i. in processionibus. Is codex scriptus 
fuit manu Cliristoduli filii Petri maronitae alepini 9 temporibus Gabrielis Hau- 
sceb archiepiscopi Alepi , exeunte mense niartio, anno Chi isti 173G, ut in cal- 
ce adnotatur. 

CCCII. ( A. 45. ) 

VJodex in 8. bombye. foliorum 32, syriacis litteris nitidissime exaratus; 
quo continetur. 

Liber diaconalis Syrorum iacobitarum , cum rubricis carsciunicis , et lec- 
tionibus apostolici* per totam hebdomadam. Is codex descriptus fuit Àlepi a 
Gregorio , alias Iosue , metropolita bierosolymitano Iacobitarum , anno Graeco- 
rum 1993. ( Chris ti 1G81.) ad usum diaconi Georgii , fil. Sciocrallah, fil. Siraco- 
nis, quemadmodum in calce adnotatur. CCCIIL (A. 46.) G jodex in \. bombye. foliorum i58, chaldaicis litteris exaratus; quo 
continetur. 

3 Digitized by Google iS CODICES SYRIACI 

ì 
Liber sacerdoUtlis Nestorianoruro ; videlicet i. orcio presbytcrorum 7 hoc 

cU precaliones et absolutiones, quas prcsbyteri in officio feriali , ad vespe- 
ras , nocturnum , et nututiiuim , ante et post unuraqueraque psalmum , et in 
fcslis atque commemoratioaibus sanctoruro raemoriter recitare debent. 2. litur- 
gia beatorum apostolorum . 3. liturgia Theodori mopsuesteni . 4* liturgia 
Nestorri patriarchae consiautinopoiitani. 5. ordo baptismi , compositus a le- 
suiaho catholico adiabcuo , tum Nestorianorum patriarclia . 6. ordo solùtionis 
aquae • 7. ordo innovationis fermenti. 8. clausulae , seu absolutiones XV 9 in 
fine raissae ad portarti cancellorum recitandae /ab Ebcdiesu bar-B ridia epis- 
copo sobensi compositae . 9. sanctificatio aquae pollutae. io. ordo indul- 
dulgentiae, sive absolutionis , conpositus a Iesuiabo catholico. 11. orationes 
in festis Domini per animai ; in hebdomada rogationum ; in dominicis ieiunii 
quadrage-imalis; in heb Jornada maiore, et prò defunctis. 12. orationes iu de- 
dicatone ccclesiae compositae ab Abul-Azar. i3. absolutio iu (Ine raissae, ara- 
bile litteris chaldaicis. i.{. alia ad portara cancellorum, composita a mar-Ga- 
briele. i5. historia cuiusdam mutyris nuncupati Zi fui , (ìUi Simconis, damas- 
ceni , qui natus dicitar '"anno Alexandri macedouis G20. ( Ghristi 3i[). ) fine 
mutila; arabice Litteris clnldaLis, excepto ultimo folio, quod arabico cliarac- 
tere conscriptum est. Is code* cxaratus fuit ab Emmanuele , filio Petri , presby- 
tero , in Hekat oppido regioais adorbiganae, anno Graecorum 1920. ( Chris- 
ti 1608. ) uti in (ine precum de dedicatione ecclesiae ad nota tur. 

GCCIV. ( A. 4 7 . ) 

V^odex in 4* m * chartac. foliorum 196 , chaldaicis litteris nitidissime 
exai atus ; quo continetur. 

Pontificale et rituale Syrorum iacobitarura , in duos tomos divisum , a 
Michaele magno eiusdem gentis patriarchi , qui circa annum Ghristi 1 190. eia- 
ruit , collectum et recognitum . Tomus I , in quo isthaec exhibentur . 1. ordo 
consecrationis divini chrismatis. 2. benedictio olei , quod fit ad unctionera , 
nimirura olei catechumenorum , et olei extremae unctionis ; unum enim , idera- 
que oleum apud Syros iacobitas ad utramque unctionem adhibelur 9 eiusque 
benedictio post chrismatis consecrationem fit ab episcopo simul et presbyteris ; 
uti in rubrica eidem benedictioni praefixa praecipitur . 3. alia benedictio o- 
lei orationis , catechumenorum nempe et infirmorum , quovis tempore ad- 
ministrandi . 4- or ^° dedicationis ecelcsiae . 5. ordo reconciliationis altaris t 
et ecclesiae pollutae. 6. orda consecrationis altaris . 7. admouitio ad eos rf 
qui ordinandi sunt presbyteri aut diaconi , ab episcopo dicenda coram ipso- 
rum fideiussoribus ; ut in rubrica praecipitur . 8. alia admonitio post co- 
rum ordinationem dicenda. 9. admonitio altera dicenda ante ordinatiouem , Digitized by Google VATICANI ASSEMAKIAM. 19 

auctorc IacoLo metropolita Maipharactae , seu Martyropoleos in Mesopotamia. 
io. cantus et responsoria ad singulas ordina tiones . 11. cycli idest auti- 
phonae et cantus ad ordinationes minores , cantorini! scilicet , lcctorum , 
et subdiaconoruru . 12. orationes et prohoemia ad easdem minores ordina- 
tiones ; quae autem dicontur in oidinationibus maioiibus v uti et lectioncs 
ex vetere et novo testamento , suis quaeque locis inseitae sunt. i3« ordinatio 
psaltae, i. e. canloris. i4* ordinatio anagnostae , i. e. lectoris. i5. ordinatici 
hypodiacoui . 16- ordinatio diaconi . 17. ordinatio presbyteri. 18. electio 
arcidiaconi. 19. electio eh or episcopi f aut periodoutae seu visitatori», aut 
abbatis vel abbatissae. 20. ordinatio diaconissarum , quae olim vigebat. ai. 
Iacobi edesseni scholion de diaconissis. 22. ordo recipiendi baereticos , ex haeresi 
Nestorianorum , sive Cbalcedonensium ( ut dicitur ) 9 aut Iulianistaium , vel a 
quacumque alia haeresi conversorum. 2 3. ordinatio patriarebae metropolitae et 
episcopi. 24* scbolion ex epistola Iacobi edesseni ad Iobannem stylitam , de 
foiibus ecclesiae , dum ordinationes aut alia sacra celcbrantur ,occludendis. 
25. ordo enthronismi episcopi , aut metropolitae , aut patriarebae , cum pri- 
lli um sedet seu possessi onem adit. 2G. Dionysii metropolitae amidensis, qui 
et Iacobus bar-Salibi , sermo de laudibus Michaélis magni lacobitarum pa- 
triarebae. 27* exposilio mysteriorum t quae in ordmationibus continentur , 
auctore Mose bar-Cepha episcopo raroanensi. Is codex accuratissime descrip- 
tus fuit ex codice vaticauo LI, olim ecchellensi IV , qui exaratus fuit a Rab- 
ban Abulpharagio , ad usum sedis patriarchalis lacobitarum , anno Graecorum 
i483. (Christi 1171. ) 

CCCV. ( A. 48.) 

Vjode* in 4« chartac. foliorum 182 , cbaldaicis litteris eadera qua prae- 
cedens codex manu exaratus; quo conti ne tur. 

Pontificalis et ritualis Syrorum iacobitarum tomus II f in quo exbiben- 
tur. 1 . ordo sacri baptismi . 2. ordo alter , sed brevior sacri baptismi , auc- 
tore Severo patriareba antiocheno . 3. ordo alter sacri baptismi brevissimus , 
eorum causa qui morti proximi sunt ; auctore Philoxeno episcopo bierapolitano . 
4. ordo habitus monastici , seu tonsurae monachorum . 5. Mosis episcopi ra- 
manensis, cognomento bar-Cepha , exposilio mysteriorum quae in tonsura ino- 
nachornm continentur . 6. ordo tonsurae monialium. 7. expositio in oflicium 
benedictionis aquae in nocte epipbaniae Domini , ex epistolis Iacobi edesseni 
ad Iobannem stylitam , et ad Adaeum presbyterum 7 deprompta. 8. Ordo ofli- 
cii benedictiorùs aquae , quae perfìcitur in nocte festi epipbaniae, iuxta no- 
vam et accuratam recognitionem Iacobi edesseni , et iuxta rilum monaste- 
rii Barsaumae ; ut in epigraphe titulo subiecta adnotatur. jq. ordo benedic- 

3 * Digitized by Google 2C) CODICES SYRIACI 

tiouis olivarum. io. orcio acces^us ad portum , in noctc foriae sccundae pas- 
sbnis Domini, n. ordo ablutionis pedum, ia feria quinta mystcriorum , si- 
re in caena Domini. 12. memoria crucifixionis , sivc adoratio crucis , in feria 
sexta raaioris hcbdomadae, ad horam nonam. i3. ordo reconciliationis et in- 
dulgente in sabbatbo annunciationis , li. e. sabbatho sancto ad horam nonam* 
i4« ordo salutationis in magna dominica resurreclionis post matutiuum . i5. 
ordo genuflexionis in dominica pentecostes . iG. ordo recipicudi aposta- 
tas et haereticos . 17. ordo reepiendi pecca tores publicos . 18. ordo con- 
fessionis ; sive peccantium , qui ad sacramentum paenitentiae accedimi , ab- 
solutio. 19. absolutiones ab omni genere peccatorura , et orationes prò variis 
afllictionibiis , et aegritudinibus , in quas homines incidere soleut. Videlicet 1. 
prò homine , qui a daemone vexatur. 2. prò iis , qui a malo spirita tentan- 
tur. 3. prò cnergumciiis. 4- P ro periuro. 5. prò eo , qui seipsum aut alium 
anatliernatizavit. G. pro co , qui verbum Domini et anatliema violat. 7. de per- 
iuriis et mendaciis , deque fraudibus quac prava voluntatc committuntur . S. 
pro eo , qui verbum anathcmitis a sacerdote prolatum transgreditur. 9. pro 
eo, qui iuramenta transgreditur. io. alia pro eo, qui seipsum aut alium ana- 
tbematizavit. 11. item orationes XVIII. pro fornicatoribus , adultcris . et homi- 
cidi*. 12. item oratioues IV. pro iis qui a quocumque peccato vcl hacrcsi con- 
vertuntur. i3. item pro co, qui comedit aut bibit aliquid imraundum. i4- 
alia communis pro quolibet de quameumque re. i5. alia specialis , qua ni sa- 
cerdos pro seipso dicit, propter quameumque pravam cogitationem , quae in ip- 
so excitatur. 1G. alia pro iratis , qui rcconcilian postulant . 17. alia pro re- 
conciliatione inimicorum . 18. alia pro iis , qui novam vestem induuot . 19. 
oratio pro sponsaiibus. 20. benedictio seminum. 21. benedictio cuiusiibet ho- 
niinis. 22. benedictio domus. 23. benedictio puerorum , quos parentes sacer- 
doti offerunt. 24* oratio pro iter agentibus. 25. alia pro co , qui ad angustias 
redigitur , cstque morti proximus. 2G. benedictio aquae in qua quid su (loca tur. 
27. oratio in ime omnium indulgcntiarum. 28. benedictio vini , quod fit im- 
mundum. 29. alia olei , quod fit immundum . 3o. ordo habitus monastici 9 seu 
sacri schematis pellicei,iuxta ritum monachorum coptitarum. 3i. benedictio sup- 
pellcctilium altaris. 32. benedictio olei sanitatis . 33. benedictio aquae sanita- 
tis. 34. benedictio sacrae iraaginis • Is codex eadem qua praecedens codex 
manu descriptus est. CCCVI. (A. 49.) G iodex in fol. chartac. foliorura 129, chaldaicis htteris elegaatcr exara* 
tus; quo continetur. 

Pontificale et rituale Chaldaeorum nestorianorum f ia tre* tomos distribu- Digitized by Google VATICANI ASSEMAMANI. '2\ 

tura. Tomus i. in quo exhibcntur i. consccraiio altaris cum chrismate, adicc- 
tis casfbus , quibus altare consecrari debet cum ebrismate aut sine chrismate. 
a. chirotonia scu ordinario, diaconorum nempe , lectorum , hypodiaconorum , et 
diaconorum. 3. chirotonia presbyt croi uni. 4- chirotonia episcoporura. 5. ordo 
perfectionis episcopi a catholico. G. chirotonia catlmlici seu patriarchae. 7. de 
numero et diguitatc patriarcharum ab apostolis in universo terrarum orbe con- 
stitutorum ; ubi etiam exhibentur canones chaldaici , ex vulgatis arabicis , qui 
nicaeni dicuntur . Itera constitutio Marabae patriarchae Nestorianorum do 
eie et ione catholici seu patriarchae . Itera lesuiabi adiabeni de auctoritate 
patriarcharum. Àdditui* caput de prìmatu romani Pontijìcis , deque nonnuliis 
Chaldacorum patriarchis a romano Pontifìce ordinatis; nempe Abre , Ahrahamo , 
lacobo , Achadabue , Maraba , Aramo nisibeno , et Iohanne Sulaka ; 
de quibus Assemanus bibl. orient. tom. I. pag. 533. Denique lesuiabi catho- 
lici canon de diaconis, presbjteris , et episcopis. 8. chirotonia arcidiaconi. 
9. ordo habitus monastici, io. ordo hegumcni. 11. absolutio sacerdotis a su- 
spensioue. 12. absolutio laici ab interdicto , voi ab exeommuuicatione. i3. 
oratio super energumenum. i4* oratio super infirmum. i5. benedictio seminum. 
iG. chirotonia sciihararum, i. e. vigilum, sive excubitorum , qui nocturiio prae- 
sertim oflicio dccanlaudo praesunt; itera prcsbyfororum , et diacouorum ; prac- 
posita quaestione 7 au lice^tt hominem caccum ordinari presbyterunr , aut dia<:o- 
nura vigilerei. 17. ordo chirotoniae chorepiscopi , seu visitatoris pagorum. 18. 
ordo chirotoniae metropolitae 9 qui ordinatur a catholico. 19. ordo actionis gra- 
tiarum , et absolutionis. 20. benedictiones , quibus episcopus benedicit oppido, 
seu civitati , cum inde egreditur . 21. ordo consccrationis tabulae no va e , 
seu altaris portatilis. 22. edictum et monitum de gestatione tabulae conse- 
cratae in loca longinqua. 23. benedictio , qua episcopus vel metropolita re- 
cens ordinatus benedicit suae dioeceseos populo, cum primum ad suam sedera per- 
venit , metrica, al phabetico ordine concinnata a Mari bar-Messia arcidiacono. 
a4- benedictio 7 qua episcopus lotis manibus se signat 9 a mar-Elia III. patriarcha 
composita* 2 5. confectio hananae seu pietà tis , i. e. pulvcris loci , ubi uiar- 
tyres coronati fuerunt, quem oleo et aqua dilutum ad extremam unctionemad- 
kibent. 2G. absolutio in convivio dcfmictorum . 27. rubricae de celebrata- 
ne oflìciorum in dominicis et feslis eo anno , quo pascha resurrectionis in 
diem 22. martii incidit. 28. symbolum , scu benedictio mensae , metrica , alpha- 
betico ordine disposita , quae etiam apte dici potcst in saturitate panis , qua* 
fit in requie et commeraoratione defunctorum atque in luctu . 29. ordo scu 
edictum de tonsura monachorum eiusque institutioné. 3o. consecratio allaris , 
sine chrisraate . 3i. beuedictio calicis ante quam deferatur ad altare cum co 
opus est in die magni conventus • 32. ordo lonsurae monachorum , composita* 
a Poetinone presbytero et monacho. 33. ordo tousurae filiarum foederis , sive Digitized by Google '2 1 CODICES SVRIACI 

sanctimonialium. 34. ordo clmotoniae diaconissarum . 35. canones de con- 
fessione sacramentali, cura forma absolutionis , collecti a Dionysio Barsalibaeo. 
3'i. oratio super infìrmum • 37. benedictio cum epUcopus ex oppido egre- 
ditur. 38. oratio qua episcopus benèdicit , cum coenobium religiosorum ingredi- 
tur. 3q. oratio qua episcopus benèdicit 9 cum coenobio religiosorum egreditur. 
4o. oratio super abbatcm monachorum in modura benedictionis . 4 1 * bene- 
dictio discentium . 4 2 * cbirotoniae ex pontificali romano excerptae ; videlicet 
ostiariorum , lectorum , exorcistarum , acolythorum , bypodiaconorum , subdiaco- 
ni qui legit apostolum , diaconi qui legit evangelium f et ^resbyterorum. Is 
codex eadem qua praecedeus codex manu exaratus est. 

CCCVII. ( A. 5o. ) 

vJodex in foì. p chartac. foliorura 120, cbaldaicis Iitteris eadem qua 
pracccdens codex marni exaratus ; quo continctur. 

Eiusdcm pontificalis e* rituali* Childaeorum , sive Nestorianorum , to- 
mus II; videlicet 1. orcio saneti baptismi , compositus a lesuiabo catbolico 
adiabeno , tum Nestorianorum patriarcha . a. alter ordo sancti baptismi, a Io- 
sepbo I. Chaldaeorum pitriarcha recognitus. 3. ordo spr>nsaliura , carsciunice, 
seu arabice Iitteris cbaldaicis. 4* alius ordo sponsalium, praeposita rubrica de 
aetatc sponsae , qua in non niiuorcm annis dùodecim debere esse, sub aeternae 
miledictionis et aualhemalis poena , Nestoriani praecipiunt . 5. ordo bene- 
dictionis vesti um sponsalium . G. ordo benedictionis despunsationis - 7. or- 
do coronalionis couiu^um . 3. ordo benedictionis tbalami nuptialis . 9. alius 
ordo desponsationis . io. ordo benedictionis vestium nuptialium . 11. or- 
do benedictionis coronarum. i2. ordo absolutionis aposlatarum . i3. ordo re- 
no vationis fermenti sea pauis eucaristici . i4- chronicon si ve kalendarium 
perpetuum ad inveniendum ieiuiàa , festa mobilia , litteram dominicalem , epac- 
tam lunarcm, cyclum sohrem , ei ad dispouendum dominicas , et hebdomadas 
ante nativitatem Domini, post epiphauiam , et post pentecosten , iuxta ritum 
Nestorianorum; subiccta supplitatene annorum mundi ab Adamo ad Christi cru- 
cifixionem, una cum excerptis ex libro Ebcdlesu bar-Bricba, cui titulus Jun- 
damenta fidai , de annunciamone, nativitate, et baptismo Domini, et quot pas- 
ciuta Christus post suum baptismum celebra veri t. ltem de anno bissextili. i5. 
benedictiones mensae ante et post prandium. 16. benedictio oblationis prò de- 
fjnetis. 17. alia panis adbibendi in oblationibus prò exequiis defunctorum. 
iS. benedictio calicis vini. 19. alia calicis. 30. clausulae, sive absolutiones , 
et benedictiones XIV. ad portam canceilorura dicendae; auctore Ebediesu lar- 
Bricba , quarum secunda carsciunica. ai. beuedictio aquae pollutae. Digitized by Google VATICANI ASSEM ANI Affi. 2^ 

CCCVIII. (A. 5i.) 

VJodex in fol, p. chartac. foliorurn 112, chaldaicis lilteris eadem qua 
praecedens codex manu exaratus; quo continctur. 

Eiusdem pontificalis et ritualis ChaUlaeorum , sive Nestorianorum , to- : 
mus III; videlicet i. defunctorum saecularium, virorum nempe , mulicrum , et 
puerorum exequiae f iuxta ordinem et ritum superioris monasterii SS. Àbraliae 
et Gabrielis, quem Nestoriani oranes amplectunlur , tribus constati tes sessioni- 
bus. 2. cantus X. cura cadaver effertur . 3. cantus ad lilurgiam prò de- 
functis. 4- Narsetis leprosi sectioncs, sive carmina tria de dcfunctis, quorum 
tertium de mulieribus. 5. Carmen, dum cadaver sepelitur . 6. exequiae pue- 
rorum baptizatorum , usque ad septimum aetatis annum , tribus pariter con- 
sta n tes sessionibus. 7. ritus sepeliendi pueros non baptizatos. 8. hymni pa- 
racletici CLVII. de cuiusvis ordinis ac status defunctis; ex quibus hymni IV. 
de catholicis , seu patriarchis; hymni III. de episcopis et metropolitis ; hym-* 
ui XXL de sacerdotibus , quorum postremus lohanni metropolilae asbelensi ad- 
scribitur; bymni XIII. de monachis; bymni XI. de diaconis; hymni X. de ec- 
clesiastici*, quorum quintus , sextus, septrmus , et octavus Icsuiabo bar-Mocad- 
dem Arhelafe metropolitae tribuuntur; bymnus I. de doctorihus vi^i'ibus. 9. 
bymni XGIV. de quolibct dcfuucto , deque divitihus , peregrinis , senibus , me- 
dicis , occisis , suffocatis , sponsis utriusque sexus , adclescentibus , scribis, mulieri- 
bus, virginibus, etpueris;uti etiam de defunctis ad sepulchrum , et ad missam. 
io. ordo consolationis , sive exequiae defunctorum virorum, roulierum, et puero- 
rum, secunda et tertia post ipsos sepultos die. 11. offici uni prò iis , qui 
ruinis oppressi, vel occisi, vel suffocati intereunt. 12. ritus translationis ca- 
daveris ex uno in aliud sepulchrum. i3. orationes III. paracleticae de defune* 
tis. i4* cantus de defunctis. 

CCCIX. ( A. 5a. ) 

Vjodex in 4- m - bombye. foliorum uG t syriacis litteris et sermone eie- 
ganter exaratus ; quo continetur. 

Pontificale Sjrorurn maronitarum , bipartitum. Pars prima , iu qua 
describuntur chirotoniae , sive ordiiialiones 1. psaltae. 2. lectoris. 3. hypodia- 
coni. 4* diaconi. 5. arcidiaconi. G. presbyteri. 7. pcriodeutae. 8. eborepiscopi. 
9. episcopi , et metropolitae. io. patnarchae. Is codex scriptus fuit anno Grae- 
corum 1607. (Glirisli 1293.) in coenobio S. iVfariae oppidi Acurae in monte Li- 
bano, temporibus Tlieodori eìusde<n loci episcopi; queundmodum eadcm,qua to- 
tus codex manu scriptus fuit , iu calce aduotatur. Digitized by Google 2Ì CODICES SYRIACI 

GCCX. (A. 53.) G .iodcx in fui. ra. bombyc. paginarum 3G4, syriacis litteris nitidissime 
exaratus; quo continctur. 

Pontificalis Sfroritm maronitarum pars altera compicctens consecra- 
tiones et bcncdictioucs ab episcopo peragcndas ; quarura i. consecratio cc- 
clesiae. 2. consecratio altaris. 3. consecratio baptistcrii. 4- consecratio tabulae 
altaris. 5. consecratio patcnae et calicis f et suppellectilum quac divina myste- 
ria tangunt. G. bcncdictioncs ornamentorum altaris, et sacerdotalium vestimen- 
torum ; item signi, scu campanae. 7. consecratio olei infirmorum, cum septem 
scssionibus seu officiis lampulis. 8. alia parva eiusdem olei. 9. consecratio 
olei catechumcnorum. io. consecratio parva chiismalis. 11. alia magna et sol- 
lemuior eiusdem chrismatis , quac fit feria quinta mysteriorum , sive in caena 
Domini. 12. benedictio coemetcrii . i3. benedictio turis . i4» benedictio crucis 
et sanctarum imaginum. i5. alia numismatum. 1G. reconciiiatio altaris et eccle- 
siac pollutac . 17. benedictio sacrorum vasorum ab baereticis aut quocumque 
alio modo pollutorum. Sub inilium buius codicis , qui inclinante decimo sep- 
timo Christi saeculo vidotur descriptus, alia raanu praefixus legilur elenchus 
ccclesiarum et altarium a Stcphano Petro Aldoénsi antiocheno Maronitaium pa- 
triarcha consecratorum , ab anno Christi 1G70. ad annum 1698. 

CCCXL ( A. 54- ) 

VJodex in fol. bombyc. paginarum G35 , syriacis litteris eleganter exara- 
tus; quo continctur. 

Pontificale et rituale ccclesiae antiochenae Syrorum maronitarum , tri- 
partitum; a Stephano Petro Aldoénsi patriarcha Antiochiae recognitum , et in 
mcliorem ordinera digestum; praeposita eiusdem patriarchae encyclica ad oranes 
archiepiscopos , episcopos, archiprcsbyteros , et parochos maronitas f de eiusdem 
pontificalis et ritualis recognitioue , et approbatione, deque ipsius solius usu in 
posterum ab omnibus servando , data in Canubino , sede patriarchali Maronita- 
rum, die 3. octobris f anno Christi iG83. 

Pars prima, in qua exhibcntur chirotoniae sive ordinationes 1. psaltae. 
3. lectoris. 3. hypodiaconi. 4- diaconi. 5. arcidiaconi. G. presbyteri. 7. perio- 
deutae, seu visitatoris. 8. chorepiscopi. 9. episcopi et metropolitae. io. patriar- 
chae. 11. tonsura monachorum. 12. tonsura monialium. i3. ordo orationis me- 
dia e , seu habitus monastici 9 qui raicroschemorum est proprius. x\. ordo sche- 
matis magni, i. e. raegaloschemorum. i5. ordo indulgeutiae , octava a suscrplo 
monastico habitu die persolvcndus. 16. oratio carsciunica, ab abbate monaste- 
ri vespere legenda super caput eius, qui monachismum profiteri postulai; sub- Digitized by Google VATICANI ASSEMANIANI. l5 

iecta exploratione eius voluntatis, una cuna admonitione, carsciunica f ad eun- 
dem. 

CCCXIL (A.55.) 

VJodei io fol. m. chartac. paginarum 328 , syriacis litteris eleganler e*- 
aratus; quo continentur. 

Pontificalis et ritwtlis ecclesiae antiochena e Syrorum maronita rum pars 
secunda et lei tia , duabus dispositae laterculis. Pars IL complectitur consecra- 
tiones et benedicliones ab episcopo peragendas ; quibus praeponitur Stephani 
Petri Aldoensis patriarchae antiocheni commentarius carsciunicus in easdem 
consecrationes 9 sectiouibus decem absolutus. Eae autem hunc in ordinem di- 
gestae sunt. i. consecratio ecclesiae. a. consecratio altaris. 3. consecratio bap- 
tisterii. 4* consecratio tabulae altaris , quae nimirum super eiusdem mensa 
ponitur. 5. consecratio patenae et calicis; itera instrumentorum et suppellecti- 
lium f quae divina mysteria tangunt. 6. benedictiones ornamentorum altaris y et 
sacerdotalium indumentorum ; item turibuli , crucis v imaginum , et numisma- 
tura sanctorum. 7. reconciliatio altaris et ecclesiae , nec non sacrorum Taso- 
rum , quae quocumque modo ab haereticis aut aliis polluta fuerint. 8. benedictio 
signi vel campanai 9. benedictio coemeterii. io. ordo consecrationis chrisma- 
tis brevior. 11. consecratio olei catechumenorum. 12. consecratio olei infirmo- 
rum. i3. consecratio prolixior chrismatis , quae fit feria quinta -mysteriorum > 
seu in coena Domini. i4« ordo consecrationis olei lampadis, prò sanis et prò ae- 
grotis , septem consta ns sectiouibus seu ofllciis. Tertia pars exhibct rituale , seu 
ministeria a sacerdotibus peragenda , iuxta rilum Maronitarum , a praedicto 
Stephano Petro Aldoénsi patriarcha recognitum anno Christi 1694. atque hoc- 
ce ordine disposi tum. i. ordo obsignationis ecclesiae. 2. ordo benedictionis aquae 
in festo epiphaniae. 3. benedictio domus puerperae. 4- 01 'do baptismi, compo- 
situs a S. doctore Iacobo sarugensi. 5. ordo solutioois coronae baptizati post 
septimum diem. 6. alter ordo baptismi compositus a S. Iohanne edesseno* 7. 
ordo breyis baptismi compositus a S. Basilio magno. 8. ordo ingressus puerpe- 
rae in templum. 9. ordo matrimoni! Ghristianorum , videlicet benedictio anulo- 
igim et vestium nuptialium; ordo sponsalium; ordo desponsationis; ordo coro- 
nationis sponsorum; alter ordo brevis corona tiouis t carsciunicus. Benedictio stra- 
ti et thalami nuptialis. io. ordo matrimoni! viduarum. 11. ordo benedictionis 
ramo rum in dominica hosannarum. 12. ordo accessus ad portum in nocte feriae 
seeundae maioris hebdomadae. i3. ordines orationum super baptisterium , feria a, 
3. 4* et 5. hebdomadae maioris post matutinum dicendarum. i4» ordo lotionis pe- 
dum, quae feria quinta mysteriorum post nonam peragitur. i5. ordo adoratioeis 
crucis 9 quae fit feria 6. maioris hebdomadae post nonam. iC. oratio indulgentiae 9 

4 Digitized by Google iG COOICES SYRIACI 

dieenda die sabbathi magni post nonara. 17. ordo processionis crucis in domi- 
nica magna resurrectiouis post matutinum. 18. ordo pacis et salutationis in ca- 
derci dominica resurrectionis post matutinum. 19. ordo adorationis in pentecos- 
te. 20. ordo processionis reliquiarura SS. raartyrum . ar. orationes prò diver- 
sis ; videlicet prò pueris , quos parentes sacerdoti offerunt ; prò iisdem in 
tonsura capillorum; prò populo ebristiano in festo resurrectionis; prò sene pe- 
tente benedictionem a sacerdote; prò offerentibus oblationes; prò accedente ad 
sacra mysteria; prò iter agentibus : alia dicenda ab eo, qui peregre proficisci- 
tur: orationes super mensam ante et post esum: aliae super eandem in so- 
lemnitate sanctorum ; aliae in convivio prò defunctis : benedictio panis : alia 
grani cocti , seu farris : alia ovorura in paschate resurrectionis : alia vini : a- 
lia fructuum : alia agrorum ; alia aquae : alia tritici, quod domi servatur, aut 
semina tu r : alia vineae et oiivetiralia novae vineae , et omnis rei quae semina tur , 
aut plantatur : alia torcularis: alia aquae, et olei sanitatis : oratio prò iratis , 
qui reconciliari postulant : aliae prò infìrmis , et iis qui ad angustias redigun- 
tur,suntque morti proximi : in exitu animae : prò eo , qui manducavit aut bibit 
quid immundum : alia super aquam , vinum 9 et oleum , in quibus quid imraun- 
dum suffbcatur : alia prò eo , in quo mala cogitatio excitatur : alia prò phan- 
taslicis : alia prò eo , qui pavore aliquo alHcitur: alia prò eo , qui a diabolo ve* 
xa tur: alia prò eo, qui a diabolo tentatur : alia in rogationibus. 

GGGXIII. (A. 56.) 

VJodex in 8. bombye. foliorum 101 , syriacis litteris elegantissime ex&ra» 
tus ; quo continetur. 

Rituale S/rorum maronitarum , complecténs duplicem ordinem bap- 
tismi , nempe sollemniorem et breviorem , composi tu m a S. Basilio magno; 
proecssionem crucis; benedictionem fontis ; et in (ine kalendarium sanctorum 
per anni circulum. Is codex decimo quinto Christi saeculo videtur cxaratus. 

CCCXIV. ( A. 5 7 . ) 

VJodex in 4* bombye. foliorum i!fò , syriacis litteris nitidissime exaraf- 
tus; quo continentur. 

Exequiae defunctorum , iuxta rLtura ecclesiae antiochenae Syrorum ma- 
ronitarum. Liber compìectebs officia 1. prò episcopis defunctis . 2. prò mona- 
cbis. 3. prò uno monaebo. 4- P ro saceTdotibus. 5. prò diaconis* 6. prò viris sae- 
cularibus. 7. pro mulieribus. Is codex scriptus fuit anno Graecorum 1789. 
(Christi i477-) a lohanne archipresbytero oppidi Hadscit in monte Libano, ad 
usum diaconi eiusdem oppidi ; uti in fine adnotatur. Digitized by Google VATICANI A3SEMAMANI. 27 

CCCXV. ( A. 58. ) 

VJodex in 8- bombyc. foliorum i44 » syriacis liltcris eleganter exara- 
tus; quo cootinentur. 

Exequiae defunctorum ; videlicet 1. sacerdotum. a. diaconorum. 3. rao- 
pachorum. 4* virorura saeculariura. 5. puerorum. 6. raonialiura. 7. muUcrum. 8, 
puellarum ; iuxta ritum Syrorum maronitarum. Is codex decimo quinto Ghristi 
saeculo videtur descriptus , pertinuitque ohm ad Mansorém filium archipresbyteri 
Mieli aéiis ; ut in fronte adnotatur. 

CCCXVI. (A. 59. ) 

P 

VJodex in fol. max* bombyc. foliorum 3 19 , syriacis litteris elegantissime 

exaratus ; quo continetur. 

OJficium feriale Syrorum maronitarum per totam hebdomadam , in du- 
plici laterculo ; adiecto officio dominicae resurrectionis. Is codex scriptus fuit 
a quodam Theodoro t anno Graecorum 1747* (Ghristi i435. ) quemadmodum in 
calce offici i sabbathi adnotatur. 

CCGXVII. (A. 60.) 

V^iodex in fol. bombyc. paginarum 818, syriacis litteris exaratus; quo 
continetur. 

Officium feriale septem dierum hebdomadàe per anni circulum, iuxta 
ritum Syrorum maronitarum , duobus dispositum lateréulis. Accedit kalendariura 
sanctorum , in quo ad diem 9. februarii memoria recolitur sancti Iohannis pa- 
triarci) a e antiocheni Maronitarum, et sancti Maronis abbatis; et ad diem i5. 
septembris sex priorum synodorum oecumenicarum. Is codex exaratus fuit anno 
Graecorum 1819. (Ghristi i5o8. ) die i5. iulii in monasterio S. crucis Syrorum 
iacobitarum , quod extra moenia Nicosiae urbis Gypri situm erat , ab A br alia- 
mo presbytero et monacho , filio Bchenami severiani monachi , ex monte 
Abdinensi in Mesopotamia , ad usum Melchisedechi Zeraici presbyteri , filii A- 
brahami presbyteri maronitae ; uti in fine kalendarii sanctorum calligraphus 
iacobita adnotat , qui et ibidem memoriam Severi patriarcbae , lacobi Baradaei , 
aliorumque monophysitarum memoriam subdole inseruit. 

CCCXVIII. ( A. 61. ) 

V-Jodex in fol. in. bombyc. foliorum 3o3 , syriacis litteris nitidissime ex- 
aratus ; quo continentur. 

4* Digitized by Google 28 CODICES SYRIACI 

# 

Officia sanctorum , iuxta ritum Syrorum maronitarum , duobus later- 
culis disposila. Pars hiemalis videliccl i. oflTicium encaeniorum ecclcsiae. 2. a- 
liud dedicattonis ccclesiac. 3. annunciationis Zachariae. 4* annunciationis dei* 
parac virginis Mariae. 5» Profectionis deiparae Virginis ad Elisabeth. 6. nati- 
vi tati s S. Iobannis baptistae. 7. revelationis S. Ioseph. 8. dominicae ante nati- 
vi tate m Domini. 9. nativitatis Domini, io. de laudibus deiparae virginis Mariae. 
ii. de caede infantium. 12. dominicae post nativitatem Domini. i3. SS. PP. 
Basilii et Gregorii. 14. epiphaniae Domini. i5. de laudibus S. Iohannis baptis- 
tae, 16. S. Stephani protomartyris. 17. dominicae I. post epiphaniam. 18. do- 
minicae II. post epiphaniam. 19. dominicae III. post epiphaniam. 20. dominicae 
IV. post epiphaniam. 21. de laudibus deiparae Virginis. 22. ingressus Domini 
in templum. 23. officia hebdomadae Ninivitarum. 24* offici uni sacerdotum , et 
patrum. 25. defunctorum. 26. S. lacobi intercisi. 27. S. Iacobi doctoris. 28. S. 
Barbarae. 29. S. Nicolai. 3o. S. Behenami martyris. 3i. S. Gabrielis caraminen» 
sis. 32. S. Antonii abbatis monachorum. Is codex ineunte decimo octavo Chris- 
ti saeculo videtur exaratus. 

CCCXIX. (A. 62.) 

VJodex in fol. bombyc. foliorum 147 » syriacis litleris eleganter exara- 
tus ; quo continentur. 

1. Officia iuxta ritum Syrorum maronitarum , duobus disposita laterculis. 
l. de nativitate Domini. 2. in assumptione B. V. Mariae. 3. de uno martyre. 4' 
ordo adorationis in die pentecostes. 5. historia dormitionis deiparae virginis 
Mariae , carsciunica , sancto Iohanni evangelistae adscripta. Is codex scriptus 
fuit a Sergio monacho et presbytcro anno mundi 7081. ( Ghristi i573.) uti in 
calce officii de uno martyre adnotatur. 

CCCXX. (A. 63.) 

VJodcx in fol. bombyc. foliorum 283 , syriacis litteris eleganter scriptus ; 
quo continentur. 

Officia iuxta ritum Syrorum maronitarum , duobus disposita laterculis. 1. 
in epiphania Domini. 2. de laudibus B. V. Mariae. 3. in annunciamone B. V. 
Mariae. 4» * n assumptione eiusdem. 5. in nativitate eiusdem. 6. in nativitate 
Domini. 7. de uno sancto. Is codex exaratus fuit ante annum Ghristi 1490. 
Nam post officium epiphaniae, recentiore marni describitur authenticum instru- 
mentum donationis, quae fit ecclesiae Deiparae et S. Abdae in Talo Cypri oppido; 
confirmatum a Gabriele archiepiscopo Maronitarum Cypri , anno Ghristi i5ii. 
die i2. iulii. Item donatio ab eodem Gabriele archiepiscopo facta eidem eccle- Digitized by Google VATICANI ASSEMAMAKI* 2(J 

siae , die 4- septembris f anno Christi 1490. Item nonnullae aiiae donationes a 
fi d elibus eidem ecclesiae addictae anno Christi ìfoo. 

CCCXXI. (A. 64.) 

VJodex in fol. bombyc. foliorum 184 9 syriacis litteris eleganter exara- 
tua; quo continentur. 

Officia j iuxta ritum Syrorum maronitarnm , duobus disposita laterculis. 
i. in assumptione B. V. Mariae; adiecta historia dormitionis eiusdem, carsciuni- 
ce. 2. de laudibus B. V. Mariae. 3. in eiusdem nativitate; subiecta homilia de 
eiusdem annnnciatione. Is codez decimo quinto Christi saeculo videtur de- 
scriptus. e, CCCXXIL (A. 65.) iodex in fol. bombyc. foliorum 1769 syriacis iitteris nitidissime exara- 
tus; quo continentur. 

Officia t iuita ritum Syrorum maronitarum , duobus disposita laterculis. 
i« in festo SS. Petri et Pauli apostolorum. 2. in festo XII. apostolorum. 3- 
in conceptione B. V. Mariae. 4* de laudibus B. V. Mariae* Is codex incli- 
nante decimo septimo Christi saeculo videtur exaratus. 

CCCXXIII. (A. 66.) 

V^lodex in 8. bombyc. foliorum 164 » syriacis litteris nitidissime exara- 
tus ; quo continetur. 

Ojfficium feriale Syrorum iacobitarum, per sex hebdomadae dies ; ni* 
mirum a feria secunda ad sabbatbum , inclusive. Is codex inclinante decimo 
septimo Christi saeculo fuit descriptus. 

CCCXXIV. (A. 67.) 

VJodex in fol. bombyc. foliorum s3o , syriacis litteris eleganter scrip- 
tus; quo continetur. 

Bethgaza, h. e. thesaurus, sive breviarium Syrorum iacobitarum cora- 
plectens precationes et cantus per septem hebdomadae dies : item de Dei* 
para ; de sanctis in communi; de sancto specialiter; de paenitentia ; de defunc- 
tis 3 una cum lectionibus evangelicis et apostolicis ad vesperas et ad ma tu- 
tinutn 9 iuxta ritum veterum Syrorum iacobitarum. Is codex ad decimum ter- 
tium Christi saeculum videtur referendus. Digitized by Google 3o CODICES STRIACI 

CCCXXV. ( A. 68. ) 

VJodex in fol. p. chartac. foliorura i85, chaldaicis litteris e lega ti ter exa-« 
ratus ; quo continctur. 

Octoèchus , sive cantica tonis octo espressa 9 in sacris Iacobitarum oflì- 
ciis per anni circulum dicenda ; auctoribus Severo patriarclia antiocheno , Io- 
liannc bar-Àphtonio abbate sansarensi y Iohanne psalta y Philoxeno mabugeosi t 
Paulo episcopo Callinici , Iacobo edesseno , et poeta quodam alexandrino. Is 
codex inclinante decimo septimo Christi saeculo videtur descriptus. 

CCCXXVI. ( A. 69. ) 

"wrfodex in 4- bombyc. foliorum in, chaldaicis litteris eleganter exara- 
tus ; quo continetur. 

Ojfficium feriale Nestorianorum seu Chaldaeorum ,• a feria secunda ad 
sabba thum. Is codex decimo septimo Christi saeculo videtur descriptus. 

CCCXXVIL ( A. 70. ) 

v_Uodex in fol. bombyc. foliorum 237 , chaldaicis litteris eleganter exa- 
ratus; quo contincntur. 

Paracletica ; quae est divini officii pars , iuxta ritum Syro-Graecorura 
mclchitarum. Is codex absolutus fuit feria tertia , die 3i. decembris*, anno Adami 
7084 (Christi 157G. ) uti in fine adnotatur; ubi etiam subiungitur, codicem 
hunc legatum fuisse ecclesiae SS. Sergii et Bacchi oppidi Tabsciar. 

CCCXXVIII. (A. 71.) 

V-rfodex in 8. bombyc. foliorum iq4 ? chaldaicis litteris exaratus ; quo . 
continetur. 

Octoèchus , iuxta ritum Melchitarum. Is codex ad XIV. Christi saecu- 
lura videtur rcferendus. 

* CCCXXIX. ( A. 73. ) 

V^iodex in 8. bombyc. foliorum a3i, chaldaicis litteris eleganter exara- 
tus; quo continentur. 

Octoèchus , hermologium f et paracletica ; adiectis in fine variis pre* 
cibùs arabicis. Is codex perfectus fuit die dominica, i3. ianuarii , anno Ada- 
mi 7017. (Christi i5or). ) a Mose presbytero ex pago Mazaran , ditionis ac- Digitized by Google VATICANI ASSFJIAK1AKI. 3l 

careasis; uti fol. 169. a terg. adnotatur. In fine autem dicitur legisse in hoc 
libro Christodulus filins Helal , die 1. iuriii , anno mundi 7203. (Chvisti 1695.) 
Hunc ipsum codicem anno Christi 17 17. iqonasterio S. Salvatori* dono dederat 
Lotfus fiL Mosìs, Àbibi , damascenus. 

CCCXXX. ( A. 7 3. ) 

VJodex in fol. bombyc. foliorum 184 , clialdaicis litteris elogantcr exa- 
ratus ; quo cohtinentur. 

Sticheraria cum octo tonis , ad scptera hebdomadae dies , iuxta ritum 
Melchilarum. Is codéx ad XIV. Christi saecalum videtur referendum. 

CCCXXXL (A. 74.) 

V^lodex in fol. bombyc. foliorum 36a , clialdaicis litteris eleganter exa- 
ratus; quo continetur. 

Triodium Melchitarum t a dominica pbarisaei et publicani , ad feriam 
sextam Lazari , quaé est dies quadragesima ieiunii quadragesimalis. Feria V. 
hebdomadae quintae quadragesimae , fol. 284» Canonem , ab Andrea cretensi 
episcopo composituni , e graeco sy ri acura fecisse dicitur lohannes presbyter , 
Isae filius ei oppido Humana; qui ex mente auctoris arabice descriptus est. 
Is autem codex exaratus fuit die 27. decembris , anno mundi 7054* ( Chriiti 
i546.) a Mese presbytero filio Thomae, fìl. Mosis ì fil. Eliae, exNausia pa- 
igo ; uti ia fine adnotatur. G CCCXXXH. (A. 7 5.) lodex in fol. bombyc. foliorum 326, clialdaicis litteris eleganter exa- 
ntus; quo continetur. 

Triodium Melchitarum 9 a dominica pbarisaei et publicani y usque ad 
feriam sextam Lazari. Is codex ad decimum quintum Christi saeculum vi- 
detur referendus. Aliquot folia supplevit initio et fine eiusdem codicis Isa 
monachus 9 feria 6, die i4- decembris 9 anno mundi 7149* ( Chi isti 1641*) ceu 
ipse fol. 32G. a terg. adnotat. 

CCCXXXIII. ( A. 7 G. ) 

Vjodex in fol. bombyc. foliorum 49^* chaldaicis litteris exaratus; quo 
continetur. 

Triodium Melchitarum , a dwuinica pbarisaei et publicani ad feriam Digitized by Google 3? CODICES STRIACI 

scxlara Lazari. Is codex perfectus fuit feria quarta , die a3. novembri*, anno 
mundi 7o33. (Christi i5a5.) rogatu Pauli, Iosephi, et Eliae, ex pago Duma, 
a presbitero Iosepho y ex pago Chafur , ditionis botryensis 9 . ad usum pres- 
byteri Petri , di. Ioliannis 9 fil. Macluf 9 ex pago Duma oriundi 9 Mahaidatae, 
incolae ; quemadmodum in calce arabice adnotatur, 

CCCXXXIV. ( A. 77. ) 

V_jodex in fol. m. borabyc. foliorum s3o 9 cbaldaicis litteris exaratus ; 
quo continetur. 

Triodium Melchitarum 9 a sabbalho Lazari ad dominicam post pente- 
costen , duobus dispositum laterculis. Rubricae 9 cum varris lectionibus atque 
precibus, arabice descriptae sunt . Is codex decimo quinto Christi saeculo 
videlur exaratus. 

CCCXXXV. ( A, 78. ) 

VJodex in foL bombyc. paginarum 53a f cbaldaicis litteris exaratus ; qur 
continetur, 

Menaei Melchitarum mensis september. Is codex scriptus fuit die 1. 00- 
tobris, anno mundi 6900. ( Christi i3()2.) a diacono Àbaido, filio Iohannis diaco- 
ni 9 fil. Iacobi , ex pago Chafur y ad usum presbyteri Uebebe Tauil f ex pago 
Basarma , et Abralumi presbyteri 9 fil. Iacobi archipresby teri , item ad usum 
aliorum ex praedicto pago Basarma : compactus autem fuit a Salomone filio Da- 
vidis presbyteri; quemadmodum in calce adnotatur. 

CCCXXXVI. (A. 79.) 

Vjodex in fol. bombyc. paginarum 5*7 9 cbaldaicis Utteris eadem qua 
praecedens codex manu exaratus ; quo continetur. 

Menaei Melchitarum mensis october. Is codex collatus fuit a Salomone 
filio Davidis presbyteri 9 compactus autem a Mose presby tero ex pago Basar- 
ma ; uti in fine adnotatur. 

CCCXXXVU. ( A. 80.) 

Cjodex in fol. bombyc. paginarum 6rf$ 9 cbaldaicis litteris exaratus ; quo 
continetur. 

Menaei Melchitarum mensis nwember. Is codei scriptus fuit sabba- 
tho 9 die 3o. octobris 9 anno mundi 7021. ( Christi i5ia. ) a Mose presbytero % jitizechby Google VATICANI ASSEMANIAKI. 33 

fii. Thomae , fll. Mosis f fil. Eliae , ex pago N ausi a , rogata presbiteri Paridi» 
fil. Abraharai ; uli in calce ad nota tur. 

CCCXXXVIII. (A.81.) 

VJodex in 4* membr. paginarum 393 , ebaldaicis litteris exaratus ; quo 
eonlinentur. 

Menaei Melchitarum menses december 9 ianuarius , martius , aprilis , 
maius ,iunius , iulius f augustus. Heic autera Labe n tur dumtaxat festa prae- 
cipua sanctorum. Is codex ad nonum Christi saeculum baud immerito vide- 
tur referendus. 

CCCXXXIX. (A. 82.) 

VJodex in foL m. bombye. paginarum 4o6 , ebaldaicis litteris exaratus ; 
quo continetur. 

Menaei Melchitarum mensis december , duobus laterculis dispositus * Is 
codex scriptus fuit feria quarta , die C. mensis martii , anno mundi 7180. 
( Christi 1622.) perpetuoque legatus monasterio deiparae Yirginis de Hamatu- 
va , ditionis tripolitanae in Syria ; quemadmodum in fine adnotatui*. 

CCCXL. ( A. 83. ) 

VJodex in 4* bombye, paginarum 566 , ebaldaicis litteris eleganter scrip- 
tus ; quo continetur. 

Menaei Melchitarum mensis ianuarius. Is codex perfectus fuit a Sabba 
in monasterio S. Georgii de Chafur , pago montis Libani , ditionis tripolita- 
nae; anno mundi 698S. (Christi i477- ) sabbatho , die 5. iulii , studio Mosis 
archipresbyteri dicti pagi 9 et presbyteri Abrahami abbatis memorati monaste- 
ro S. Georgii 9 et Iacobi , Iosephi, Pharagi, ac Sergii monachorum ; ut in cal- 
ce adnotatur, 

CCCXLI.(A-84.) 

( vjodex in fol. bombye. paginarum 555 9 chaldaicis litteris eleganter ex- 

aratus; quo continetur. 

Menaei Melchitarum mensis ianuarius f duobus dispositus laterculis. Is 
codex scriptus fuit anno Adami 71 15. (Christi 1607.) feria sexta , die 9. ia- 

5 Digitized by Google 3 .{ CODICES SYRIACI 

nuarii , ab Isa monacho fil. Iacobi, ex Garzuz pago , ditionis byblicnsis 9 perpe- 
t.ioque lcgatus monasterio Deiparac de Hamatura ; uti io fine adnotatur. 

CGCXLII. ( A. 85.) 

\_jodex in fol. p. bombyc. foliorura ai8 9 chaldaicis litteris exaratus; quo 
continetur. 

Menaei Melchitarum mensis februarius . Is codex ad decimum quin- 
tum Christi saeculum videtur referendus. 

CCCXLIII. (A.8G.) 

VJodex in fol. bombyc. paginarura 5o5 9 cbaldaicis litteris eleganter ex- 
aratus; quo continentur. 

Menaei Melchitarum menses martius et aprilis , duobus dispositi later- 
culis. Is codex scriptus fuit feria tcrtia, die 27. februarii , anno mundi 6995. 
(Christi 1487O a Theodoro presbytero fil. Iosephi, fil. Mosis 9 ex pago Da- 
rebta 9 ditionis botryensis 9 rogatu Rescailah archipresbyteri pagi Bacabarten- 
sis ; uti in clausuia martii adnotatur. 

CGCXLIV. ( A. 87. ) 

VJodex in fol. bombyc. foliorum 34 1 9 chaldaicis litteris eleganter exa- 
ratus ; quo continentur. 

Menaei Melchitarum menses martius 9 aprilis , maius , iunius , iulius 9 
et augustus , eum epistolis , et evangcliis , et synaxario sanctorum 9 nec non 
cum scholiis in epistolas et evangelia , quae in pracdictis mensibus leguntur. 
Is codex scriptus fuit anno mundi 7004» ( Christi 149G. ) a presbytero losepho, 
fil. Iohannis 9 fil. Abrabami 9 ex pago Ghafur 9 temporibus Mosis archipresbyteri 
ciusdem pagi , ad usum presbyteri Mosis fil. Cypriani 9 ex pago Duma 9 ditionis 
tripolitanae ; queraadmodum in clausula synaxarii sanctorum adnotatur. 

CCGXLV. (A. 88. ) 

VJodex in 4- bombyc. foliorum 22Z 9 chaldaicis litteris exaratus ; quo 
continetur. 

Menaei Melchitarum mensis aprilis. Is codex scriptus fuit die ao. mar- 
tii) anno mundi 7076. ( Christi 1 568) studio Ioachimi presbyteri 9 et Domi ti i 
diaconi ; uti iu fine adnotatur. Digitized by Google VATICANI ASSEMANIANI. 35 

CCCXLVI. ( A. 89.) 

VJodei in fol. bombyc. paginarum 44° » chaldaicis litteris elcganter ex- 
arata* ; quo continetur. 

Menaei Melchitarum mensis aprilis]. Is codex perfectus fuit anno mundi 
7073. ( Christi i565. ) feria secunda, die a. aprilis , a presbytero Uehebe al- 
Sabbagh 9 ex pago Batra ditionis tripolitanae , perpetuoque legatus ecclesiae 
SS. Sergii et Baccbi ; quemadmodum in clausula diei decimi quinti dicti men- 
sis aduotatur. 

CCCXLVIL (A.. 90.) 

VJodez in fol. bombyc. paginarum 379 f chaldaicis litteris èxaratus ; 
quo continentur. 

Menaei Melchitarum menses aprilis et maius. Is codex scriptus fuit 
a Iohanne presbytero et monacho fìlio Georgii , fìl. Eliae , ex pago Nausia > 
territori! Besciarrae , ditionis tripolitanae, anno mundi 6995. (Christi i4&7') 
die a4- aprilis; uti in fine adnotalur. Supplevit aliquot folia Simeon episco- 
pus Saidanaiae , die io. maii,anno mundi 7i3a. (Christi iGa4); qui eundem 
codicem perpetuo legavit monasteriis S. Georgii et Deiparae de Hamatura , 
rogatu Simeonis utriusque monasterii abbatis , et pr esbyte ri Meletii , eiusque 
sociorum monachorum; quemadmodum in clausula mensis aprilis legitur. In 
fine autem mail idem Simeon episcopus ait » alia folia dicti mensis a se sup- 
pleta fuisse, feria 4) die 19. maii eiusdem anni. 

CCCXLVIII. ( A. 91. ) 

Viodex in fol. bomhyc. foliorum 162 , chaldaicis litteris eleganter èxa- 
ratus ; quo continetur. 

Menaei Melchitarum mensis iunius. Is codex èxaratus fuit anno mun- 
di 7o33 (Christi i5a5. ) feria 5, die 37. augusti 9 a Iacobo presbytero Clio Io- 
hannis diaconi , filli Petri presby teri , ex pago Hardin in monte Libano , stu- 
dio diaconi Iohannis , fil. Uehebe , ex pago Basarma ditionis tripolitanae ; ad 
usura ecclesiae SS. Tutaèlis , et Asiae , et Cypriani eiusdem pagi ; quemadmo- 
dum in fine adnotatur. e CCCXLIX. (A. 92.) iodex in fol. bombyc. paginarum 346, chaldaicis litteris eleganter 
scriptus; quo continetur. 

5 * Digitized by Google 36 C0D1CES SYRIACI 

Menaci Melchitarum mensis iulius , duobus dispositus. laterculis. Is 
codei absolutus fuit die iG. iunii , anno mundi 7062. ( Christi i554«) a Mose 
mooacho filio Thomae , fil. Mosis , fil. Eliae , ex pago Nausia ditionis tripoli- 
tanae , perpetuoque lcgatus ecclesiae SS. Theodori et Mamanlis eiusdcm pagi 
ab uxore Abrahami , in redcmptionem animae suae suique viri ; uti in cale* 
adnotatur. 

CCCL. ( A. 9 3. ) 

V-Uodex in fol. bombyc. paginarum 5 16, chaldaicis Utteris exaratus; 
quo contmetur. 

Menaei Melchitarum mensis augustus, duobus laterculis dispositus. Is 
codex ad XV. Christi saeculum videtur rcfereudus : exaratus autem fuit a 
Salomone diacono, filio Davidis presbyteri f fil. Uehebe presbyteri , ex pago Bes- 
ram ditionis tripolitanae , studio Theodori archipresbyteri pagi Capharsaron ; 
perpetuoque legatus ecclesiae SS. Mamantis et Theodori dicti pagi ; uti in 
calce adnotatur. 

CCCLI. ( A. 94. ) 

VJodex in fol. m. bombyc. foliorum 355 , chaldaicis litteris nitidissime 
exaratus; quo continetur. 

Menaeum Melchitarum parvum , sive conti actum , totius anni f a mense 
septembri ad totum mensem augustum , praepositis lectionibus ex novo testamen- 
to , dicendis in sabbathis ac dominicis ; subiectaque in fine tabula cycli paschalis 
cum sua expositione . Is codex decimo quinto Christi saeculo videtur des- 
criptus, pertinuitque olim ad Iohannem antiochenum Melchitarum patriarcham * 
uti in fine adnotatur. 

CCCLI1. ( A. y5. ) 

n 

V-iodex in fol. p. chartac. foliorum 192 , chaldaicis litteris degan ter 
exaratus ; quo continentur. 

1. Procimena , quae post domiaicani novam , sive in albis f usque ad 
sabbathum pentecostes 9 iuxta ritum Syro-Graecorum melchitarum recitantur* 
2. Lectiones ex actibus apostolorum , et divi Pauli epistolis , per anni circo* 
lum dicendae diebus dominicis et sabbathis ac festis. 3. Synaxarium sanctorum 
a mense septembri ad totum mensem augustum. Is codex deseriptus est ex co- 
dice vaticano XXI. exarato anno Graecorum i353. (Christi io4i.) qui ohm Digitized by Google VATICANI ASSEMANIAM. 87 

ad monasterium S. Pantaleonis inartyiis* in monte Nigro , in 3uburbio urbis 
Antiochiae situm , pertinebat. 

CCCLIII. ( A. 96. ) 

V^ode* in 8. m f chartac. foliorum i6q, syriacis litterìs exaratus ; quo 
eoutinetur. 

Nomocanon ecclesiae syriacae antiochenae t complectens 1. lohannis 
scholastici titulos LI. a. Canones apostolorum LXXXI. 3. Constitutiones 
eoruindem per Hippolytum XI. 4* Canones nicaenos XX. 5. ancyranos 
XXIV. 6. neocaesarienses XIV. 7. gangrenses XX. 8. antiocheno* XXV, 
9. laodicenos LIX. io. constantinopohtanos IV. 11. ephesìnum I. 12. 
chalcedonenses XXVII. i3. Tinwthei patriarchae Alexandriae quaesita et 
responsa canonica XV. Descripti sunt praedicti canones a Iosepho Simonio 
Assemano ex pervetusto codice chaldaico membranaceo vaticano CXXVII. circa 
saeculum christianum nonum scripto f uti idem Assemanus in illorum fronte adno- 
tavit. Conseqnitur alia collectio canonum descripta ab eodem Assemano ex nonio- 
canone Gregorii Barhebraei Abulpkaragii % qui in codice vatic. CXXXII. 
exhibelur ; videlicet canones apostolorum y nec non conciliorum nicaeni , 
ancyrani , neocaesariensis , gangrensis f antiocheni , laodiceni t constan- 
t ino poi it ani , chalcedonensis. Item patrum f Dionysii atheniensis i Dionjw. 
alexandrini y Origenis v A t ha nasi i alexandrini , Cypriani , Eustathii an- 
tiocheni f Timothei alexandrini f Bdsilii magni f Gregorii theologi f Eva-* > 
gru constantinopolitani , lohannis scholastici , Leonis imperato ris. Deni- 
que syforum iuris consuitorum , Rabulae edesse ni , Cyriaci patriarckae , , 
Philoxeni mabugensis f Jgnatii patriarckae f Iacobi edesseni , Georgii A- 
rabum episcopi, Cyriaci amidensis , lohannis telensis , Theodosii patri- 
arckae j lohannis patriarckae , Severi patriarckae f Listi , Dionysii patri- 
arckae 1 Michaèlis patriarckae , Dionysii $ seu Iacobi Barsalibaei* 

CCCLIV. ( A. 97. ) 

VJodez in 4* ro * chartac- foliorum 167 9 syriacis litterìs eiaratns ; quo 
eoutinetur. 

Synódicon orientale Nestorianorum et lacobitarum , ex variis codici* 
bus a Iosepho Simonio Assemano, qui omnium primus synodorum et canonum 
orientali um latinam versionem atque editionem aggredì meditabatur , collectum 
et descriptum* Digitized by Google 38 CODICES SYR1ACI 

CCGLV. (A. 98.) 

VJodex in foL ehartac. foliorum 128, clialdaicis litteris elegaatcr exara- 
tus ; quo continetur. 

Ebediesu episcopi sobensis nomoeanon , seu collectio canonum synoda- 
lìura. Pars I. in quinqac tractatus f in varia abeuntes capita distributa ; prae- 
positis canonibus , constitutionibus f et legtbus apostoiorum. Tractatus I. de iis 
quorum cognitio omnibus necessaria est , capp. quinque. Tractatus IL de matri- 
monio y deque canonibus et regulis sponsalium cliristianorum ; et quomodo 
haec peragenda siot ; deque ceteris ad hanc rem spectantibus 9 capp. XXVI l. 
Tractatus III. de divisione hereditatura , capp. XXV. Tractatus IV. de iu- 
diciis et]causis f quae inter Christi fideles contingunt, capp. XIX. Tractatus 
V. de iis quae omnibus uni versim christi a nis canonice imperata sunt , capp. 
XXVIII. De auciore et eius scriptis vide Assem. bibl. orient. tom. III. Is 
codex descriptus est ex cod. vat. CXXIX. exarato Bagdadi anno Graecorum 
i543. (Christi i33i.) 

CCCLVL (A. 99.) 

c 

VJodex in fol. cbartac. foliorum i5o , clialdaicis litteris eleganter exa- 
raius ; quo continetur. 

Gregorii Barhebraei cognoraento Àbulpharagìi , maphriani , seu prima- 
tis orientis , nomoeanon , cui titulus liber directìonum de canonibus eccle- 
siasticis et legibus saecularibus , in praefationem et capita XL. variis con- 
stantia sectionibus divisus , duobusque tomis comprehensus. Tomus I. a prae- 
fatione de sacrorum canonum ebservantia , ad sectionem quintam capitis unde- 
cimi de emptione et venditione • De auctore et eius scriptis vide Assem. 
bibl. orient. tom. IL 

CCCLVII. (A. 100.) 

VJodex in fol. ehartac. foliorum 3s3 , clialdaicis litteris eadem qua 
pi accede ns codex manu exaratus; quo continetur. 

Eiusdem Gregorii Barhebraei , nomocanonis tomus IL a capite de mu- 
tuo et commodato , ad sectionem quintam capitis quadragesimi et ultimi de ac- 
cusatane. 

CCCLVIII. (A. 101.) 

Vuodex in fol. ehartac. foliorum ai4> syriacis litteris exaratus; quo Digitized by Google VATICANI ASSEMÀNIANI. 3$ 

continetur. 

Eiusdem Gregorii Barhebraei , nomocanonis aliud exemplar , in duos 
tomos distributum , variisque scholiis marginalibus illustratimi. Tomus I. a praefa- 
tione de canonum observantia, ad sectionem secundam capitis XYI. de trans- 
latione iuris. 

CCCLIX. (A. ioa.) 

V^iodex in fol. chartac. foliorum 222, syriacis litteris eadem , qua prae- 
cedens codex, manu exaratus; quo continetur. 

Gregorii Barhebraei , nomocanonis tomus alter a capite XVII. de fide- 
iussione , usque ad finem. Is codex absolutus fuit a Iohanne Fortunato , chorepis- 
copo Cairi hierosolymitano syro , Romae die i3. decembris , anno Christi 1760, 
sumptibus losephi Simonii Assemani bibliotbecae yaticanae praefecti f uti in fi- 
ne carsciunice adnotatur. GCCLX. (A. io3.) Ce fodex in fol. ebartac. foliorum 76, cbaldaicis litteris elegànter exara- 
tus; quo continetur* 

1. S. Athanasii alexandrini archiepiscopi oratio de Verbi incarnatio* 
ne; deque eius in corpore apparinone, 2. Timothei JleXandriae archiepis- 
copi bomilia in illud lob. IV. 6. Iesus ergo fatigatus ex itinere sedebat 
sic suprafontem; habita die dominica, 22. mensis martii , indictione quarta 
( anno Christi 526.) in tbrono ecclesiae S. Dionysii ; uti iù titulo legitur. Is codex 
descriptus est ex codice chaldaico vetustissimo membranaceo vaticano CIV , ex- 
arato mense augusto, anno Alexandri 875. (Christi 563.) 

CCCLXI. ( A. 104. ) 

Y^Jodex in 8. chartac. foliorum 44» syriacis litteris exaratus; quo con- 
tinetur. 

Dionysii Barsalibaei , metropolitae Amidae , expositio missae syriacae 
ad Ignatium Iacobitarum antistitem hierosolymitanum. De auctoris aetate et 
scriptis vide Assem. bibl. orient. tom. II. Is' codex scriptus est a Iosepho fil. 
Simonis t fil. losephi , fil. Sciahini , fil. Denhae , hcsronita ( vulgo Iosepho Si- 
moni* Assemano ) Roraae temporibus Clementis papae XI, sabbatho , die I2< de- 
cembris ,anno Christi 1711, uti in clausula adnotatur. Digitized by Google f\0 C0D1CES SYR1AC! 

CCCLXII. ( A. io5. ) C. lodex in fol. ehartae. foliorum a3o, chaldaicis titteris eleganter exara- 
tus; quo continentur. 

Iohannis darensis metropolitae , de resurrectione mortuorum libri qua- 
tuor. De auctoris aetate et scriptis vide Asscm. Libi, orient. toni. IL 

CCCLXIII. (A. 106.) 

VJodex in fol. cliartac. foliorum i5o , chaldaicis litteris eadem qua prae- 
cedens codex manu exaratus; quo continentur. 

i. Eiusdem Iohannis darensis , de cadesti hicrarchia libri duo; in qui- 
bus verba S. Dionysii areopagitae de angelica et ecclesiastica hierarcbia illus- 
trantur. 2. Eiusdem Iohannis darensis , de sacerdotio libri quatuor. Is co- 
dex descriptus est ex pervetusto codice membranaceo vaticano C,ante annum 
Graecorum 1243. ( Christi g3i. ) exarato. Vide catalog. vatic. tom. IL pag. 544* 

CCCLXIV. (A. 107.) 

v^tfodex in fol. cliartac. foliorum 254 , chaldaicis litteris eleganter exara- 
tus; quo continentur. 

S. Isaac sjrri homiliae , seu sermones metrici XXVII • quorum 1* dt 
paenitentia. 2. reprebensio. 3. item reprebensio, quod bonores dignitatesque 
appetimus. 4* de rogationibus. 5. item de rogationibus. 6. reprebensio* 7. de 
novissimis temporibus. 8. reprebensio. 9. de oppressione et tyrannide. io. item 
de oppressione, n* item de oppressione, in. de perfectione fratrmn. i3. ad- 
hortatio ad eleemosynam. i4* de beatis martyribus. i5. de crucifixione Domini 
16. item de crucifixione. 1*7. item de crucifixione. 18. item de crucifixione. 19. 
item de crucifixione. 20. item de crucifixione. ai. ad versus Iudaeos. 22. de- 
precalo metro pentasyllabo. 23. de Adamo et He va, 24. de Àbel et Isaac a5. 
de adventu Domini nostri, deque vaticiniis propbetarum. 26. de Magis, qui 
al> oriente venerunt 27. de paupere et divite. Is codex descriptus est ex 
vetustissimo codice membranaceo vaticano CXX. saeculi se p ti mi. 

CCCLXV. (A. 108.) 

VJodex in fol. chartac foliorum 187 , chaldaicis litteris eadem qua prae- 
cedens codex manu exaratus; quo continentur. 

Eiusdem 5. Isaac sjri homiliae metricae , sive carmina metro heptasyl- Digitized by Google VATICANI ASSEMAKIAM. 4 1 

labo LIX, quae in duos tomos distribuuutur. Tomus I. oomplcclitur priores triginta 
quatuor houiilias , quarum i. de amore doctrinae. 3. de perfectione fiatrum. 3. 
de avaritia , quae fratres generatoli perturbai 9 speciali ter véro coenobitas. 4* 
de humilitate fratrum. 5. ad eleemosynam adhortatio. 6. reprehensio et paraene- 
*is. 7. reprehensio. 8. de signo , quod apparuit io caelo ; et adversus eo$ , qui 
sacrae scripturae verbis ad divmatiooeui et sortilegium abutuntur. 9. de fide, 
io. de ieiunio et eleemosyna 9 deque perfectione quae monachos decet. li. de 
defuuctis. 13. in blasphemos; itemque reprehensio. i3. adirne reprehensio. i4- i- 
tom reprobe 116Ì0. i5. de monachis lugentihus , et anachoretis. 16. de consumraatio- 
oe saeculi. 17. de paenitentia et resipiscentia. 18. de naturali cogitationum natu- 
ralium discrimine. 19. in illud Isaiae omnis caro Jbenum. 30. reprehensio. 31. 
de anachoretis et monachis reprehensio. 33. paraenesis , et sui ipsius reprehen- 
sio. a3. de passibilitate et iropassibilitate. ?4* Quaenam sit diaboli in hominem 
potestas , cum eum tentat ; et de hominis constitutione. 35. ad abbatem queni- 
dam. Est haec prima homiliarum octo de monachis inclusis. 36. secunda de mona- 
chis inclusis. 37. tertia de monachis inclusis. 38. quarta de monachis inclusis. 
39. quinta de monachis inclusis. 3o. sexta de monachis inclusis. 3i. septima 
de monachis inclusis. 3s. octava de monachis inclusis. 33. de perfectione fra- 
trum , et de paupertate. 34* de stimulo conscieutiae. Ccterae homiliae exstant 
in seguenti codice. 

CCCLXVI. (A. 109.) 

VJodex in fol. ebartac. foliorum 1731 chaldaicis lilteris eadem qua prae- 
ctdens codex manu exaratus ; quo continentur. 

Eiusdem S. Isaac syri homiliarum tomus secundus, ab homilia XXXV. 
ad LIX; videlicet homilia 35. de stimulo conscientiae , sive de reprehensionc 
mentis. 36. de rogationibus. 37. de Beth-Hur oppido expugnato. 38. altera de 
Beth-Hur oppido expugnato. 3g. in apostatas. 4°- de paenitentia. 4 1 * altera de 
paenitentia. fa de paupertate, quae est vera libertas. 43- paraenesis. 44- *d 
eos qui tempore orationis et sacrorum mysteriorum sese mutuo accusante 45* 
de sacro quadragesimali ieiunio. 46. secunda de quadragesimali ieiunio. 47- scr- 
ino physicus, in quo de hominis constitutione auctor disserit. 48. reprehen- 
sio. 49* adhuc reprehensio. 5o. de mutttionibus , quae in mundo et in men- 
te accidunt. 5i. de eleemosyna. 5s. de paenitentia. 53. de fide. 54- de paeni- 
tentia. 55. de rogationibus. 56. altera de rogationibus. 67. tertia de rogationi- 
bus. 58. quod Deus omnia in benefìcium hominis couvertit , sive captivitatem 
et belium f sive famem et pestem. 59. in illud poetae quis me destruat , rur- 
susque aedificet ì atque virginem reficiat ? Digitized by Google G 4^ C0D1CES SYRIACI 

CCCXVIL (A. no.) 

lodex in 4* membr. foliorum 63, cbaldaicis litteris eiaratus; quo con- 
tinentur. 

S. Isaac ninivitae sermones de institutione monastica, in duas partes 
distributi, sed initio et fine mutili. Is codex ad octavum Christi saeculum 
haud immerito videtur referendus. 

CCCLXVIII. (A. ni.) 

VJodex in fol. membr. paginarum 3q5 , chaldaicis litteris exaratus; quo 
continentur. 

Homiliae LX. complurium SS. patrum , duobus dispositae laterculis ; qua- 
rum , nonnullis hic et illie foliis deperditis , novem desidcrantur. Quae au- 
tem supersunt , hunc in ordinem digestae sunt. Homilia i. Gregorii episcopi 
njr sseni de nativi tate Domini, principio mutila, 2. Prodi constantinopolita- 
ni episcopi de nativitate Domini. 3. eiusdem in commemoratione S. Stephani 
protomartyris , de raysterio dispensationis , et de nativitate Domini. 4* Basila 
magni de nativitate Domini. 5. Iohannis chrjrsostomi episcopi constantino- 
politani in epiphaniam et baptismum Domini. 6. eiusdem in ten.tationem Do- 
mini a satana. 7. Amphilochii episcopi iconiensis de manifestatione Domini, 
et cius ingressu in templum; deque deipara Maria, et Simeone, atque Anna. 8. 
Prodi episcopi constantinopolitani de dogmate , in bebdomadam incipientis 
ieiunii quadragesimalis. 9. Iohannis chrjrsostomi in sacrum quadragesimale ie- 
iunium. io. eiusdem de decem virginibus. 11. Basila magni de sanctis quadra- 
ginta martyribus sebastenis 12. eiusdem altera de SS. quadraginta martyribus. 
i3. Iohannis chrjrsostomi in annunciationem deiparae virginis Mariae. 14. eius- 
dem in Lazarum , quem Dominus resuscitava. i5. eiusdem in dominicam paW 
marum 16. eiusdem in diem quadragesimam sacri ieiunii. 17. eiusdem in Zac- 
chaeum publicanum. 18. eiusdem in peccatricem, cui Dominus peccata dimisit. 
19. eiusdem in proditionem Iudae. 20. eiusdem in passionem Domini , eiusque 
universam dispensationem. ai. Alexandri episcopi alexandrini de anima et 
corpore , deque passione Domini. 22. Iohannis chrjrsostomi de cruce , et la- 
ttone a dextra. a3. eiusdem in hebdomadam magnam. 24. Gregorii njrsseni 
in pascha resurrectionis Domini. 25. Gregorii theologi in pascila resurrectio- 
nis Domini 26. Iohannis chrjrsostomi de sancto Tboma apostolo , et adversus 
Arianos. 27. eiusdem in dominicam novam , seu in albis , et in Tbomam aposto- 
lura. 28. eiusdem in ascensionem Domini. 29. eiusdem alia in ascensionem Do- 
mini. 3o. eiusdem in pentecosten. 3i. eiusdem de SS. apostolis 32. eiusdem ad- 
versus Eudoxiam imperati icem. 33. eiusdem , qua ostendit honorandam esso diem Digitized by Google VATICANI ASSEMAN1AKK 4^ 

dominicam. 34- Àlexandri episcopi Alexandriae de die dominica. 35. Iohan- 
nis chrysostomi , in laudem raartyrum 3G. eiusdem alia in tandem mar ty rum. 
37. eiusdem de defunctis , in illud nolumus autem vos igno are , fralres , de 
dormientibus f ut non contristemini etc. 38. eiusdem in S. Paulum apostolum. 
39. Prodi episcòpi constantinopolitani inS. Clementem martyrem. fo. Johann is 
chrysostomi de saltatione Herodiadis ; deque abscisione capitis S. Iohannis 
baptistae. 4*- eiusdem in psalmum dixi custodiam vias meas , ut non de- 
linquavi in lingua mea- &. eiusdem in psalmum quinquagesimum, 43 Isaac 
doctoris de incarnatione Domini. 44* eiusdeni de fide, et adrersus Nestorium at- 
que Eutychctcm liaerelicos.45. eiusdem alia de fide. 46. Iohannis chrysostomi in 
fìlium prodigum. 47- eiusdem alia in filium prodigum. 43. eiusdem tertia in fi- 
lium prodigum. 49» eiusdem in fìcum a Cbristo Domino maledictam. 5o. eius- 
dem de charitate. Is codex ad octavum Christi saeculum haud immerito vide- 
tur referendus. 

CCCLXIX. (A. uà.) 

V^lodex in fol. m. membr. foliorum a 1 1 , chaldaicis litteris exaratus ; quo 
eontinentur. 

Homiliae LXIL variorura SS. patrum , duobus dispositae laterculis,qua- 
rum , nounnllis hic et illic foliis deperditis , octo desidcrantur ; qua e autem su- 
persunt, bisce sunt titulis praenotatae. Homilia i. S. Gregorii ny sseni in S. 
Stephanum protomartyrem. a. Amphilochii iconiensis oratio funebris in lau- 
dem S. Basiiii magni. 3. Severiani episcopi Gabalorum in nativitalem Domini. 
4^ Gregorii ti teologi in sancta lumina, videlicet in baptismum Domini. 5.5". 
Iohannis chrysastomi in sancta lumina. 6. eiusdem in epipbaniàm Domini. 7. 
eiusdem alia in epipbaniàm Domini. 8. eiusdem in baptismum Domini, eius- 
que luctam cum satana. 9. eiusdem alia in baptismum Domini, io. eiusdem 
alta in epipbaniàm, et baptismum Domini. 11. Iacobi doctoris in epiphaniam 
Domini. ia. Iohannis chrysostomi in ingresSum Domini in templum. i3. eius- 
dem alia in ingressum Domini in templum. i/\. Prodi constantinopolitani de 
dogmate , dieta sabbatbo ante initium ieiunii quadragesimalis . i5. Basiiii 
magni in domiaicani incipientis ieiunii quadragesimalis. 16. eiusdem in ieiunium 
quadragesimale. 17. eiusdem alia in ieiunium quadragesimale. 18. Iacobi doc- 
toris in ieiunium quadragesimale. 19. Iohannis chrysostomi in ieiunium, et in 
illud foencratur Domino qui miseretur pauperis. ao. eiusdem alia de ieiu- 
nio , et eleemosyna. ai. eiusdem alia de sancto ieiunio. aa. Basiiii magni in SS. 
quadra ni nta martyres sebastenos. a3. eiusdem alia in SS. quadraginta marty- 
res sebastcnos. a4« Iohannis chrysostomi in annunciationem deiparac virginis 
Mariae. a5. eiusdem alia in annunciationem deiparae V. M. a6. Cyrilli alexan- 

6 * Digitized by Google 44 CODICES STRIACI 

drini in laudem dciparac V. M. 27. Iohannis chrysoslomi isi Lazarum pau- 
pjrcm , et in divitem. 28. ciusdem iti festum palmarum , et in ingressum Do- 
mini in Hicrusalem. 29. eiusdem in fcriam secundam hcbdomadac] passionis , et 
in accessum ad portum seu complementura ieiunii quadra gcsiraalis. 3o. Anasta- 
sii sinaitae de descensa Domini ad inforos. 3i. Gregorii theologi in pascila 
resurrectionis. 32. ciusdem alia in pascila resurrectionis. 33. Iohannis chryso- 
stomi in feriam quintana mysteriorum. 34- eiusdem alia in fcriam quintam niy- 
steriorura , et in proditionem Iudae. 35. eiusdem de cruce, et de latrone a dei- 
tra , deque dilectione inimicorum , dieta in feria sexta hcbrfomadae raaioris. 36. 
ciusdem in fcriam sextam cruciflxionis , et in passionem Domini. 37. eiusdem in cru 
cifixionera Domini. 38. in pascila resurrectionis, auctoris nomine et principio 
destituta. 3$. Iohannis chry sostomi in rcsurrectioncni Domini. 4o. Gregorii na- 
zianzeni in domiaicani no vani. 4** Iohannis chry so stomi in dominicam no vani. 
4a. eiusdem in ascensionem Domini. 43» Gregorii nazianzeni in festum pentc- 
costesj et in spirituum sanctum. 44- Iohannis chry sostomi in pentecoste n. 45. 
ciusdem in SS. apostolos , et in spirituum sanctum. 4^. eiusdem in sanctam cru- 
ccili | et in Adamum atque Hevam. 47- eiusdem in filium prodigum. 4&« eiusdem 
altera in filium prodigum. 49* eiusdem tertia in filium prodigum. 5o. eiusdem 
de virginitate, paenitentia, et correptione. 5i. eiusdem in psalmum quinqua- 
gesiraum. 52. Ànastasii monachi sinaitae , in psalmum sextum. 53. Iohannis 
chrysostomi in illud apostoli ad Timotlieum modico vino utere propter 
stomachum et frequentes infirmitates tuas. 54» eiusdem in illud qui am- 
mani suam non laedit y nemo eum laedere poteste Is eodex ad seplimum 
Christi saeculum videtur referendus , pertinuitque olirà ad ecclesiam S. Micbaélis 
in urbe Maipharaeta, seu Martyropoli , in Mesopotamia; uti in fine adnotatur. 

CCGLXX. (A. u3.) 

V^odex in fol. ebartac. foliorum 108, chaldaicis litteris eleganter exara* 
tus ; quo continentur. 

5. Basilii magni regulae monasticae , per fratrum interrogationcs CCClX 
totidemque ipsius responsiones , digestae. Complectuntur autem integrum S. 
Basilii tractatum de institutione monastica , qui in regulas fusius breviusque 
disputatas dividitur ; ordine tamen a graecis editis diverso. Quaedam etiam 
in eis sunt, quae in iropressis desiderantur ; ac proinde ob antiquitatem co- 
dicis syriaci vaticani CXXII. exarati anno Christi 769, ex quo hocce cxemplar 
desumptum est , ad illustrandas regulas graeco-latinas f plurimum confcrre pos- 
sunt. Digitized by Google VATICANI ASSEMAN1ANI. 4 : > 

CCCLXXL (A. n4.) 

V^oJex in fol. chartac. foliorum 97 , cbaldaicis litteris cadcm qua prac- 
cedeus codex mina egaratus ; quo continentur. 

i. Àpophthegmata patrum ^ in sex capita distributa. 1. verha doctriuac 
S. Antonii abbatis. 2. de institutione fratrum tironnm , sive in cocuobio ha- 
bitare vclint , sive vitam solitariam ducere. 3. de iis qui simul babitare vo- 
luut. 4- de consideratone , et intelligentia. 5. sermo seuum , et septem verba 
quae abbas Moses misit ad abbatem Poemoncm. 6. interrogationes patrum ae- 
gyptiorum. 2. S. Antonii abbatis epistola ad fratres. 3. doctrina SS. pa- 
trum aegyptiorum. 4« interro gationes fratrum , quomodo oporteat consi- 
derare divinae visionis ordinem, 5. acta patrum aegyptiorum. Is codex 
descriptus est ex codice syriaco vaticano C XXIII , qui octavo Cbristi saecuio 
exaratus fuit. 

GCGLXXIL (A. n5. ) 

V^odex in fol. chaitac. foliorum aio f cbaldaicis litteris elegantcr exa- 
ratus ; quo continetur. 

Paradisus patrum , in sex tomos divisus. Tomus I. complectitur Pal- 
ladii helenopolitard episcopi historiae lausiacae librum I. et II; quorum pri- 
raus capitibus LXV, alter capitibus XLII. absolvitur. Vide in catalogo vat. 
tom. III. pag. 157. codicem GXXVI. anno Cbristi iaa3. exaratum; unde hic 
et sequentes quinque codice* descripti sunt ; ubi seriem contentorum in eodem 
eorumque initia , syriace et latine recensuimus. 

CCCLXXIIL (A. 116.) 

Vuodex in fot chartac. foliorum *4' t cbaldaicis litteris eadem qua 
praecedens codex manu exaratus ; quo continetur. 

Eiusdem paradisi patrum torans II , exhibens historiae lausiacae librum 
III. in capita XXX. divisum , auctore Hieronymo ; et librum IV. complecten- 
tem àpophthegmata patrum y collectore Palladio : huius capita XVIII sunt , 
quorum quatuor posteriora in sequenti tomo babentur. 

CCCLXXIV. (A, 117.) 

V_jodex in fot. ebartac. foliorum 211, chaldaicis litteris , eadem qua 
praecedeus codex manu exaratus ; quo continetur. 

Eiusdem paradisi patrum tomus III, complectens libri quarti apophthegtua- Digitized by Google \C) CODICES STRIACI 

tum patrum capita quatuor postcriora ; collcctorc Palladio. 

CCCLXXV. (A. ii 8.) e. Jodex in fol. chartac, foliorum 164 , chaldaicis litteris , eadem qua 
praecedens codex marni cxaratus ; quo contirrctur. 

Eiusdcm paradisi patrum tomus IV. complectens S* Isaiae abbatis ser- 
mones XX. asceticos. 

CGCLXXVI. (A. 119.) 

v^odex in fol. chartac. foliorum 308 , chaldaicis litteris eadem qua 
pracccdcns codex manu exaratus; quo continetur. 

Eiusdem paradisi patrum tomus V. comprehendens 1. Evagrii abba- 
tis sermones XXIV. 2. Antonii abbatis epistolam ad fratres monachos. 3. Ma- 
carii aegyptii sermones III. 4« Eiusdem epistolas X item de bello dacmonum 
et de oralione. 5. Macarii alexandrini sermones V. 6. eiusdem epistolam 
ad sanctimonialem quamdam. 

CCCLXXVII. (A. 120.) 

V>rfodex ìq fol. chartac. foliorum a5a , chaldaicis litteris , eadem qua prae- 
cedeus codex manu exaratus ; quo continetur. 

Eiusdem paradisi patrum tomus VI. complectens 1. Abrahami neph* 
tareni sermones VII. 2. Ammonae monachi et episcopi epistolas XV. 3. 
Xysti papae Romae sermones asceticos III. 4* Iohannis dilaitae , cognomen- 
to Sabae , sermones XIII. 5. Gregorii monachi sermonem ad paties et fra- 
tres monachos. 6. eiusdem epistolam ad Theodorum monachimi, 7. eiusdem de 
arehimandritae munere . 8. eiusdem ad Epiphanium epistolas IL 9. eiusdem 
fratrum interrogationes , et Gregorii responsiones. io, Iohannis thebaei pa- 
raencsim ad Hesychium. 11. eiusdem de oratione. 13. eiusdem quod tribulatio 
acquo animo fé renda sit. i3. eiusdem quod non oporteat de corporis infir- 
milatc tristari. \\. eiusdem adhortationem ad virtutem. i5. eiusdem in illud 
beati pacifici* CCCLXXVIII. (A. lai.) 

dex in fol. chartac. foliorum 79, chaldaicis litteris exaratus; quo con- 
tinentur. 

S. Gregorii nazianzeni poémata iambica CXXX, rersibus CCCXXVI. c« Digitized by Google YÀT1CAW ÀSSEMÀNIANI. 4; 

constantia , quorum titulos atque initia in catalogo vatic. tom. III. cod. CV t 
ex quo bocce exemplar desumptum est, receasuimus. 

CCGLXXIX. (A. m.) 

P 

VJodex in fol. bombye. foliorum 121 9 chaldaicis lilteris nitidissime ex- 

aratus ; quo continetur. 

Ebediesu episcopi Sobae et Àrmeniae , paradtsus Eden 9 seu carmi- 
na L, de di versi s t elegantissimo sermone et admirabili prorsus artificio ab 
auctore composita y anno Graecorum 1602. ( Christi 1291*) et ab eodem scho- 
liis illustrata anno Graecorum 1627. ( Christi i3i5. ) Vide codicem vaticanum 
CCXLV. olim XCVL ex bocce apographo descriptum , nec non Assemanum bibl. 
orient. tom. III. park I. a pag. 3a5 f ubi is singulorum qarminum tbemata et 
initia syriace et latine exhibuit. Is codex scriptus fuit a Salomone (ilio pres- 
byteri Abrahami , in oppido Tela-Zakipha , ditionis mosulensis 9 temporibus Si- 
meonis patriarchae orientis y et Ananiesu mctropolitae Mosuli 9 anno Alexan- 
dri seu Graecorum i85i. ( Christi i53c>)uti in calce adnotatur. 

CCCLXXX. ( A. 123. ) 

Vjodex in fol. chartac. foliorum i65 9 chaldaicis litteris eleganter exara- 
tus ; quo continetur. 

i. Socratis bistoria ecclesiastica y e graeco in syriacum sermonem con- 
versa , et capitibus XXXVII. absoluta. 2. Excerpta ex bistoria ecclesiastica 
Theodoreti , in capita XV. distributa . 3. Excerpta ex Zachariae rhetoris 
(quem citat Evagrius ) ebronico 9 in capita XIX. divisa. Accedunt anonymi nar- 
raliones tres ; quarum 1. de adventu regis Persarum 9 deque Darae obsi- 
dione 9 quae contigit anno Graecorum 884* (Christi 572.) 2. de excidio civita- 
tis Apameae 9 quod contigit eodem auno , quo rex Persarum Daram obside- 
bat. 3. de bis mille virginibus , quas rex Persarum delectas 9 ad barbaros mit- 
tendas decreverat. Vide in catalogo vat. tom. III. codicem CXLV. membranaceum 
vetustissimum 9 unde bocce exemplar desumptum est ; ubi singula eius capita 
recensuimus. e, CCCXXXI. (A. 124.) »jodex in jfol. chartac. foliorum 178, chaldaicis litteris eadem qua 
praecedens codex mauu exaratus; quo continetur. 

Thomae margensis episcopi bistoria monastica orientis 9 in sex libro* 9 Digitized by Google f 

CO 13 CODI CBS SYKUCI 

ui in varia capita abcunt, dirisa f et duobus tomis comprehensa. Tomus I. 
mplectitur quatuor priores libros. CCCLXXXII. (A. ia5.) 

VJodex ia Io], chartac. foliorum 117, cadéin qua praecedens codex 
mìnu cxaratus ; quo continetur. 

Eiusdem T/iomae margensis episcopi historiae monasticae orientis to- 
mus II , exhibens posteriores duos libros f nempe quintum et seitura. Vide 
catalog. vatic. tom. IIL cod. CLXV, unde hocce esemplar desumptum ; nec 
non Assera. bibl. or. tom. III. part. I. a pag. 4^4 ? uhi series et surama libro- 
rum et capitum huius perrari operis recensentur. 

CCCLXXXIII. (A. 126.) 

V^odex in fol. chartac. foliorum a63, chaldaicis litteris eleganter cxa- 
ratus; quo continetur. 

Gregorii Barhebraei , cognomento Abulpharagii , maphriani y seu prima- 
tis orientis Syrorum iacobitarum , chronographia ab orbe condito ad a unum 
Graecorum 1600. (Ghristi 1288.) in duas partes divisa* Pars I. quatuor to- 
mis comprehensa , exhibet chrouicon patrum et regum 9 ab Adamo ad reg- 
num Ghaldaeorum sub Nabuchodonosore ; a Ghaldaeis ad Medos et Persas ; 
ab bis ad Alexaudrum magnum t et Ptolemaeos reges Aegypti : mox de impt- 
ratoribus romanis , ab Augusto ad Hcracliuni : demum a Mahomete y Arabum- 
que imperio, usque ad regnum Tartarorum 9 quos Mogulenses voeat, hoc est 
usque ad annum Graecorum 1600. (Ghristi 1288.) Tomus I. ab orbe condito, 
ad annum Graecorum i34& (Ghristi io34«) 

CCCLXXXIV. (A. 127.) 

V-^odex in fol. chartac. foliorum aia, chaldaicis litteris eadem qua 
praecedeus codex manu exaratus; quo continetur. 

Eiusdem Gregorii Barhebraei chronographiae partis I. tomus II. ab anno 
Graecorum i347- (Ghristi io35. ) ad annum Graecorum i5i3. (Ghristi laoi.) 

CCCLXXXV. (A. ia8.) 

Ljodex in fol chartac. foliorum 167 , chaldaicis littori* cadrai qua prae- 
cedens codex manu exaratus; quo continetur. Digitized by Google VATI CAM ASSEMAKIAM'. 49 

Eiusdem Gregorii Barhebraei chiouogiaphiae partis I. tomus III. ab 
anuo Graecorum i5i 4* a ^ i6oo f h. e. ab anno Chris ti taua. ad 1288. 

CCCLXXXVI. (A. 129.) 

vuodcx ìjì fol. chartac. foliorum 73, chaldaicis litteris eadem qua prae- 
cedens codex manu exaratus ; quo continetur. 

Eiusdem Gregorii Barhebraei chronographiae partis I. tomus I. complec- 
tens continuationem , anonjmo auctore , ab anno Graecorum 1G00. ad annum 
1G09, i. e. ab anno Christi 1288. ad annum 1297. Accedit historia Ha temi , 
scu Aitonis , regis Ciliciae , una cum narratione de Àmidae expugnatione , sub 
Alacddino anno Graecorum 1628. (Christi i3i6. ) Item alia continualo chro- 
nographiae Gregorii Barhebraei ab anno Graecorum 1705. ad annum i8o4« 
i. e. ab anno Christi i3g3 ad i49 3 ì u ^i de Hunnorum , seu Tartarorum , in 
Mesopotamiam incursione sub Tamerlane; de vastitate , quae facta est in 
Turabdin per eundem Tamerlanem ; deque reliquie Tartarorum , Turcarum , et 
Curdorum rebus gestis in Àssyria f Mesopotamia , et Cilicia , usque ad annuui 
Graecorum i8o4« (Christi i4q^0 

CCCLXXXVII. (A. i3o.) 

V^iodex in fol. chartac. foliorum 247 9 syriacis litteris eleganter exara- 
tus; quo continetur. 

Eiusdem Gregorii Barhebraei chronographiae pars altera , duobus iibris 
totidemque tomis comprehensa. Exhibet historiam ecclesiasticam . Tom. I. li- 
ber I. de sunaroo sacerdotio veteris testamenti, ab Aarone scilicet primo H?- 
braeorum pontifice f usque ad Hananum Caiphae socerum , nempe usque ad 
passionem Christi Domini. Item de poutificatu testamenti novi; ubi, praeiacta 
de ponificatu Petri apostolorum principis , ac sedibus ab ipso fundatis , praefatio- 
ne , series resque [gestae patriarcharum Antiochiae accuratissime describuntur , 
ab Evodio , primo post Petrum Antiochiae patriarcha , usque ad Epbraemium 
amidensem, qui eo tempore ecclesiam antiochenam rexit, quo Scverus ob hae- 
resim , Iustino imperante , sede pulsus , Aegyptum et Syriam erroribus Mono- 
physitarum inficiebat* Post Severi itaque obtfum sequitur accurata patriarcharum 
Syrorum iacobitarum historia, a Sergio, qui primus ei genti praefuit, usque 
ad Nemrod , cognomento Philoxenum , qui decessit anno Graecorum 1596. 
( Christi 1284» ) Hinc ab anonymo continuatur eadem historia usque ad Noe 
libaneusem, qui anno Graecorum 1804. (Christi i4<)2. ) Iacobitarum patriar- 
cha ordinatus fuit. Digitized by Google ^O CODICES SYRIACI G CGCLXXXVIIL (A. i3i.) ìoìÌcx iu fol. cbaitac. foliorum 167, syriacis litteris e aderii qua prae- 
ccdens codcx marni exaratus ; quo continetur. 

Eiusdem Gregorii Barhebraei chronographiae partis secundac tona. IL 
liber IL de primatibus; sire chronicoa priniatium, patriarcharum, et maphria- 
norum orientis , tum Chaldaeorum orthodoxorum , tum haereticorum nestoria- 
norum, et iacobitarurn, a Thoma apostolo eiusque discipulis Adaco et Aghaeo 
usque ad Iaballaham , qui anno Graeeorum i5q3. ( Christi 1281.) Nestoriauis 
patriarcha praeerat; et a Marutha primo Iacobitarurn orientis m api) ria no , seu 
primate, qui anno Graeeorum 939. (Christi G27. ) ordiuatus dicitur, usque ad 
annum Graeeorum 1597. (Christi 1285.) quo Gregorius ipse Barhebracus Abul- 
pharagius eam dignitatera apud suos Iacobitas gerebat. Coutinuatur eadera ma- 
phrianorum iacobitarurn historia ab anonymo , ab anno Graeeorum 1597. ad 

annum 1807, h. e. ab anno Christi iaS5. ad annum i4<)5, quo Stephanus ma- 

phrianus a Noe libanensi Iacobitarurn patriarcha constitutus fuit. Vide Assem. 

Libi, orient. tom. IL a pag. 32 1. ad pag. 4^3, ubi utriusque libri partis se- 

cundae epitome exhibetur. Opus luce publica dignissimum. 

CCCLXXXIX. (A. i3a. ) 

VJodex in fol. chartac. foliorum 174, syriacis litteris exaratus; quo 
continetur. 

Grammatica syriaca absolutissima f carsciuuice exposita , novisque lit- 
teris vocalibus loco punctorum in corpore, ad faciliorem syriacae linguae lec- 
tionem , animata ; auctore Iosepho Simonio Assemano. Is codex aulographus 
est, absolutusque die 3i. decembris, anno Christi 1707, uti in (ine adnota- 
tur. CCCXC. (A. i33.) G lodex in 8. chartac. foliorum 48 1 syriacis litteris nitidissime exaratus ; 
quo continetur. 

Grammatica syriaca brevis, carsciunice exposita; auctore anonymo. CCCXCL (A. i34.) G lodex in 4* P* kombye. foliorum *35 f chaldaicis et arabici* litteris ac 
sermone exaratus; quo continetur. 

Io sue ben- Ali medici , lexicon syriaco-arabicum 9 alphabetico ordine dis- Digitized by Google VATICANI ASSEMANIANl. 5l 

positum , a li t ter a aleph ad mim inclusive ; praeposita praefatione ad Abraham um 
quemdam; in qua ait, ex Rabban Honaino , Isaacii medici Clio, et ex Iosuc 
Maruzita, lexicon suum se desumpsisse : aliorum praeterea auctorum neminit , qui 
huiusmodi opus aggressi sunt. Is codex ante annum mundi 7009* (Christi i56i.) 
exaratus est ; eo quippe anno y feria quinta y die 19. iunii , compactus denuo 
dicitur , tempore Simeonis episcopi Saidanaiae , a Iobanne archipresbytero cog- 
noroento Tabala , Gregorii filio ; quemadmodum in fronte arabice adnotatur. 

CCCXCII. (A. i35.) 

V^iodex in fol. bombye. foliorura 72 9 partim syriace partim carsciunice 
nitidissima manu conscriptus ; cui titulus. 

Ministeria sancta perficienda a puris secerdotibus iuxta ritma sane- 
tae Maronitarum ecclesiae , accuratissime collecta a D. Stephano Àldoénsi an- 
tiocheno Maronitarum patriarcha , anno Domini 1694. in monasterio Canobini • 
Guncta autem sequenti ordine disposita sunt. Ordo baptismi compositus a S. doc- 
tore Iacobo sarugensi. Benedictio aquae in festo epiphaniae ; huiùs tamen be- 
nedictionis desideratur initium. Oratio prò pueris,quos parentcs sacerdoti offe- 
runt, Pro iisdem in tonsura capillorum. Pro puellis. Pro populo christiano. Pro 
sene. Pro oSerentibus oblationes. Pro accedentibus ad sacra mysteria. Oratio 
prò iratis , qui reconciliari postulante Pro iter agentibus et peregrinis. Preees 
prò infirmis , et iis qui ad angustias rediguntur 9 suntque morti proximi. Ora- 
tio in exitu animae. Pro eo f in quo mala cogitatio excitatur. Alia prò phan- 
tasticis. Alia prò eo , qui pavore aliquo affìcitur. Alia prò eo 9 qui a diabolo 
vexatur. Alia prò eo, qui a diabolo tentatur. Oratio prò eo, qui manducavit 
autbibit quid immundum. Aliae preees super aquam , vinum , et oleum, in qui- 
bus quid immundum suffbcatum fuerit. Preees super mensam ante et post esum. 
Aliae super eamdem in sollemnitate sanctorum. Aliae in convivio prò defunctis. 
Benedictio panis; alia grani cocti, seu farris; alia ovorum in paschate resur- 
rectionis; alia vini; alia fructuum; alia agrorum; alia aquae; alia tritici, quod 
domi servatur, aut seminatur; alia vineae, et oliveti; alia novae vineae, et 
cuiusvis rei quae seminatur , aut plantatur ; alia torcularis. Denique sequitur ordo 
matiimonii Cbristianorum , scilicet benedictio anulorum 9 et vestium nuptia- 
lium ; ordo sponsalium , et desponsationis , carsciunice ; ordo matrimonii vidua- 
rum , carsciunice. Is codex scriptus est in monasterio Canobini anno Domini 
1694* Sed notandum quod a pag. 6a. usque ad fintm omnia folia diversa ma- 
nu Melitae scriptae sunt anno 1705. ut in fine adnotatur. Vide cod. LIV. in- 
ter codices assemanianos. 

7* Digitized by Google 5a CODICES SYRIACI 

CCCXCIII. (A. i36.) 

V^odex ia fol. bombyc. foliorum 91 f partim^yriace partim carsciunice 
nitide conscriptus; quo continetur. 

Rituale seu ministeria a sacerdotibus peragenda iuxta ritum Maroni- 

tarum bocce ordine disposita. Ordo obsignationis ecclesiae et altaris. Ordo be- 

nedictionis aquae. Ordo accessus ad portum , in nocte feriac secundae maioris 

bebdomadae. Ordines precum super baptisteriura feria 2. 3. 4* e * 5. hebdo- 

madae maioris post matutinum dicendarum. Ordo mysticae pedum lotionis, quae 

feria quinta mysteriorum post nonara peragitur. Ordo adorationis crucis , quae fit 

feria 6. maioris hebdomadae post nonara. Oratio indulgentiae dicenda die saba- 

tbi magni post nonam. Ordo processionis crucis in dominica magna resurrec- 

tionis post matutinum. Ordo pacis, et salutationis in eadera dominica resurec- 

tionis post matutinum. Ordo adorationis in pentecoste. Ordo processionis reii- 

quiarum SS. martyrum. Nonnullae preces. Is eodex ad XVII, Gbristi saeculura 

referendus est. e CCCXCIV. (A. i3 7 .) 

pi 

lodex in fol. bombyc. foliorum i39, carsciunice nitidissima manu con- 
scriptus ; quo continentur. 

Annales orientales , incipicntes ab anno Christi iog5. ad anuum 1699 , 
digesti opera et studio Stepbani Aldoeusis antiocbeni Maronitarum patriar- 
chae. Item cbronicon gentis Maronitarum . Is codex pertinuit olim ad Mi- 
cbaélem Aldoénsem , et ad XVII, Christi saeculum referendus est. 

CCCXCV. ( A. i38. ) 

v_jodex in fol. bombyc. foliorum i54 9 carsciunice elegauter exaratus ; 
quo contineutur. 

Eiusdem Stepbani Aldoénsis antiocheni patriarchae vindiciae gentis 
Maronitarum^ intresiibros duobus cotnprehensos tomìs divisae. Tomi I. 
liber I. praefationem generaLem , et undecim capita complectitur , quorum 1. de 
opinionibus auctorum , qui de origine ac nomine Maronitarum scripserunt. a. 
de vocabolo Marun , seu Maro f eiusque etymologia , et significatone ; 
deque locis , et praestantibus viris , qui hoc nomine insigniti sunt. 3. de & 
Maroue abbate eremita rum inclu:>orum , et monaeborum coenobitarum in regione 
cyrrhestica Syriae . 4- de discipulis S. Maronis abbatis , et iis qui sanctam 
eiusdem vitam imitati sunt. 5. de altaribus et monasteriis S, Maroni dicatis y 
et de diebus quibus eiusdem memoria recolitur. 6. de monasterio S. Maronis Digitized by Google VATICANI ASSEMAHIAKI. 53 

ad Orontcm fluvium , et de propagatone ipsias monachorum , eorumque cor- 
taminibus prò sanctis oecumenicis conciliis. 7. de persecutione excitata ad- 
versus monaclios monasterii S. Maronis , concilii quarti causa ab iisdem prò* 
pugnati. 8. de S. Iohanne sirimensi , qui cognominatus est Maro , deque eius- 
dem prosapia , studiis , vita , et proraotione ad episcopatum botriensein. 9» 
de eiusdem S. Iohannis Maronis electione et consecratione in patriarcliam au- 
tiochenum. io. de profectione eiusdem S. Iohannis ab urbe Antiochia ad raon- 
tem Libanum . n. de eiusdem cura pastorali cum oroni sanctitate ad extit- 
mam usque vitam. 

Libro secundo continentur responsione* ad fuliles calumnias , quibus non- 
nulli hi storici Maronitas criminati sunt , in praefationem et XVIII. capita di- 
stributae . Caput 1. de assertione Eutychii parricidae quod Maro monachus lae- 
serit religionem orthodoxam , tempore Mauritii imperatoris Romaeorum (Grac- 
corum ) ; id est sexto Christi saeculo exeunte , et quod ipse auctor fuerit mono- 
theliticae haereseos. a. de assertione eiusdem Eutychii , quod Cyrus anno Chri- 
sti 63o. creatus patriarcha alexandrinus, fuerit maronita , uti quod etiam Sergius y 
et Pyrrhus patriarchae constantinopolitani , et Maccdonius , atque Macarius patriar- 
chae antiocheni , fuerint maronitae , unius scilicet voluntatis et operatipnis 
in Christo assertores. 3. de assertione eiusdem Eutychii , quod Heraclius impe- 
rator fuerit maronita , atque ideirco a ducibus co piar uni suarum trucidatus sit . 
4. de eiusdem assertione , quod Honorius papa Romae , fuerit maronita f et quod 
lohannes eius successor illum vindicaverit , maledixeritque Maroni et Ma- 
ronitis anno 640. 5. de assertione eiusdem Eutychii , eiusque adseclarum, 
quod concilium generale sextum coactum fuerit adversus Maronem et Maio- 
nitas. 6. responsio ad assertionem Thomae chaphavtabeusis archiepiscopi , quod 
anno Christi 1809. Maronitae uaam tantum Christo domino inesse voluutatem 
profiterentur . 7. responsio ad assertionem Guillelmi franci episcopi Tyii f 
quod Maronitae ad ecclesiae romanae communionem per Hymericum fran- 
cum antiochenum patriarcham anno Christi 880. redierint. Responsio ad asser- 
tionem Villelmi galli 9 quod Maronitae catholicaui romanam fidem axnplexifue- 
rint in concilio romano , habito in Laterano , anno Christi iai5. 9. responsio 
ad assertionem Gabrielis Benclaii , quod Lucas patriarcha Maronitarum hae- 
resim Apolli uaris professus fuerit circa amiti m Christi i3oo. io. responsio ad 
assertionem Arnoldi Al ber tini , quod Maronitae post concilium lateranense ab 
ecclesia romana separati fuerint; atque ideo in concilio Constantiae anno i4i4* 
habito anathematizati . 11. responsio ad assertionem Caroli Ginocholini , quod 
Maronitae uuionem cum ecclesia romana ini ve rint sub Eugenio IV. in concilio 
fiorentino anno 14^9. habito. 12. responsio ad assertionem Horatii Iustiniani, 
quod Maronitae reversi sint ad obedientiam ecclesiae romanae in concilio la- 
teranensi, quod Eugenius IV. ex urbe Florentia Romam transtulit anno i44^- 
i3. responsio ad assertionem fratris Marci de Ulysippone , ordinis S. Francis- Digitized by Google r>4 CODI CES STRIACI 

ci de obscrvantia, quod frater Grypho eiusdem ordinis converterit Maronitas 
ad obedientiara romapae ecclesiae anno Christi i45o. i4- rcspontio ad eoi T 
qui asseruerunt Gabriclem Benclaium reduxisse Maronitas ad obedientiam ec- 
clesiae romanae anno Christi i4o4* '5. responsio ad Àrnoldum Àlbertinum y 
qui asseruit | Maronitas suo aevo, nempe anno i5i5,fuisse haereticos. 16. rt- 
sponsio ad eos , qui asseruerunt , Iohannem Baptistam Àelianum iesuitam con- 
vertisse Maronitas ad unionem cum ecclesia romana anno i58o. 17. responsio 
ad assertionem Carni Ili Fanutii, quod suo aevo , nempe anno Christi 1600. 
ineunte , Maronitae fuerint haeretici • 18. responsio ad assertionem Villelmi 
Galli , quod Maronitae ad ecclesiae romanae unionem redierint per Georgium 
Arairam eorum patriarcham anno Christi i633. Vide e od. arab. asseman. LXXX. 
( qui nunc desiderari videtur ; recole autem dieta a nobis in calce catalogi codd. 
turcicorum p. C78.) 

CCCXCVI. (A. i3 9 . ) 

VJodex in fol. bombye. foliorum 2/\6 , carsciunice nitidissime conscrip- 
tus 9 quo continetur. 

Eiusdem Stephani Aldoensis 9 patriarchae antiocheni Maronitarum 9 vindicia- 
rum gentis Maronitarum liber IH, adversus Thomam a Iesu carmelitani 
excalceatum 9 Iohannem Baptistam Àelianum 9 et Petavium iesuitas y aliosque 
scriptores , qui varios errores et haereses Maronitis falso adscripserunt ; in 
praefationem 9 et XII. capita divisus 9 quibus totidem vitiosae et baereticae 
propositiones Maronitis imputatae , pianissime refelluntur , quae in eiusdem Tho- 
mae libro de conversione gentium exhibentur ; ubi tamen idem Thomas inge- 
nue fatetur , eas lacobitarum esse 9 non vero Maronitarum , qui de iisdem ab 
Aeliano lesuita 9 qui eas ex libris lacobitarum excerpserat 9 apud S. Sedem accu- 
sati 9 sese perspicue purgarunt. Tum hic codex 9 tum praecedens 9 manu dia- 
coni Michaelis bar-Casciscia ex oppido Besbahel, anno Domini 1689. exarati 
sunt; vivente adhuc ipso patriarcha auctore 9 ut in syriaca epigraphe ad 
calccm primi tomi adnotatur. Vide cod. arab. asseman. LXXXL (qui nunc de- 
siderari videtur.) 

CCCXCVIL (A. 140.) 

Viodex in fol. bombye. foliorum 44 t carsciunice exaratus ; quo conti- 
netur. 

Tractatus de origine Maronitarum 9 auctore eodem Stephano Aldoensi an- 
tiocheno Maronitarum patriarcha 9 nitidissime scriptus a presbytero Iacobo Evo- 
dio Assemano ( postea eiusdem gentis patriarcha ) anno Domini 1695 , ut in 
calce adnotatur. Vide cod. arab. asseman. LXXIX. Digitized by Google VATICANI ASSEUAKIAKI. 55 

CCCXCVIII. (A. i4i.) 

X^jodcx hi fol. cbartac. foliorum 85 , miscellanea syriaca complecteus , 
nitide exaratus ; quo continentur. 

Pag. i. officium et. orationes S. Iohaunis evangclistae , scriptae manu 
Gcorgii Mennae maronitae ex Hesron anno Domini 1670. Pag» 18. anaphorac 
recitandae in feria sexta hebdomadae maioris, scriptae manu Iosrpbi fllii Alcxan- 
dri carthibensis maronitae, quas ex oriente secum detulit Ioseph banensis ma- 
ronita , cum Romani denuo reversus est anno Domini 1GG6. Pag. 25. professici 
fidei catholicae exarata a S. Iobanne Marone Maronitarum patriareba . Pag. 
òq. a terg. anaphorae eiusdem S. Iohannis Maronis , scriptae manu Michaélis Me- 
toscilae maronitae anno Domini 1687. Pag. 47- fragmentum officii S. Iohannis 
evangelislac. Pag. 53. ordo processionis sanctissimae crucis iuxta ritum Ma- * 
ronitarum. 

CCGXCIX. (A. 142.) 

V iodex in fol. ebartac. foliorum 25g 9 carsciunice conscriptus ; quo con- 
tinetur. 

Synodus libanensis Maronitarum , praeside Ioseplio Simonio Assemano 
Clcmcutis papae XII. ablegato apostolico , a Iosepho Petro Gazeno patriarcha 
antiocheno 9 eiusque archiepiscopis et episcopis , anno 1736. in ecclesia sanctae 
Mariae de Loaiza celebrata. Is codex est primum exemplar rude versionis ara- 
bicae ex latino factae manu Andreae Scandar , qui est operis interpres , ut pag. 
a5G. demonstratur ; et in fine babetur sequens adnotatio. lllum composuit ma- 
gister et doctor dominus noster mar-Iosephus Assemanus latine , eumque 
arabice vertit humilis servus presbyter Andreas Scandar sacrae Congre- 
gationis interpres anno 1735. Haec synodus in IV. partes distribuitur. Pars 
I. quinque capita complectitur. Gap. I. de fide cattolica f eiusque professio- 
ne, pag. 1. Gap. II. de doctrina Christiana , et de praedicatione verbi Dei, 
pag. io. Gap. III. de editione librorum , eorumque usu,pag. 12. Cap. IV. 
de festis et ieiuniis, pag. i3. a terg. Cap. V. de invocatone sanctorum , ac 
veneratione et cultu reliquiarum et sacrarum imaginum , pag. 16. Pars IL 
continet XIV. capita de sacramentis. Gap. I. de sacramentis in genere , pag. 
19. a terg. Cap* II. de baptismo, pag. 22. Cap. III. de confirmatione , pag. 
29. a terg. Gap. IV. de paenitentia, pag. 34- Gap. V. de casibus reservatis, 
pag. 4 1 * a ter g* Gap. VI. de poenis ac ccnsuris ecclesiasticis , pag. fò. a 
terg. Cap. VII. de indulgentiis, pag. 53. Cap. Vili, de oleo sancto , pag. 56. 
Cap. IX. de cura et visitatione infirmorum , pag. 5<> a terg. Cap. X. de fu- 
nere et sepultura mortuorum , pag. Gì. a terg. Cap. XI. de matrimonio , Digitized by Google 56 CODICES STRIACI 

pi^. 6.$. a tcrg. Cip. XII. de eucaristia , pag. 36. a terg. Gap. XIII. de 
si::ri!:cio missae, pag. i io. Cap. XIV. de- sacramento ordinis,pag. iaa. Pars 
IH. de miuistris ccclcsiae, sex capita complectilur. Cap. I. de vita et moribus 
clericorum , pag. 146. Cip. II. de cantore , lectore , esorcista , diacono, sub- 
diacoao , archidiacono etc. pig. i53. Cap. IH. de sacerdotibus et ministris eo- 
rUiiae , pag. 160. a tcrg. Cip. IV. de archiepiscopi* et episcopis , pag. 167. 
a tcrg. Cap. V. de foro ecclesiastico , pag. 198. Cap. VI. de domino pa- 
triarcha, pag. 200. a tcrg. Pars IV. de ecclesiis , monasteriis, scholis , et dia*» 
positionibus synodi, complcctitur VII. capita. Cap. I. de ecclesiis, earumque 
Louis, pag. 212. Cap. IL de monasteriis ci monachis, pag. 219. a terg. Cap. 
III. de monialibus, pag. 23G. a terg. Cap. IV. de sodalitatibus saccularium, 
pag. 241- Cap. V. de officio divino et choro , pag. 243. Cap. VI. de sebo- 
lis et studio litterarum, pag. 246. Cap. VII. de synodi dispositionibus, pag. 
257. a terg. Haec sancta synodus libanensis confirmata fuit a Benedicto papa 
XIV, ut constat ex eiusdem bullario. 

CCCC. (A. i43.) 

vJodex in fol. bombye. foliorum 271 , carsciunice nitidissima manu ex- 
aratus ; quo continctur. 

Tomus II. expositionis mysteriorum , caerimoniarumque sacrosancti sacrifi- 
cii missae, iuxta usum et rilum ecclcsiae Maronitaruro , auctore D. Stcpbano 
Aldoénsi patriarcha antiocheno , olim collegii Maronitarum in Urbe alumno ; 
tomus vero I. desideratili . Tu tuia opus dividitur in decem partes , candelabro, 
nuncupatas , ab ipso patriarcha addictum et dono datum eidem collegio y rais* 
sum vero per D. Eliam Simonium Àssemanum anno iubilaei 1700, mense iunio, 
cum diserto vetito , ne ab eodem collegio umquam extrahatur , ut patet ex ipsius 
patriarchae sigillo propria manu firmato , quod videsis in cod. pag. 9. a terg. 
Secundus hic tomus incipit a candelabro septimo ; in quo agitur de pace et ve- 
lamine , seu apertione mysteriorum • Catulelabrum Vili, tractat de couse- 
cratione mysteriorum , et est secunda anaphorae pars. Candelabrum IX. agit 
de signo crucis super calicem , de oratione dominica , et elevatione sacramenti • 
Candelabrum X. et ultimum agit de fractione accidentium panis y et asper- 
sione sanguinis super illa , et de sacramenti communicatione fidelibus. Absolutus 
fuit hic codex anno Domini 1697. mense martio , manu D. Iacobi Evodii As» 
semani ( qui postea patriarcha antiochenus renunciatus est ) .qui dicto patriar- 
chae Stepluiio a secretis erat ; ut in epigraphe pag. 79. ad nota tur. e cccci. (A. i440 

odex in LI. buiuby e. fuliorura 3GS 3 syriace elegantissimi* litteris con- Digitized by Google YATICAM ÀSSEMAMAM. 5*] 

scnptus; quo' è continetur. 

Oflicium quadragesimale iuxta ritura ecclesiae antiochcnae Syrorum waro- 
nitarum Roniam latum anno 1GG9. ,a presbytero Elia roonacho gazirensi, reg- 
nante Clemente papa IX. In fronte codìcis monet ipse Elias , hunc codicem es- 
se imperfectum , quum multa in eo desiderentur , quae in aliis officiis exist enti- 
bus in monastcriis CanoLini et Ghezhaiae reperiuntur; et idcirco antequam is 
codex typis maudetur , necesse est , ait , ut mutila suppleantur. Monet insuper 
in margine codicis reperiri identidem nonnulla verba aliena marni adiuncta , 
quae cum baereticuro , et corruptorem habeant auctorem , idcirco nullo* modo 
esse attendenda. Is codex scriptus est anno Graecorum 1 833^ ( dir isti i5ai. ) 
manu cùiusdam Gabrielis monachi maronitae ex monasterio Chejhaiae , ut in epi- 
graphe ad calccm posita adnotatur , ubi etiam laudes eiusdem it alice scri- 
buntur. 

CCCCII. (A.i45.) 

V^iodex in fol. bombyc. paginarum 748 ? male coropactus , principio , 
medio , ac fine mutilus , syriacis litteris et sermone nitidissime conscriptus; 
quo continetur. 

Oflicium feriale septem dierum hebdomadae , iuxta ritum ecclesiae antio- 
chcnae Syrorum maronitarum. Is codex eadem qua prtecedens codex manu 
scriptus videtur. 

CCCCIII. (A. i46.) 

\^lodex in fol. bombye. foliorum 361 t nitidissima manti conscriptus; 
quo continetur. 

Ordo mysticae pedura lotionis y cum officio peragendo in feria sexta heb- 
domadae maioris , et in sabbato sancto , iuxta ritum ecclesiae Syrorum maro- 
nitarum. Subiicitur in fine ritus f seu ordo processione sanctissimae crucis: 
sed quum in hoc codice ordo iste imperfectus sit y ideo in folio soluto habe- 
tur eius supplementum diversa manu conscriptum. Is codex eadem qua duo prac» 
cedentes codices manu conscriptus fuit. 

CCCCIV. (A. 147.) 

Vjodex in fol. chartac. foliorum 191 f partim syriace, partim latine, ni- 
tide conscriptus; quo continetur. 

Lexicon seu nomenclator syriaco-latimis. Pag. 108. a terge babetur haec 
adnotatio. Nos Jacóbus Accurensu maronita latino charactere f et Beniami- 

8 Digitized by Google 58 % CODICES SYRIACI 

nus Moyses edenensis maronita sjriaco , liane syriacum nomenclatorem , 
in grattavi admodum R. P. rectoris lacobi Campionii manti nostra exara- 
tutu reliquimus. Ambo scriptores fuerant alunni coltegli Maronitaruru ineunte 

sacculo XVI, et hunc codicem collegio suo reliqucruut. 

CCCCV. (A. 148.) 

Y_>odex in fol. p. bombye. foliorum 4$4 » carsciunice nitidissima manu 
conscriptus ; quo contiucntur. 

Commentarli Iacobitarum in quatuor evangelia , diebus festis per annuum 
circulum adsignati. Praeit index dierum et temporum , quibns lectioncs evan- 
gelicac persoivendac sunt. In calce codicis habetur liaec cpigraplic. Explicit 
scriptura huius cvangelii , qttod est opus evangelistarum , quorum bene- 
dictio sìt super nos. Amen. Absolutus est hic liber anno patris nostri 
Adami 70G4, Alexandri 1868, Christi i53G, prope finem benedicti mensis 
septembris , temporibus venerandi patris patriarchae mar-Petri , hodie in 
monasterio beatae Mariae virginis Canobini commorantis . . • . Absolutus 
autemfuit manu humilis , peccatoris , et pauperis Michaètis. Auctor ho rum 
commentariorura est Pharagius Abdallah ben-Attibi ex oppido Harac , u^in fronte 
aliena manu carsciunice adnotatum legitur. Huius vero codicis mentionem fa- 
cit clarissimus Faustus Naironus in suo opere , cui titulus Eutychius vm- 
dicatus. 

CCCCVI. (A. 149.) 

V-Jodcx in fol. bombye. foliorum 4°2» syriace nitida manu conscriptus ; 
quo continetur. 

Brcviariura , seu olficium feriale syriacum 9 iuxta ritum ecclesiae antio- 
ebenae Syrorum maronitarum, per singulos bebdomadae dies persolvendura. Is 
codex est autographus > et ad editionem eiusdem breviarii adhibitus fuit. In 
fine nonnulla folia desiderante. Vide cqd. syr. asseman. LX. 

CCCCVIL (A.i5o.) 

i^odex in fol. p. bombye. foliorum Ifii f partini syriace partim car- 
teiunice conscriptus; quo continentur. 

Quatuor evangelia duobus la ter cui is dispositi y quorum prius textum 
syriacum , alterum arabicam versionem litteris tamen syriacis descriptam exln- 
bent. Praeit index lectionum evangelicarum per anni circulum recitandarum iuxta 
ritum Syrorum. Is codex absolutus fuit anno Alexandri fitti Philippi mace- Digitized by Google VATICANI ASSEMAMANI. &) 

don s 1787. (Christi i475 ) manu cuiusdam Abraham! , filli Sergii f ex oppido 
Ban in monte Libano, ditionis Bsciarrai , patriarchaiem Maronitaruni ecclesia m 
gubernante mar-Petro , ut in epigraphe syriaca ad calccro posita ad notatimi lc- 
gitur. Vide cod. syr. asseman. XIII. 

CCCCVIIL (A. i5i.) 

V^odex in fol. p. bombye. foliorum 5o5 , carsciunice , hoc est arabice 
syriacis littcris, nitidissime exaratus; quo continentur. 

Variae homiliae et sermones ascetici sequenti ordine dispositi. Pag. 2. 
a terg. liomilia B. Bernardi de crucifixione Domini. Pag. 4- * ler g- bomilia 
adtributa S. luhauni chrysoslomo de ingressu S. lohannis praecursoris in infcr- 
num; ubi asseritur, eum vicisse diabolum , et liberasse Adarcum , patriarchas , 
prophetas , omnemque eius generationem ibi deteutaro. Pag. it5. bomilia S. 
Cyriaci Bahnes urbis episcopi in honorem B. V. Mariae , ubi etiam agitur 
de f letu eiusdem ante sepulclirum sui filii unigeniti ipsa resurrectionis die. 
Pag. i3g. a terg. vita sancti Bulae chrisùanae rcligionis cultoris, eiusque 
confabulalo cum diabolo , utilis lectoribus et auditoribus ut ad Deum conver- 
tantur. Pag. 167. bomilia S. Iacobi sarugensis episcopi de bono latro ne., et 
de S. angelo paradisi custode. Pag. 179. paraenesis quotidie recitanda in 
quadragesima , utilis omnibus Christi fidelibus. Pag. 182. Sermo paraeneticus 
S. Cyrilli patriarchae alexandrini , quo in missis festis seu cantatis populura 
admonet , u * adstantes in pedes erecti sacrificio missae devote et cum si- 
lentio iutersint. Pag. 192. sermo de^ eucharistiae sacramento. Pag. iq3. a 
terg. paraenesis recitanda in hebdomada sanctae crucis. Pag. 196. a terg. 
paraenesis recitanda die festo resurrectionis. Pag. 199. bomilia S. Iacobi sa- 
rugensis episcopi de resurrectione Domini. Pag. 3oC. a terg. sermo de dome- 
nica, et de nomine atque excellentia dominicae. Pag. 3 19. a terg. paraenesis 
ad paenitentiam , recitanda quotidie in ecclesia. Pag. 324* anonymi narratio de 
quodam anonymo rege. Pag. 33 1. bomilia S. lohannis chrysostomi de paeni- 
tentia. Pag. 359* alia homilia de peccatrice. Pag. 382. homilia S. lohannis 
chrysostomi de conversione genliuro. Pag. 398. de ieianio, et oratione. Pag. 
4o8. a terg. praeceptum feriae sextae et dominicae. Pag. 4'7« homilia S. 
lohannis chrysostomi de paenitentia, de morte, et de peccato. Pag. 421. 
dialogus inter sanctos Basilium et Gregorium. Pag. 477* * terg. confessio S. 
Gregorii , ubi de eius conversione , et elevatione ad primum caelum. Ibidem est 
eiusdem descriptio paradisi , et altaris sancti , scUicet Hierusalem caelestis ; 
et indicatur etiam locus , in quo sunt ministri sancti , pupilli , et viduae 9 
pauperes , et devoti , reges terrae pii f et onines illi qui molestias propter 
nomen Christi pertulerunt , fueruntque oppressi , calumniisque appetiti. Pag. 

8 * Digitized by Google 6° CODICES STRIACI 

43j. lubctur descriptio tertii caeli , ubi insti et elccti habitant. Pag. 490. 
a terg. descriptio loci puerorum fidclium 9 et domicilii patrum Abrahami , 
Luaci, et Iacobi , nec non caecorum , claudorara f et aliorum similiura. Pag. 
493. descriptio loci poenarum et suppliciorum, quibus peccatores piaboli ad- 
seciae cruciantur. Pag. 492. a terg. descriptio loci , in quo detiuentur re- 
ges tyranni f et praepotentes , et divites. Pag. fo\. a terg. descriptio suppiicii 
praestigiatorura , inagorum , et aliorum similium. Pag. fcp. descriptio loci in quo 
detinentur Anna , Cbaipbas , ludas iscariotes , Herodes , et poutifices In- 
dacorum. Pag. 4q5. a terg. descriptio suppliciorum, quae hypocritis, foene- 
ratoribus, mendacibus, latrouibus, ac omnibus iniquitatis filiis infliguntur. Pag* 
5oo. a terg. descriptio loci , in quo meretrices , et raulieres abortum procu- 
ranles torquentur. Pag. 5oi. descriptio suppliciorum , quibus cruciantur pa- 
triarebae , archiepiscopi , episcopi-, et alii ecclesiae ministri iniqui. Pag. 5oa. 
descriptio suppiicii hypocritaruni , quos mundani babent tamquam filios pacis , 
quum revera siat Olii Jniquitatis. Pag. 5oa. a terg. descriptio suppliciorum , 
quibus Christi fidem abnegantes torquentur. 

Absolutus fuit lue codex feria quinta , bora eius sexta , die yero 7. 
mensis augusti, anno Alexandri 18G1. (Christi i54{).) ia monasterio Chezbaiac 
in monte Libano , ditionis Giobbat Bsciarrai , manu presbyteri Michaelis f filii 
Iohannis , ex oppido Kaphar Hura prope Tripolini , ut in epigraphe ad cal- 
cetti posita adnotatur ; ubi ctiam iu ultimo folio a recensore manu extat se- 
quens adnotatio. Anno 1704. obiit in Christo vir piissimus et sanctissi- 
mus Stephanus Aldoènsis , postquam antiochenam patriarchalem sedem 
per annos circiter 34* rexeratz eique successi* patriarcha Gabriel Bai- 
luzensis antea Alepi episcopus , qui patriarchatum anno 1 , mensibus 
5, diebus 19, tenuti: eique successa patriarcha Iacobus Evodius ( Asse- 
manus) qui hodie patriarchalem sedem regit et gubernat. Praedicti Al- 
doènsis servantur varia erudita opera in bibtiotheca vaticana, itemque patriar- 
chae Balluzensis. Habentur praeterea in fine nonnulla folia codicis tegumen- 
to conglutinata, diversa manu conscripta , in quibus notiones aliquot memoria 
dignae insertae sunt; scilicet compendium vitae Iohannis Saffrensis Maronita- 
Ttun patriarchae ; et canticum syriacum , in quo praecipuae haereses anathe- 
matizantur , inscriptum demonstratio fidei etc. Auctor huius cantici est ci. 
Gabriel Benclaius nicosiensis episcopus maronita > ut cognoscitur ex codice syr. 
vaticano COLI. Vide tom. III. catalog. bibl. vat. pag. 536. CCCCiX. (A.i5*. ) G lode* in fol. bombye. foliorura io5 , syriacis litteris nitide exaratus ; 
quo continetur. Digitized by Google VATICANI ASSEUAKIANI. Gì 

Psalterium Davidis duobus latcrculis dispositum , quorum prius syriacam , 
alteium arabicam syriacis litteris conscriptam versionem complectuntur. Prae- 
terea lam inlcr psalmos , quam in fine habentur variae prece* sanctoruni 
Philoxeui 9 Athanasii 9 Ephraem syri 9 Gregorii , itcm Severi, et Al) r ali a mi cili- 
ci un ensis 9 quaruro nonnullae syriace tantum sunt exaratae, Psalmi vero et preces 
per diversas dici horas distribuuntur. Is codex ad XVII. Chi isti saeculum 
tidetur refereudus. 

CCCCX. ( A. i53.) 

Vjodex in fol. bombyc. foliorum 77, partim syriace partim carsciunice 
conscriptus ; quo continetur. 

Grammatica syriaca 9 syriace explicata. Deinde occurrit fragmentum cius- 
dem grammaticae cum arabica explica t ione , auctore Elia Sobae archiepisco- 
po. In calce scribunlur nonnullae notiones memoria dignae , quae collegii Ma- 
ronitarum alumnos respiciuut , cum serie patriarcharum Maronitarum. Pag. 77. 
arabicis litteris exponitur contentio habita a ci. viro Abrahamo ecchellcnsi, uno 
ex auctoribus historiae byzantinae 9 cum pàtre Rcctore collegii Maronitarum , 
obi ille erat alumnus, quae propria Ecchellensis manu sctipta est, uti ex con- 
textu eruitur , et ex marginali aduotatione carsciunice conscripta. Is codex 
scriptus est saeculo Christi XVI, regnante Gregorio papa XIII 9 a presbytero 
Marone maronita 9 ut ex epigrapbe marginali pag. 43. a terg. cognoscitur. 

ccccxi. (A. 154.) 

VJodex in fol. chartac. foliorum aa3 9 miscellanea complcctcns scquenti 
ordine disposata 9 nempe. 

Pag. 1. Iohannis metropoli tae darensis ex sermoue secundo de ecclesia- 
stica lùerarchia. Cap. I. de iis 9 quae in illuminatione 9 hoc est baptismo 9 
perficiuntur ; syriace cum versione latina. Pag. i3. Gregorii Barhebraci 9 
qui et Abulpharagius 9 filius Aaron medici melitinensis , primatis orientis , ex li- 
bra directionum , de ecclesiasticis canonibu* , legibusquc civilibus. Caput II. 
de baptismo 9 quod articulos quinque complectitur. Articulus I. de baptismo pro- 
prie et improprie dicto ; syriace cum versione latina pag. %6 9 quae tamen versio 
non est integra. Pag. 28. Gregorii Barhebraei orientis primatis , ex libro 
candelabri sanctorum 9 de ecclesiasticis fundamentis. De iis quae fiunt in 
illuminatione, scilicet in baptismo; syriace cum perpetua interpretatione latina. 
Pag. 34* Gregorii primatis orientis de administratione chrismatis divini 9 
syriace. Pag. 38. lacobi Bar-Taliae monachi matthaeiani ex libro thesauro- 
rum. caput XXXVI r in quo ostenditur oportere nos elui sancto et pu- Digitized by Google C)2 CODICES SYR1ÀCI 

nficante atque illuminante baplismo. Practcrea notitia tra di tur eoirm, quae 
circa baptismum pcraguntur , è et quam ob causam per aquam ille perficiatur: 
omnia syriace exarata cum latina interpretatione. Pag. 44» declaratio baptis» 
mi spirilualis inatris : opus Moysis Bar-Ccphae , qui est Severus episcopos 
Bet-Raman et Mosul , hoc est Ninives ; syriace cum interpretatione latina. Pag. 
69. Lazari episcopi bagdadensis descriptio nominum baptizati y et susceptoris 
eius; syriace cum interpretatione latina pag. 62. Pag. io4* ex libro Iosephi 
monachi prcsbytcri ad Davidem raetropolitam , quem anno Alexandri millesimo 
trecentesimo septuagesimo scvipsit , et ex syriaco in arabicum serraonera vertit, 
caput nonum , quod constai canone continente ritum baptismi : estque liaec 
coustitutio appi ime recta ac necessaria , eademque est unum ex fondamenti? 
religionis; carsciunice , hoc est arabice litteris syriacis ; cum interpretatione 
latina. Pag. 128. Stepliani Aldoénsis edenensis , patriarcbae antiocheni , ex 
eius libro tertio de vindiciis gentis Maronitarum , sermo advcrsus quarlam 
propositionera de sacramento baptismatis ; carsciunice. Pag. 157. Severi pa- 
triarcbae antiocheni in S. Antonium laudatio , latine* Pag. 169. a terg. eiusdem 
Severi de S. Proside homilia, latine. Pag. 177. eiusdem Severi in S. Prosidem 
laudatio, latine. Pag. i84- eiusdem Severi antiocheni extemporalis sermo de S. 
martyre Thallelaeo , in ipsiusmartyris tempio habitus, qui est ordine centesimus 
decimus. Pag. 189. percontationcs monachorum ex S. Basilio Gaesareae Cap- 
padociae episcopo , scriptae manu eia rissimi praesulis Iosephi Simonii AssemanL 

CCCCXII. ( A.i55.) 

V^odex in fol. chartac. foliorum i3o f carsciunice, seu arabice litteris sy- 
riacis, nitidissima manu conscriptus; quo continetur. 

Synaxarium sanctorum per universam anni periodum distributum. Subte- 
xitur in fine locupletissimus index nominum omnium sanctorum in codice con- 
tea torum. Is codex ad XVII* Christi saeculum videtur referendus. 

CCCCXIII. (A. i56.) 

Vjodex in fol. bombye. foliorum 226, partim syriace partim carsciuni- 
ce nitidissime conscriptus ; quo continetur. 

Pag. i. liber pontificalis , seu liber sacramentalium quae perfici solent 
ab archiepiscopis et episcopis , iuxta ritum ecclesiae Maronitarum , a Ste- 
phano Aldoensi patriarcha antiocheno olim recognitus et approbatus. Pag. 107. 
accedit testimonium P. Abrahami Gaziri ordinis S. Antonii abbatis , et patri- 
arcbae Maronitarum , apud S. Sedem legati , quo adfirmat f in hoc pontificali <£ Digitized by VjiOOQlC VATICANI ASSEMAKIAXI. 63 

nihil contra fidem àpostolicam romanam inveniri 9 additurque testimonium 
. Georgii Beniamini archiepiscopi edcnensis, quo is collaudai peritiam doctrinamque 
dicti Gaziri in lingais orientalibus syriaca et arabica • Haec autem testimo- 
nia raanu publici notarti confirmata sunt . Pag. 108. liber sacerdotalis , 
seu liber sacramentalium quae perfici solent a presbyteris, iuxta rilum eccle- 
sie antiochenae Syrorum maronitarum, ab eodem patriarcha Stephano Ad- 
dogasi olim recognitus et approbatus. Accedunt in fine ipsa illa testimonia 
latine conscripta , quae supra diximus. Is codex scriptus fuit Melitae , ut ex pag. 
84* *y terg. cognoscitur , a quodam presbytero Michaele filio A br aliami Mctos- 
citae ex insula Cypro f qui hunc codicem cxaravit in carcere captivorum , an- 
no 1707, sedente in romana cathedra Clemente papa XI, et in antiochena la- 
cobo Evodio Assemano. Vide cod. syr. assenjan. LV. 

CCCCXIV. (A. i5 7 .) 

V^iodex in fol. p. chartac. foliorum i38 , syriace nitidissime conscrip- 
tus ; quo continentur. 

Pag. 21. anaphora S. Iohannis apostoli et evangelistae. Pag. 29. a terg. 
anaphora S. Hcrmetis , ex septuaginta duobus Christi domini discipulis. Pag. 
32. a terg. anaphora S. Clemcntis , S. Petri apostoli discipuli. Pag. 4o. a terg. 
anaphora S. Ignalii ignei. Pag. 47* anaphora S. Dionysii iudicis , S. Pauli a- 
postoli discipuli. Pag. 53. anaphora S. Eustathii patriarchae antiocheni. Pag. 
5<). a terg. anaphora SS. duodccim apostolorum 9 quam S. Lucas evangelista dis- 
posila et ordinavit. Pag. 63. a terg. anaphora S. Basilii Cappadociae archie- 
piscopi. Pag. 77. anaphora S. Gregorii magni . Pag. 84. anaphora S. Ma- 
ruthae tagritensis archiepiscopi. Pag. 89. a terg. anaphora S. Iohannis chry- 
sostomi . Pag. 96. a terg. anaphora S. Iacobi Haran et Nisibis episcopi • 
Pag. 99. anaphora S. Gyrilli magni. Pag. io5. a terg. anaphora S. Callisti 
pontificis romani. Pag. 11 3. anaphora S. Iacobi episcopi sarugensis. Pag. ino. 
anaphora S. Iohannis , cognomento Maronis, patriarchae antiocheni. Pag. 128. 
anaphora S. Iacobi doctoris. Is codex principio et medio mutilus est; incipit 
enim a pag. 102; idemque ad XVIII. Christi saeculum videtur refercndus. 

CCCCXV. ( A. i58. ) 

VJodcx in fol. chartac. foliorum 12 , syriace et carsciunice conscript us; 
quo continetur. 

Ordo benedictionis et processionis palmarum , iuxta ritum ecclesiae an- 
tiochenae Syrorum maronitarum. Is codex manu cuiusdam Sergii conscriptus , 
ut ex pag. 11. a terg. cognoscitur f ad XVIII. Christi saeculum referendus est. Digitized by Google G4 CODICES STRIACI 

CCCCXVI. (A. 159. ) 

v^olex in fol. p. bombyc. foliorura 80, syriaee nitidissima manti con- 
scriptus, cuius capitum titilli estranghelis litteris vario colore sunt eiarati; 
(juo continetur. 

Gregorìi Barhebraci, vulgo Abulpharagii , orientis maphriani seu prima- 
tis , grammatica syro-chaldaica exquisito opere elaborata. Is codex scrìptusfuit 
marni cuiusdam Cyriaci mardinensis anno Graccorum iq49- ( Christi 1G37. ) ut in 
cpigrapbe ad calcem posita adnotatur; quamquam scriptoris nomen in margine 
deleium conspicitur. r CCCCXVIL ( A. 1C0. ) 

Jodex in 4- bombyc. foiiorum a65 f chaldaice et arabice exaratus; 
quo continetur. 

Lexicon chaldaico-arabicum accuratissimum ; vocabula insuper difficili ora , ac 
pracscrtim graeca , quac in libris Syrorum reperiuntur , complectcns. Is codex 
scriptus est marni presbyteri lesu Bar-Iucbanan , babylonicam sedem gubernan- 
te mar-Sabaricsu catholico quinto orientis patriarcha, absolutusque fuit die io. 
octobris, feria quarta, anno Aiexandri macedonis filii Pbilippi i558 (Christi 
\i'\G. ) in urbe benedicta, et omnium urbium matre Babylone ; ut in epigra- 
phe chaldaica pag. sG3. a terg. fusius exponitur . In fronte pag. 1. extat 
liaoc adnotatio. Liber iste pertinet ad dominum nostrum Simeonem catho- 
licum. Excommunicatus et maledictus esto quicumque rapuerit eum. 

CCCCXVIII. (A. iGu) 

V^odex in fol. bombyc. foiiorum 285 f syriaee et carsciunice conscriptus; 
quo continetur. 

Lexicon syriacum , cum interpretatione arabica syriacis litteris conscrìpta; 
omnia Syrorum difficiliora vocabula 9 et Graecorum item , quae interdum in sy- 
riacis libris reperiuntur 9 complectens. Is codex scriptus fuit marni cuiusdam Ez^- 
cluelis , absolutusque anno Graecorum 1781. (Christi ifòty) ut pag. 282. a 
terg. adnotatur. 

CCCCXIX. (A- 1C2O 

Vjodex in fol. bombyc. foiiorum 282 , chaldaicis litteris et sermone ni- 
tide conscriptus; quo continetur. Digitized by Google VATICANI ASSEMAMAM. G5 

Mar-Simconis catholici patriarchae oricntis cthica a pag. i. ad pag. 
mG. Pag. 227. a terg. Ebcdiesu catliolici oricntis tractatus de vcrbis scrip- 
tura similibus 9 scd significatione dissimilibus. Pag 238. a terg. explicatio dif- 
fictliorum vcrborum alpliabetico ordine dispositorum. Pag. 245. a terg. sancii 
Abrabami netfariensis sermones X. ascetici. Pag. 2G8. a terg. exponuntur 
alia verba scriptura similia , sed significatione dissimilia , cum versione arabica 
nonnullis verbis apposita. Is codex scriptus est anno Graecorum i8S4* (C liristi 
1573.) ut in epigraphe cbaldaica pag. 22G. a terg. late exponitur. Initio codi- 
cis nonnulla Colia desiderantur. 

CCCCXX. (A. iG3.) 

* Vjodex in fol. bombye. foliorum ii3, 9 v ria ce conscriplus ; quo eoa- 

tinelur. 

Rituale syriacum , iuxta rituro ecclesiac antiochenae Syrorum maronita- 
lum. Is codex dono datus fuit collegio Maronitaium a Benedicto papa XIV. 
anno 1762, mense augusto , pontificatus XIII, ut in calce adnotatur. Pag. 
ioi. variae paraeneses prò defunctis , carsciunice vario cliaractere exaratae, quae 
ab episcopo Gabriele anno Chi isti 1498. fueruut compositac , et postea a 
quodam Sergio anno Domini 1690. conscriptae , ut pag. 109. legitur. Pag. no. 
eiusdem episcopi Gabrielis tractatus carsciunicus de usura. Is codex ad XVI. 
Chi isti saeculum refercndus est. 

CCCCXXI. (A. 164.) 

V^jodex in fol. charlac. foliorum ia3, partim syriace, partim carsciunice 
diversa tamen manu , nitidissime conscriptus ; quo contincntur. 

Exequiae defunctorum iuxta ritum ccclesiae Maronitarura; scilicet 1. Pag. 1. 
excquiae prò sacerdotibus defunctis. 2. Pag. 26. exequiae prò diaconis de- 
fu eie li s. 3. Pag. 35. exequiae prò viris saecularibus defunctis 4* P&& 4& a 
terg. exequiae prò mulieribus saecularibus. 5. Pag. 5G. exequiae prò pueris. 
6. Pag. G2. exequiae prò puellis. Desunt exequiae prò episcopis, prò mona* 
cbis , et prò mouialibus. Pag. 70. adiunctum liabelur opus carsciunicnm diversa 
manu conscriptum , eomplectens seriem patriarebarum orientalium , auctoribus 
Simone Evodio Asscmano (deinde patriarcha antiocheno) et Iosepho Simonio 
Assemano collegii Maronitarum alumnis , quod opus anno 1706, dum adhuc in 
collegio studiis vacarent , exararuut , et in IV. partes diviserunL Pars prima 
continet XII. capita. De nomine patriarchae eiusque significatione. De numero 
patriarcharum. De conditionibus necessariis ad eligendum patriarcham sedis alicu- 
ius ex quatuor patriarchatibus. De auc tori tate suprema Pontificis maxi mi in qua* 

9 Digitized by Google 06 CODICES STRIACI 

luor patriarchi*. Confulatio eorum , qui liane auctoritatem negant. De auc- 
toritate coucilii oecumeuici super qualuor patriarchas. De auctoritale quatuor pa- 
triarcharum supra concilia particularia. De auctoritate patriarcharum inter se. 
De auctonlate quatuor patriarcharum supra cardinales. Goafutatio eorum qui 
hoc negant. Pag. 8G. a terg. 

Pars IL complcctitiir XIV. rapita. Scilicet f de electione patriarchae; de 
electione patriarchìi um constaulinopolitani , alexandrini , et hierosolymitani ; de 
electione patriarchae antiocheni; de consecratione patriarchae antioclicui ; de 
expeditionc patriarchae antiocheni ad Pontificera maximum ad obtinendam con- 
firmationem , deque legalionc elicli patriarchae ad Cardinales sacrae Congrcgatio- 
nis de propaganda fide. Formula littcrarum , quae ab archiepiscopis et epi- 
scopis Pontifici maximo oh confirmationem patriarchae impetr'andam mittuntur. 
Formula littcrarum, quae ab iisclem ad Cardinales sacrae Congregationis de pro- 
paganda fide mittuntur. Formula litterarum , quae a proceribus nationis ad 
eosdem Cardinales mittuntur. Formula syngraphae , qua electus patriarchi 
procuratorcni suum munit ad obtinendam confirmationem. De pallia pastorali 
eiusque pracrogativis. Formula litterarum , quas patriarchae ad Pontificem 
maximum miltunt post receptam confirmationem et pallium. De professione 
fidei a patriarcha propria manti scribenda, et de eius formula. 

Pars III. pag. (j\. a terg. et seqq. complectitur XIII. capita; scilicet, 
de numero episcoporum, qui singulis ex quatuor patriarchis suut subiecti. An 
possit patriarcha novas sedes erigere, et veteres amovere. An possit patriar- 
cha permutare dioecescs episcopis et archiepiscopis. An possit patriarcha imperare 
omnibus in sua dioccesi degentibus, quamquam sint exteri. An possit patriarcha 
nova instituta religiosa confirmare. An possit patriarcha missionarios ad cpisco- 
patuni extollere , eosque censuris puuire. An possit patriarcha indulgentiam pie- 
nariam conferre. An possit patriarcha missionarios mi t ter e in proxima loca ad 
nunciandam praedicandamque fidem , quamvis Don sint in sua ditione. An pos- 
sit patriarcha mutare suae ecclesiae consuetudines , necne. De auctoritate patri- 
archae in rebus ad sacramenta spectantibus. De reliquis rebus , quae ad pa- 
triarchae potestatem pertinent. Pars IV. pag. 106. a terg* series patriarcha- 
rum constantinopolitanorum f qui 119. numerantur. Pag. 109. series patriarcha- 
rum atexandrinorum, qui 111. recensentur. Pag. no. a terg. series patriar- 
charum antiocbeuorum , qui n 5. numerantur. Pag. 120. series patriarcharum 
hierosolymitanoruni , qui 97. recensentur. In fine pag. 122. est index om- 
nium capitani, quae patriarchas respiciunt . Quamquam vero in hoc indice me* 
moretur series Pontifìcum maximorum , ea nihilominus in corpore desideratur* Digitized by Google VATICANI ASSEMAMASI. 67 

CCCCXX1I. (A. lC5.) 

V>odex in fol. bombyc. foiiorura io5, syriacis liltcris et sermone con- 
sci iptus; quo continctur. 

Grammatica syriaca Gregorii Barhebraei , vulgo dbulpharagii , orientis 
m&pliriani seu primatis , ligata oratione conscripta. Accedunt varia ciusdem 
carmina. Is codex scriptus fuit Babylone anno Graccorum i588. (Christi 1276.) 
ut certe pag. 73. adnotatur. Verum huic codici ncquaquam tanta antiqtiitas tri* 
buenda videtur; quare epigraphe, in qua id adfirmatur, ex antiquiore exemplafi 
transcripta credenda est. 

CCCCXXIIL (A. iGG.) 

VJodcx in fol. chartac. foliorum 325, carsciunice nitidissima manu con- 
scriptus ; que continetur, 

Theologia moralis R. P. Hermanni Busembai e societate Iesu , ab anonymo 
arabice eleganter versa. Praeit tabella propositionum damnatarnm a pontifi- 
cibus maximis Alexandro VII, Innnocentio XI, et Alexandro Vili; cura locupler 
tissimo indice totius operis. Is codex saeculo XVIIL exaratus est, pertinuit- 
que olim ad bibliothecara collegii Maronitarum. 

CGCGXXIV. (A. 167.) 

\_jodcx in 4- bombyc. paginarum 640 , carsciunice exaratus ; quo con- 
tinetur. 

Catechesi* et doctrina Syrorum iacobitarum. Praeit amplissima eorura- 
dem fìdei professio. Pag. 299. legitur fabulosa narratio de S. Antonio abba- 
te. Pag. 3oa. variae paraeneses statis anni temporibus recitandae. Pag. 319. 
variae interroga tioncs et responsiones. Interrogano prima; quis moituus est pri- 
mus omnium ? Responsio , Abel filius Adami interfectus a Caino fratre suo etc. 
Pag. 3aG. fabulosa , iramo impia, narratio de diabolo , qui religiosum institutum 
amplexus , postquam peccatorum paenitentiam debitaraegit, paradisi gloriam a- 
deptus dicitur , et intcr coetus caelestium angelorum itcrum adnumeratus. Pag. 
334* historia monachi et medici . Pag. -338. computus annorum. Pag. 35C. S. 
Evagrii expositio in orationem evangelicam. Pag. 357. historia cuiusdam filii, 
qui vendidit patrem et matrem. Pag. 367. de mensibus et signis zodiaci. Pag. 
370. homilia raar-Iacobi Baradaei. Pag. 397. admonitio facienda ab episcopo 
in ordinatone sacerdotum et diaconorum. Pag. &6. expositio orationis do- 
minicae. Pag. 44°- expositio visionis Isaiae. Pag. 44^ Explicatio re- 
conditae ac mysticae significationis litterarum arabicarum; ubi et de signis zo- 

9* Digitized by Google G8 CODICES SYRIACI 

di a Vi , et de sphicra ar.nillili. Pag. 49^- tractatus de rasnsibus et diebus luna- 
ribus, arabico et syriacc . Pag. 5ck). tractatus ob cognoscendum quadragcsU 
mae et pischilis terapus • Pag. 5i3. formalae epistolares cum nonnullis res- 
ponsis. Pag. 54o. sermo ligata oratione , iuxta rithmum S. lacobi f de anno 
eiusque measibus , syriacc. Pag. 553. professio fidei Iacobitarum 9 cam eiusdem 
declaratione. Pag. 5r)4- adacxa codici repcriuntur nonnulla Colia arabico cha- 
ractere et idiomate coriscripta , qtne lnstoriara Haichar et Nadan complectun- 
tur , scriptam anno hegirae 820 , die 17. raensis barmuthi , ut in margine 
ad calcem adnotatur . Is codex ad XVI. Christi saeculum yidetur re- 
ferendus. 

CCGCXXV. ( A. 168. ) 

Vjodex in 4- chartac. foliorura 206, syriacis litteris et sermone con- 
scriptus ; quo continctur. 

Breviariura per septem bebdomadae dics, iuxta ritum Syrorum monopby* 
sitarum, collectum a Dionysio Barsalibaco monophysita, episcopo amidensi. De hoc 
breviario vide quac dicit Faustus Naironus in sua evoplia fidei . Is codex 
scriptus fuit manu Dionysii , sub nomine episcopi Isaaci filii Abrahami ex 
oppido Barbi dioeceseos urbis Tarcat , anno Graecorum 1870. ( Chri^ti i558.) 
ut in epigraphe ad ealccm posita adnotatur. ^ 

CCCCXXVI. (A. 1G9. ) 

V^4odex in 4- chartac. pagìnarum 282, carsciunice conscriptus; quo con- 
tinetur. 

Opus inscriptum staterà temporis , ex italico in arabicum sermonem trans- 
latura a Iosepho filio Gcorgii hypodiacono mironita alepino collegi! Maroni- 
tarum alumno. Is codex scriptus fuit Alepi in domo familiae Era , manu e- 
ruditissimi viri Andrcae Scandar presbyteri cyprii , anno Domini 1719, ut in 
calce adnotatur ; ubi etiam narratur , eumdem D. Andream fuisse delegatum 
a Clemente papa XI. in Aegyptum , Damascum f et Mesopo tamia ni usque 
Ninivcm , ob expedienda varia in dictis locis sanctae romanac ecclesiac negotia ; 
et librum liunc bibliothecae collegii Maronitarum t ubi fuerat olirti alumnus 9 
addixisse. 

CCCCXXVJl. ( A. 170.) 

VUodex in 4« bombye. foliorum $5 t partim syriace par tini carsciunice 
conscriptus ; quo continetur. Digitized by Google VATICANI ASSEMAMANI. 6$ 

Pag. i. ritus bcnedictionis aquae in die epiphaniac , scd impcrfectus . 
Pag. a. de ordinatone presbyteri et chorepiscopi etc. Pag. 3i.~a terg. de con - 
secralione archiepiscopi et episcopi. Pag. 5a. ritus magai schematis monacho- 
ram r seu cuculli. Pag. 56. preeatio recitane) a in confessione , et antequam sa- 
cerdos missam celcbret, cum formula absolutionis; syriace. Pag. 50. a terg. 
de benedictione calicis. Pag. Gì. oflìciuni S. lohannis cvangclistac , cum car- 
sctunica narratione eius vitae. Pag. 92. a terg. Vita S. Maiinac, syriace. Is 
codex ad XVI. Cbristi sacculum videtur referendus. 

ccccxxvm. ( a. 171.) 

V-Jodex in 4-,fcorabyc. foliorum 57 , carsciunice nitidissime lacchi Evodii 
Àssemani patriarebae antiocheni manu exaratus ; quo contiuentur. 

Formulae epistolarcs in XVI. capita distributae , quorum index pag. 
54* exhibctur. Cap. I. epistolae diversae ad patriarchas. Cap. II. epistolae pa- 
triarcharum mutuae. Cap. III. epistolae patriarcharum ad episcopos. Cap. 
IV. epistolae patriarcharum ad imperatores et reges. Cap. V. epistolae 
patriarcharum ad ministros rcgum. Cap. VI. epistolae obsequii ad bassam , 
et alios magnos principes, cum responsione post acceptum donum. Cap. VII. 
epistola patriarebae ad principem principum , iudicum , et gubcniatuium. 
Ad eundeni patriarebae recens electi epistola obsequii. Item epistolae ad prin- 
cipes infideles. Epistolae gratulationis ob proximiim aliquod festum. Episto- 
lae ad militem , vel ad hominem re Serenila dignum. Cap. VIII. epistolae ad 
episcopos et ad sacerdotes ob exigendam decimam. Item ency elica ad pastores , 
et civitates de adventu legati , ad novum patriarebam pallium pastorale et 
confirmationem deferentis. Cap. IX. varia responsa patriarebae circa iiuptias 
ad principes et gubcrnatores , et circa varios fidelium casus. Cap. X. epi- 
stolae consolatoriae in funeribus. Cap. XI. epistolae ob alicuius mortem imn- 
ciandam Cap. XIL epistolae ob gratiarum actionem de dono accepto; ilem 
lilterac gratulatoriae de nuptiis etc. Cap. XIH./ormula suspensionis sacerdotum , 
et exeommunicationis saecularium. Formula exeommunicationis latae sentcntiae 
ob grave criraen etc. Cap. XIV. epistolae commendatitiae ob quaerendam elce- 
mosynam Cap. XV. formulale absolutionis impedimentorum matrimonia dirimen- 
-tium. Item formula absolutionis peccatorum sacerdotibus vel monasteriorum 
superioribus reservatorum. Formula permtssionis ad recitandam aliquam anti- 
phonam alicuius sancti insignis. Formulae emptionis honorum , et cum pecuniae 
alicuius fidei committuntur vel cum fructu vel sine fructu etc. Cap» XVI. 
epistolae eltìit ad stios episcopos , et inviccm etc. In calce codicis legitur 
haec epigtaphe* Scito , qUod ego ftumilis presbyter Andreas Scandar cyprius Digitized by Google 70 C0D1CES STRIACI 

alnmnus colico H Maronitarum^ et interpres S- Congregationis ,post meumre^ 
ditum e terris orientalibus , ad quas fueram delegatus oh expsdienda vag- 
lia S. Sedis negotia , detuli mecum hunc librum f exaratum manu propria 
a lacobo Petro Esodio Assentano patriarcha antiocheno , eumque perpe- 
tuo addixi fratribus meis collegii Maronitarum alumnis , ad eorum usum 
et utilttatem , anno Domini 1721. 

CCCCXXIX. < A. 17*.) 

V_>ioilcx in 4» cliartac. foliorum a53 , syriacis lilteris et sermone cén- 
scriplus ; quo contmeutur. 

Psalmi Davidis rcgis et proplietae • Is codex scriptus fuit Romac^, reg- 
nante } onlificc maximo Clemente Vili , manu cuiusdam Melchisedech ex Mcso- 
potamia , anno Domini i5f;8, ut in cpigraphe syriaca ad calcera posita adnotatur. CCCCXXX. (A. 173.) e tlex in 4- cliartac. foliorum 3o8 , carsciunice f hoc est arabice lilteris 
syriacis, nitidissima manu conscriptus; quo continetur. 

Li ber iuscriplus candelabrum illucescens cupientibus illuminari ; hoc est, 
lihor coiitrovcrsiarum polcmicarum , octo adscrtiones complectens; cum prae- 
fationc, cui piaeit copiosissima index rerum omnium, quae in hoc opere pertrao 
tantur. Pag. 1. a terg. Assertio I. de qualitate fidei orthodoxae , quae tri* 
capita complectitur. Caput I. dividitur in X. articulos. Gap. IL iu VL articu- 
los. Gap. IH. in IX. articulos. Pag. Co. Assertio IL de scctis oppositis ca- 
lliolicae religioni , quae tna capita complectitur. Caput I. dividitur in V. arti- 
los. Caput IL in V. articulos. Caput III. in VI. articulos. Pag. 88. Assertio 
III. de primatu Papae super oranes ecclesias orientale* et occidentales. Haec com- 
plectitur tria capita. Caput I. dividitur in X. articulos. Cap. IL in tres articu- 
los. Cap. III. in XI. articulos. Pag. 148. a terg. Assertio IV. contra Photianos,, 
quae conlinct IV. capita. Caput I. dividitur in VI. articulos. Cap. IL in IV. Ar- 
ticulos. Cap. III. in V. articulos. Cap. IV. in IV. articulos. Pag. ao5. Assertio "Y. 
coutra Nestorianos, quae continet duo capita. Caput L dividitur in III. articulos. 
Cap. IL in III. articulos. Pag. 22%. Assertio VI. contra monophysitas, quae complec- 
titur IV. capita. Cap. I. dividitur in IV. articulos. Caput li. in IV. articulos. Cap, 
III. in V. articulos. Cap. IV. in IL articulos. Pag. a58. Assertio VII. continet duo 
capita. Caput I. dividitur in IV. articulos. Cap. IL in IV. articulos. Pag. 274. 
Assertio VIII, quae continet confutationem errorum orUntalis ecclesiae circa r&- 
ìios ritus; quae dividitur iu IV. articulos. Pag. a85* ;Gonchlste paraenetica, qua Digitized by Google VÀTICÀSi ASSÈMANIANI. 71 

monentur oranes populi inftdeles t ut abiectis erroribus suis, orthodoxara fidcm» 
amplcctantur. Pag. 288. De perpetua serie Pontificum roraanorum usqiic ad pon- 
tilìccm Benedictum XIV. Pag. 295. a terg. Index conciliorum gcucralium. 
Pag. 198. Index conciliorum non approbatorum. Pag. 298. a terg. De conciliis 
partìm probatis , et partim improba tis* Pag. 3oo. De pholiana hacresi , et 
ile sacrosancto octavo concilio oecumenico. Pag. 287. extat hacc eprgraphe : 
Liber controversiarum polemicarum adverstts kaereses orientalium natio - 
numi in q u <> sectae etiam refeltuntur Iudaeorum 1 Ethnicorum,atr/ue Turca- 
rum ; opera et studio Stephani Achillis cyprii, anturani seminarli in Libano , 
mox Maronitarum in Urbe collegi alumni , anno 174& -R* P* Simone 
Verdi studiorum praefecto instante ac dirigente , ad alumnorum usimi et 
utilitatem , arabica methodo a/fabre et eleganter elucubratus ; et II. D* 
Andrea Scandar , orientalium linguarum professore teste , proelo ob pu- 
blicum bonum dignissitnus. Pag. vera 2S6. a terg. in cpi$;rap!ic carsciunka 
legitur , unum ex alumnis collegii Maronitarum cyprium, omnia collcgis^e ex 
variis latinis operibus, et praescrlim ex libris operibus cardinalis Bcllarmini , 
anno Domini 1746; et collegio Maronitarum hunc librum addixis&e. eCGCXXXI. (A. 174.) Vuodex in 4* bombye. foliorum 65 , syriacis litleris et sermone eon- 
scrìptus ; quo continentur. 

Anaphoraè SS. apostolorum. Is codex principio et fine mutilus, ad XVII. 
Christi saeculum videtur referendus. 

CCCCXXXII. (A. i 7 5.) 

V^iodex in 8. bombye. foliorum 175 , carsciunice conscriptus ; quo coti- 
tioetur. 

Opus ad repellendam v et arcendam animi tristitiam , in quo agitar d« 
vtrlutibus et vitiis; auctore domino Elia presbytero , cuius manu scriptum 
fuit anno Graecorum 1931. (Christi 1619) ut in calce adnotatur. Notandum > 
quod iste codex male coro pac tu s fuit, ideoque respiciendnm est ad numeros 
iingulis paginis praenotatos. Initium libri incipit post paginam i43. Post pa- 
gioam autem 124* nonnulla Colia desiderantur. 

CGCGXXXI1I. (A. 176.) 

C- ; ' - A ■ - ■ 
odex in 8» phartac. paginatura 3q5 f syriacis liiterìs et sermone exa- 

rata»; quo continentur. Digitized by Google 7?- CODICES STRIACI 

Miscellanea; et quidem pag. i. dementa iogicae , duobus lalerculis 
p. i4* disposila, quorum unum continet textum syriacum , alternili carsciu- 
nicam versionem. Pag. i5. fragraentum metaphysicae . Pag, 4 1 » de scientia 
simpliciter. Pag. 57. de sacerdotio temporali. Pag. 1C1. tractatus de spiri- 
tibus immundis, seu de diaboli*. Pag. 177. libcr regnorum filiorum Israel. 
Pag. 189. liber responsiouum Iesu Bar-Simon, qui appellatur Bar-Sira» Pag. 
353. historia Susannae. Pag. 3Gi. isagoge f seu introductio ad logicam f car- 
seiunicc et latino, Pag. 38a. proverbia sapientium , syriace et latine. In fronr 
te codicis inserta reperiuntur tria folia diversi roanu conscripta , quae conti- 
ncnt varia acnigmata , et fatiloquia Ncstorianorum , cum inlerrogationibus et 
rc^ponsionibus. Is coilcx ad XVI. Cbristi saeculum videtur referendus. CCCCXXXIV. (A. 177.) e dcs. in 8. bombye. foliorum 208 , syriacis iitteris et sermone con- 
scriptus ; quo continentur. 

Pag. 2. liturgia missic. Pag. 35. anaphora S. Siiti papae. Pag. 56. 
anaphora S. Iohaunis evangciistae. Pag. 70. a terg. anapbora S. Pctri apo- 
siulorum prinoipis. Pag. 79. a terg. anaphora SS. XII. apostolorum. Pag. 
88. a terg. anaphora S. Eastathii. Pag. 98. a terg. anaphora S. Dionysii. 
Pag. io5. a terg. anaphora Matthaei pastoris. Pag. n5. a terg* anapbora 
lohaimis patriarchae , qui est Bar-Susan. (Verum haec anaphora non est ri- 
copia. Vide Edenenscm tract. 3. declarat. 6. cap. 7.) Pag. ia4* a terg. anaphora 
S. Marci evangciistae. Pag. i^t. a terg. anaphora S. Maruthae tagritensif 
archiepiscopi. Pag. iGi. a terg. anapbora S. Iohannis episcopi Haran , Habu- 
rae , et Nisibis. Pag. 170. a terg. anaphora S. Pctri f et apostolorum. Pag. 
197. oratio ad B. Virginem , carsciunice. Is codei fine mutilus , scriptus fuit 
manu cuiusdam Eliae , ut variis in locis adnotatur , anno Graccorum i853. 
(Cbristi i540 u * P a S* 20 ^ # scriptum legitur. 

CCGCXXXV. (A, 178.) 

Vjodcx in 8. ebartac. foliorum 176 , syriacis Iitteris et sermone exara- 
tus ; quo continetur. 

Pctri Meloscitae e società te Iesu , collegii Maronitarum olim alumni , gramma- 
tica syriaca syriace explicata. Is codei ad XVII. Cbristi saeculum referendus est. Vjodex ir CCCCXXXVL (A. 179.) in 8. ebartac. pagi ri a rum 55o , syriacis Iitteris et sermone con- 

scriptus; quo continetur. Digitized by Google VATICANI ASSEMAMAM. *]3 

Opus inscriptum liber oecumenicus omnibus gentibus ( necessarius) 
qui docct veritatis cognitionem , tt£ ^aec percipiatur. Omnia aulem in hoc 
libro contenta, sequenti ordine digesta sunt. Pag. i. Praeit locupletissimus 
totius operis index. Pag. io. Amplissima praefatio. Pag. ai. Sermo I. qui 
con ti net X. capita. Caput I. quid deccat hominem scire et docere. Pag. a6. 
Gap. IL. quomodo veritas accurate dignoscatur . Pag. 34* Cap. HI. quid 
sit veritas 9 et quid mendacium • Pag. 3G. Cap. IV. quomodo cognoscatur , 
Deum existere. Pag. 56. Cap. V. quo tu pi e i sit Deus ; num unus , an plures. 
Pag. 70. Caput VI. quot sint in* eo personae , quotque proprietà tes. Pag. 8a. 
Cap. VII. num habeat nomen certuni, nec ne. Pag. q5. Cap. Vili. Utrum 
sit causa omnium causarum , et creator omnium creaturarum. Pag. 99. Cap. 
IX. num sollicitus sit , gubernet , et curam habeat rerum omnium , nec ne . 
Pag. 11 3. Cap. X. utrum sit comprehcnsibilis an incomprehensibilis . v 

Sermo II. continet Vili, capita. Pag. 128. Gap. I. cur creaverit Deus crea- 
turas , mundumque forma verit. Pag. i33. Cap. II. quaenam fuerit voluntas 
eius increatione. Pag. i3q. Cap. III. num sit alius mundus praeter hunc visibi- 
le m et constitutum. Pag. 1 45. Cap. IV. si est alius mundus , ubinam sitP et an 
sit nuterialis ac visibilis 9 ut noster bic ; an vero spirityialis 9 sublilis ì et in- 
visibilis. Pag. 1 4i> Gap. V. qualis sit ordo et quale regimcn alterius mun- 
di 9 qui est praeter hunc sensibilem. Pag. i55. Cap. VI. an futurus sit finis hu- 
ius mundi sensibilis . Pag. i58. Cap. VII. num sit alius mundus praeter 
bunc. Pag. 1C4. Cap. Vili, num sit , et futurus sit alius mundus : et qualis 
sit ordo 9 et regimen eius. 

Sermo HI. continet IX. capita. Pag. 180. Cap. I. quare creatus fuerit 
homo. Pag. 191. Cap* IL quaenam sit natura hominis. Pag. 199. Gap. III. 
quomodo considerari debeat 9 et quid eum facere deceat in hoc mundo. Pag. 
ai 3. Gap. IV. quid ab homine agendum sit, et quaenam spes ei reposita. 
Pag. aa3. Cap. V. num queat homo cognoscere Deum. Pag. 238. Cap. VI. 
num queat accurate cognoscere Denm prout est , nec ne. Pag. 329. Cap. VII. 
num unica et simplex sit cognitio hominis circa Deum ; et an haec augeatur 
per illius operationes ; ita ut cognitio Dei in homine crescat et decrescat . 
Pag. a3a. Cap. Vili, quaenam sit causa 9 ut cum Deus unus sit , una eius 
natura et substantia 9 varient notiones Dei in omnibus populis , et in singu- 
lis hominibus t quod adtinet ad eius ad tributa. Pag. a 36. Cap. IX. si au- 
tem haec variat cognitio 9 cur in hominibus variet 9 cum ipsa sit invariabilis. 

Sermo IV. continet V. capita. Pag. a38. Cap. I. an vcrax et utilis sii 
liber per antomasiara Bibita 9 qui scriptus est in mundo. Pag. a/fi* Gap. II. 
quinam auctor eius • Pag. a43. Cap. HI. utrum verax sit liber geneseos , 

io Digitized by Google 74 CODICES SYRIACI 

quod ad ti net ad mundi crcationem. Pag, 2Ji. Cap. IV, quandonam creatus sit 
mundus hic, et undenam factus , et ex qua re. Pag. 279. Cap. V. mini ex 
copula contrariomm elementorum compacta sint ea omnia, quae conspiciuutur. 

Sermo V. continet VII. capita • Pag. 288. Cap. I. quomodo creata sit 
lux, et unde facta. Pag. 296. Cap. IL quomodo expansi caeli , et quid rei 
sint ? quidnam sit firmamentum , quod ùobis imminct. Pag. 298. Cap. .III. 
quae ratio sphaerarum sit? quotsint? quomodo invicem colligatae. Pag. 3oo. 
Cap. IV. an sit aliquid , quod in bis sphaeris non cernatur, quodque scitu prò- 
cui dubio dignura sit. Pag. 3o2. Cap. V. quot sint firmamenta , seilicet conti- 
gnaliones superiores spbaerarum. Pag. 3o6. Cap. VI. quidnam sint sol , luna , 
celeraque luminaria , et ex quanam re facta sint ? quaenam sit eorum natura ? 
quinam ordo ? quaenam utilitas? ubinam sint stationes eorum? quodnam eorum 
oflicium 7 et icx. Pag. 344- Cap. VII. cur fiat eclipsis , seilicet defectus so- 
lis et lunae. 

Serrao VI. continct VII. capiti. Pag. 35o. Cap. I. quidnam sit sub tota 
spinerà, et locis stellarmi ? num sit aetber igneus, et quare? Pag. 352. Cap* 
II. quidnam sit sub aetbere, et qualis sit aer iste? quaenam sint signa ignea , 
quae noctu cernuntu^ in acre Pag. 36i. Cap. III. quaenam sit ratio nebu- 
larum ? cur augeantur et minuantur ? et quomodo dissipeutur. Pag. 362. Cap* 
IV. undenam sint fuigura , et tonilrua. Pag. 363. Cap. V. undenam pluvia, 
et ros , et quare? quanam ex causa fiat nix, frigus , et glacies . Pag. 372. 
Cap. VI. undenam fiant mutationes temporum vcris, aestatis, autumni, et hie- 
mis. Pag. 384. Cap. VII. cur ordinatim veniant temporum mutationes , nec re- 
pente fiant. 

Sermo VII. continet V. capita. Pag. 392. Cap. I. de generibus avium; 
quaenam sit earum utilitas : item de generibus piscimn , et omnium reptilium , 
quae sunt in aquis. Pag. 4 03 * Gap. II. quaenam sit natura terrae , et de 
plurima rerum varietate quae in terra est. De lapidibus, eorumque virtutibus. 
Curnam producantur omnia corpora ex terra, ut aurum , argentum , ferrum , aes f 
et alia terrae germina. Cetera capita , et sermones qui in adiecto indiee re* 
censentur , prorsus in codice desiderantur. Pag. 4 2 7« Litar ecclesiastae. Pag. 
442. Liber ecclesiastici. Pag. 5og. S. Epbraera Syri Carmen de fine mundi . 
Pag. 519. sermo de Alexandro fiiio Philippi macedonis, cum ingressus est in 
mare tcnebrosum , et in plagam orientalem, et in Gog et Magog. Item de fine 
mundi , metro iacobitico. Pag. 547- computus dierum et annorum. Pag. 55o. 
habetur baec epigrapbe . Explicit hic liber , ìnscriptus causa causarum f 
manu humilis Iosephi filii diaconi Davidis , ex benedicto oppido Baslukit f 
in Giobbat Bsciarai^ in monte Libano . quem Romae scripsit temporibus 
Gregorii papae XV. anno Domini 1623. Digitized by Google VATICANI ASSEMAMANI. 75 

CCCCXXXVII. (A, 180.) 

vjodcx in 4- bombyc. foliorum 375 , carsciunicc exaratus ; quo conti- 
nclur. 

Opus ex sanctis patribus dcsumptum t in quo agitur de vita, moribns , el 
virtutibus eorum, qui rcligionem ampleetuntur. Is codex fine mutilus ,ad XIV. 
Christi saeculum referendus. videtur : idemque anno i58o. collegio Maronitarura 
dono dalus fuit a Gaspare cyprio dicti collegìi alumno , ut ex cpigraplie la* 
tina ad calcem posita coliigitur. 

CCCCXXXVIIL (A. 181.) 

Vjodex in 8. bombyc. foliorum 58, partim syriace, partim carsciunice 
exaratus ; quo continentur. 

Pag. 1. consecratio patenae. Pag. 1. a terg. consecratio calicis. Pag. 3. 
a terg. consecratio pyxidis. Pag. 4« benediclio crucis. Pag. 4* a terg. be- 
nedictio turibuli . Pag. 5. benediclio turis . Pag. 6. oratio super puerum 
octava die a nativitate. Pag. 6. a terg. oratio super morti pf oxlmum ; ubi de 
ritu exlreraae unctionis. Pag. 8. benedictio coemetcrii. Pag. 9. oratio super 
palmas et aquam. Pag. 9. a terg. oratio super sai et aquam . Pag. io. be- 
nedictio iconura. Pag. 11. benedictio vasorura sacrorura . Pag. ?6. Nonnulla 
quae christiano homini scitu necessaria sunt , carsciunice exposita y adiectis non- 
nuilis fidei rudimenti s. Pag. 3o. a terg. de aliquot censuris ecclesia sticis cir~ 
ca ordinationes sacerdotum ; ubi de gradibus sacerdote , et de ritu consecra-^ 
tionis episcoporum. Pag. 33. a terg. ritus consccrationis corporis Christi. 
Pag. 35. ritus olei infirmorum. Pag. 36. a terg. de nonnullis matrimonii im- 
pedimentis. Pag. 37. a terg. de confessano et confessione. Pag. 39. de pon- 
tifìce romano. Pag. 4°« de patriarebis. Pag. 4°. a terg. de episcopis. Pag. 
4i« de pall ; o pastorali. Pag. 4*» & terg. de casibus episcopo reservatis. Tag. 
45. nonnulla fidei rudiracnla . Pag. 5i professio fidei a catechumenis erait- 
tenda. Is codex scriplus est anno Graecorum i885* (Christi 1573.) ut in mar- 
ine paginae 58. adnotatur. Hunc autem codicem legit arebipresbyter Iacobus 
Evodius Assemanus besronita anno Domini iG55 , qui a Iobanne Saffrensi Ma- 
ronitarum patriareba ad sanctam Sedem apostoiicam tamquam legatus missus 
fuit , ut ibi lcjjitur. 

CCCCXXXiX. (A. 182.) 

Vjodex in 8. chartac. pagina. um 275 , syriacis litleris et sermone con- 
scriptus ; quo continelur. 

io * Digitized by Google 76 C0D1CES SVRIACI 

Vetus diaconale ad usum Maronitarum 9 quod postea correctnm ac refor* 
matum, typis editura fuit. Is codex, olim collegii Maronitarum y scriptus fuit 
marni Iosephi carthabcnsis eiusdem collegii al u mai anno Domini 1677 9 ut pag. 
167. adnotatur. 

CCCCXL. ( A. x83. ) 

VJodex in ia. cbartac. foliorum 64, carsciunice conscriptus; quo conti» 
netur. 

i* Praeparatio sacerdotis ad raissam per singulos hebdomadae dies dis- 
tributa ; et quid deceat sacerdotem lacere ante celebrationem , cum variis pre- 
cibus. Omnia desumpta sunt ex operibus S. Francisci Salesii. 2. Pag. aÒ. Gra* 
tiarum actiones . 3. In principio et fine codicis diversa marni adiecti «uni 
nonnulli Davidis psalmi y nonnullaeque preces cum actibus yirtutum etc. Is 
codex scriptus est anno Domini 1736, ut pag. 54* adnotatur, pertinuitque ad 
diaconum Gabrielem damascenum maronitam y ut in calce legitur. 

CCCCXLI. (A. 184.) 

VJodex in. la. cbartac. foliorum 170 , syriacis litteris et sermone eoo* 
scriptus ; quo contine tur. 

Mensura carminum y secundum ritbmum SS. Iacobi y Epbraem 9 et Balli 
eiusdem discipuli . Ut baec carmina cognoscantur y subiiciuntur initia singu-» 
lorum canticorum , quae in oflìciis et psalmodiis Syrorum reperiuntur. Om- 
nia summa diligentia et labore collecta sunt a Stepbano Petro Aldoensi Ma* 
ronitarum patriarcha. Pracit praefatio carsciunica ab eodem patriarcha exarata , 
in qua etiam agitar de ratione carminum pangendorum y et de eorum tarietate y 
ac differentiis. Is codex ad XVIII. Christi saeculum rcferendus est. 

CCCCXLII. (A. i85.) 

VJodex in 12. bombyc. foliorum i43 9 syriacis litteris et sermone con- 
scriptus ; quo continetur. 

Vetus diaconale syriacum y iuxta ritum ecclesiae Maronitarum. Subtciun- 
tur pag. ia3. oralioncs super mcnsam dicendae. Is codex exaratus fuit a quodam 
Moy*e anno Domini i585 y ut pagg. C6. et 142. adnotatur. e CCCCXLIIL (A. 186.) 
odex in la. cbartac. foliorum 3io » syriacis litteris et- sermone eoa- Digitized by Google VÀTICÀKI ÀSSEMÀN1ÀIU. 77 

scriptus; quo continentur. 

Nonnulli veteris testamenti libri hoc ordine digesti ; nempe pag. i. li-^ 
ber I. et II. regum. Pag. 89. liber iudicum. Pag. 129. liber Ruth mohabitidis. 
Pag. i36. liber Iob • Pag. 172. liber proverbiorum , cui ìq fiae adnectitur 
quaedam adnotatio. Pag. 208. cantica canticorum. Pag, 2 16. ecclesiastes . Pag» 
23a. liber sapientiae • Pag. 260. liber Iosue Bar-Nun . Pag. 3o4» nonnulli 
textus ex sacra scriptura desumpti , ex syriaco idiomate in latinum versi. Pag. 
3o8. fragraentum syriacum complectens caput VII. de remissione peccatorum y 
et de paenitentia. Pag. 3oq. orationes syriacae recitandae ante et post con* 
fcssionem. Is codex ad XVII. Christi saeculum referendus est. 

CCGCXLIV. (A. 187.) 

Vuodex in 8. chartac. foliorum i4 £ » carsciuuice conscriptus ; quo con» 
tinentur. 

Mcditationes piae y fidei christianae praeceptis consentaneae , ad singulos 
merisis dies. Pag. 3j> sequuntur aliae XLVII. meditaliones. Pag. 70. adhuc aliae 
breves mcditationes , ad singulos mensis dies. Pag. 79. sequuntur variae preces 
adB.Virginem y aliosque sanctos. Pag. 137. a terg. oratio post sacram synaxin di- 
cenda,cum litaniis sanctissimi corporis Christi. Absolulusjuithic liber epe Dei 
anno Domini 1732. Romae ì manu humilis P etri filii Geor gii Scandar cjr- 
prii maronitae 9 apud avum eius Andream Scandar S. Congregationis 
de propaganda fide interpretem y qui hunc librum collegio Maronitarum 
perpetuo addixit 9 ad usura et tUilitatem alumnorum . Sic in calce legi- 
tur • 

CCCCXLV. (A. 188.) 

VJodex in 8. bombye. foliorum affi 9 syriacis litteris et sermone exara- 
tus ; quo continentur. 

Lecliones evangelicae diebus festis recitandae y per anni circulum distri* 
butae. Is codex scriptus fuit anno Graecorum 1876. (Christi i564« ) ut pag. 
8. a terg. adnotatur. G CCCCXLVI. (A. 189.) lodex in 8. rhartac. foliorum 5o5 , carsciunice nitidissima manu con- 
gcrìptus ; quo continetur. 

1. Pag* i. liber Tyrsi Gonzalez. e società te Iesu cantra impiam sectam 
alcorani legemque Mahometis > e latino idiomate arabici iuris factus a Iacobo Digitized by Google 78 C0D1CES STRIACI 

Arutifr alepino presbytero etmonacho maronita ordinis S. Antonii magni in mo- 
nasterio urbano SS. Petri et Marcellini anno 172 1 f ut in fronte legitur . 
Praeit locupletissimus index singulorum operis capilum : tum pag. 2C9. habetur 
enumeratio omnium alcorani surarum seu capitani. 2. Pag. 280. prodromus 
alcorani auctore Ludovico Marraccio , e latino in arabicum versus ab eodem 
Iacobo Àrutin. Praeit singulorum capitum operis index. Is codex scriptus fu ; t Ro- 
mae manu diaconi Eliae ben-Sahd maronitae f ex oppido Bet-Scebab, Maronitarum 
collegii alumni , anno Domini 1725, ut in epigraphe ad calcem posita adnotatur. 

CCCCXLVII. (A. 190.) 

V^odex in 12. bombye. foliorum 5i , syriacis littcvis et sermone con- 
scriptus; quo continetur. 

Apocalypsis S. Iohannis apostoli et evangelistae . Is codex scriptus fuit 
Romae in collegio Maronitarum a Gabriele Banensi eiusdern collegii alumno , aiH 
110 Domini 1090 , ut in fronte legitur. e. CCCCXLVIIL (A. 191. ) iodex in 8. bombye. foliorum 107 , partim syriacc partim carsciunice 
conscriptus ; quo continetur. 

Rituale iuxta ritnm ecclesiae Maronitarum , principio mutilum. Pag. 22. 
evangclicae lectiones diebus festis recitandae , cum nonnullis commemorationi- 
bus atque orationibus. Pag. 4<>. anapbora S. Sixti papae. Pag. 4 2 « a terg. ana* 
pliora S. Iohannis evangelistae. Pag. 46. anaphora S. Petri apostoli. Pag. 52. 
anaphora alia S. Sixti papae. Pag. 55. anaphora S. Iohannis chrysostomi. 
Pag. 58. a terg. anaphora SS. duodecim apostolorum. Pag. 70. anaphora S. 
Dionysii. Pag. 73. anaphora S. Eustathii. Pag. 77. auapbora S. Ignatii. Pag. 
81. anaphora *S. Marci evangelistae. Pag. 87. a terg. anaphora S. Iacobi fra- 
tris Domini. Pag. 95. anaphora S. Maruthae. Pag. io3. ordo benedictionis 
aquae. T s codex ? principio et fine mutilus , conscriptus videtur saeculo Chri- 
sti XV: in eoque recentiore manu folia aliquot vel suppleta vel adiecta con- 
spiciuntur. 

CCCCXL1X. (A, 192.) 

V^odex in 8. bombye. foliorum i5o, caTseiunice nitide conscriptus; quo 
continetur. 

Pag. i. a terg. oratio dicenda iu itinere ad ecclesiam. Pag. a. oratio 
dicenda ante portam ecclesiae . Pag. 2. a terg. oratio dicenda in ingressu 
ad ecclesiam. Pag. 4* a * er g- orationes diurnae et nocturnae. Pag. g8.'o-> Digitized by Google YATICAKI ASSEMAMAKI. 79 

rationes dicendae siagqlis hebdomadae diebus. Pag. n8. oratio S. Ephraem 
Cini aliis precibus. Pag. i38. a tcrg. oratio S. Isaaci ninivitae. Pag. §45. 
canti cura pacnitentiae. Is codex ali quo t in locis mutilus, exaratus fuit anno 
Graecorura i85q. ( Christi i547 ) mani * cuiusdam Michaelis f ut in epigraphe 
pag. 98. posita adnotatur. 

CCCCL. (A. 193.) 

VJodex in 8. hombyc. foliorum 377 % caldaieis litteris et sermone exa- 
ratus ; quo continetur. 

Pag. i. Grammatica ehaldaica absolulissima t auctore Elia Sobae archie- 
piscopo. Pag. 296» Compendium grammaticae clialdaicae ephraemitico metro 
exaratum, auctore presbytero Iohanne Bar-Zolibai. Pag. 3i3. a terg. Iosephi 
episcopi mardensis tractatus de punctis. Pag. 33 1. Tractatus de nomine et 
verbo , anonymo auctore f sed recentiore manu exaratus. Pag. 343. De distiuc- 
tione vocura seriptura similium , sed sensu dissimilium. Is codex exaratus fuit 
anno Graecorum i583 (Christi 1271) ut in epigraphe ad calcesi paginae 368. 
adnotatur. 

CCCCLL ( A. 194. ) 

VJodex in 8. chartac. paginarum aG4, syriacis litteris et sermone con- 
scriptus; quo continentur. 

Psalrai Davidis. Item p sai mi magnificat , et triumpuerorum, cantica ean- 
ticorum 9 et apocalypsis. Is codex XVIII. Christi saccula videtur exaratus. 

CCCCLII. (A. 195.) 

VJodex in fol. p. chartac. foliorum a3i, syriacis litteris et sermone con- 
scriptus; quo continetur. 

Liturgia f seu offieium et ritus hebdomadae sanctae , iuxta usum ecclesiae 
Maronitarum. Is codex, olim collegii Maronitarum, ad saeculum XVII. refe- 
rendus yidelur. G CCCCLIII. (A. 196.) ioiei in 4* chartac. foliorum i3i f syriacis litteris et sermone nitide 
conscriptus quo continetur. 

Opusculum Thomae a Kempis in syriacam linguam e. latina conversum a ma- 
phriano Isaaco • Hoc autem exemplar est autographum , id est propria Digitized by Google 8o CODICES STRIACI interpreti* raanu conscriptum Romae anno Domini 1715, ut in calce arabici* 
litteris et sermone adnotatur. Additur,praedictum Isaacum liane fecisse hanc in- 
terpretationem cum a Turcis in exilium puìsus ad catholicam et apostolicam ro- 
manam ecclesiam confugit. 

CCCCLIV. ( A. 197/) 

VJodex in fol. p. bombye. foliorum 245, syriacis litteris et sermoni 
conscriptus ; quo continentur. 

Psalmi Davidis regis et prophetae, cura versione arabica , litteris tamen 
syriacis expressa , et duobus laterculis distincta. Post CL. psalmos stìbiungi- 
tur psalmus extra numerum parvulus eram inter fratres meos. Pag. 222. 
canticum Moysis depromptum ex cap. XV. exodi. Pag. 224» a terg. 
canticum Isaiae prophetae. Pag. 225. alterura Moysis canticum ex cap. XXX1L 
deuteronomii. Pag. 23 1. oratio dominica. Pag. 23i. a terg. symbolum nicae- 
num. Pag. 233. a terg. canticum S. Ephraem syri f lux orta est iustis f €t 
rectis corde laetitia. Pag. 234. canticum trium puerorum domus Anania*. 
Pag. 235. oratio in nocturno recitanda . Pag. 235. a terg. oratio dicendà in 
raatutino quadragesimali. Pag. 236. canticum S. Ephraem de amore doctrinae, 
domine da doctrinam omnibus diligentibus doctrinam. Is codex scriptus 
fuit manu cuiusdam Gabrielis anno Graecorum x84i* ( Christi i52<>) ut in 
calce aduotatur. e CCCCLV. (A. 198.) iodex in 8. borabye. foliorum 196, syriacis litteris et sermone con» 
seriptus ; quo continentur. 

Pag. 1. variae preces. Pag. i. a terg. epistola S. Pauli ad Corintbios. 
Pag. 2. evangelium S. Iohannis arabice ; cum alia epistola S. Pauli ad 
Corintbios , syriace. Pag. 3. praeit index omnium liturgiarum , quae in hoc 
codice continentur. Pag. 3. a terg. epistola S. Iohannis, curo explicatione car- 
sciunica. Pag. 4* epistola S. Pauli ad Corintbios , cum explicatione c*rsciunica» 
Pag. 5. aliud exemplar evangelii S. Iohannis. Pag. 6. sequuntur evangelia Ma** 
thaei, Marci, tertioque Iohannis, et aliquot prohoemia , cum nonnullis precibus 
in hebdomada sancta dicendis . Pag. 23. a terg. liturgia S. Iacobi fratris Do- 
mini , quae incipit Deus unwersorum et domine. Pag. 38. liturgia S. Iohannis 
evangelistae , quae incipit domine Deusfortis. Pag. 47* a * er g- anaphora t seu iir 
turgia S. Ignatii ignei patriarchae antiocheni , quae incipit Deus pater sancU* 
Pag. 63. a terg. liturgia S. Marci evangelistae f quae incipit domine Deus omnipo- 
tens. Pa;;. 75. liturgia S. Sixti papae Romae, quae incipit quies et pax. Pag* 
80. liturgia S. Eustathii patriarchae antiocheni , quae incipit Deus clemeru t , et Digitized by Google VATICANI ASSEMA1UAKI. 8l 

multarum miserationum domine. Pag. 87. liturgia S. Itili i papae Roraac , 
qnae incipit Deus pater omnipotens. Pag. 96. liturgia S. Gyrilli patriarcbae 
Alcxandriae , quac incipit domine Deus misericors. Pag. no. a terg. liturgia 
S. Dioscori patriarchae alexandrini f quae incipit Deus qui es fons quietis f et 
mare bonitatis. Pag* 126. liturgia S. Philoxeni mabugensis , quae incipit do- 
mine Deus f ortis. Pag. i4i* liturgia S. Iacobi doctoris oecumenici, seu uni- 
versali*, episcopi Bathnarum Sarugi | quae incipit Deus pater. Pag. 159. litur- 
gia S. Philoxeni Barsupta y quae incipit Deus qui es mare tranquillum. Pag. 
173. liturgia S. Iacobi interprete scripturarum 9 et episcopi edesseni , quae 
incipit Deus pater omnium. Pag. 189. precatio metro ephraemitico , in qua 
invocantur varii episcopi iacobitae , se il ice t Dioscorus , Severus , Anthimus , 
Timotbeus , lacobus, Philoxenus, et Barsumas • Pag. 192. a terg. precatio 
codem ephraemitico ritirano exarata , quae incipit Deus benedic nobis omnibus. 
Postremae duae paginae continent sacerdotis praeparationem ad missam , quae 
diversa manu addita est codici • In pretio habendi sunt isti syriaci liturgia- 
rum codices , quamquam haereticorum , quoniam Vx. i%tt* consensus orienlalis 
ecclesiae cuna occidentali circa verana Christi in eucha ristia praesentiam , eius- 
demque in eadena adorationem , uti etiam circa transubstantiationem,cognoscitur. 
Et quidem ex istis libris perpetuitas fi dei circa hoc mysterium adeo perspi- 
cue proba tur , ut protestantibus contradicentibus facile silentium imponatur. 
Is codex ad XV. Christi saeculum videtur referendus. ( Nunc desiderar! vide- 

tur hic codex.) 

CCCCLVI. (A. 199.) 

VJodexin 12. bombye. foliorum 69, syriacis nestorianis, ut vocant, idest 
Chaldaeorum litteris et sermone exaratus; quo continetur. 

Ebediesu episcopi Sobae et Armeniae , anno i3i8. defuncti , liber cui titulus 
margarita f id est de ventate christianae religionis* In fine autem subtexi- 
tur catalogus omnium Ubrorum ecclesi asti cor una . Huius operis duo extant 
exemplaria in bibliotbeca vaticana. Vide catalogum codicum mss. bibliothecae 
vatieanae tom. III. pag. 36 1. et seqq. Hunc porro catalogum syriace et la- 
tine edidit vir eruditissimus Ahrahamus eccbellensis Romae typis sacrae Congre- 
gationis de propaganda fide anno Domini iCp3. Iosepbus vero Simenius Asse- 
manus novam huius catalogi editionem curavit tomo III. bibliothecae orien- 
talis clementino-valicanae a pag. 3. ad pag. 3Ca. Is codex ad XIV. Christi 
saeculum referendus videtur. ( Hic item codex nunc desiderari videtur.) 

CCCCLVII. * ( A. aoo. ) 
VJodex in fol. bombye. paginarum 463 , syriacis litteris nestorianis et ser- 

(•) Hunc et sequentem codicelo deptehendi bi locum duomm ancmm ianonua , qui desmnt» 
traudito oescio quo casu inter arabico* Utiqut tenere san queunt. 

II Digitized by Google 02 CODICES SYRIACI VAT1C ASSEMAN. 

mone conscriptus; quo continentur. 

i. Declirationes quaestionura diftlciliura et verborum obscurorura sacrae 
scripturae; auctore mar-Iesciuaad episcopo Hadet. Iuitium fit a declarationc ge- 
li eseos. Pag. 253. declaratio exodi. Pag. 3ao. professio (idei mar-Michaélis epi- 
scopi amideusis. Pag. $27. quaestiones dogmaticae arabicis litteris et sermone. 
Pag. 33G. alia professio (idei , syriace. Pag. 344* alia professio fidei Nestoria- 
norum. Pag. 347- aliae quaestioaes dogmaticae. Pag. 53a. liber mar-Gabriclis 
coatra haereticos y qui in Christo profitentur unam naturam , auctore Saba- 
riesu. Pag. 3Go. liber scu epistola dogmatica mar-Gcorgii catholici patriarchae 
orientalium. Pag. 3q6. fidei professio cuiusdam Iohannis. Scquuotur alia dogma* 
tica et ascetica. Pag. 4" 2. fragmentum lexici syriaci-arabici-graeci. Pag.43G.de 
nomine Dei. Pag. 44s- responsio dogmatica archiepiscopi cuiusdam iacobitae ad 
mar-Sabariesu episcopum harmacensem. 

CCCCLV1II. (A. 201.) 

VJodex in 16. bombye. foliorum 4* t syriacis litteris et sermone nitide 
conscriptus ; quo continetur. 

1. Alpbabetum syriacum. 2. Psalmi aliquot et preces , ob exercendos in 
syriaca lingua addiscenda tirones. Fuit collegii Maronltarum. CCGCLIX. (A.202. ) Di 'iversorum codicum syriacorum fragmenta , in quibus haec fere legun- 
tur i. sermo de Daniele et Susanna. Item de eiectione episcopi, a. fragmentum 
historiae Genovefae belgicae , carsciunice. 3. fragmentum paraeneseos , carscio- 
nice. 4- de generatione Cbristi , carsciunice. 5. hymni aliquot sacri , e syriacis 
facti carsciunici. G. martyrum commemoratio. 7. fragmentum carminum ascetico- 
rum , syriace. 8. fragmentum tractatus de musica , carsciunice. 9. fragmentum 
liturgicum , syriace. 10. fragmentum ritualis ecclesiae Maronitarum . 11. frag- 
mentum de angelorum choris ; item commentarli liturgici ; syriace. 12. fragmen- 
tum de daemonibus eorumque natura et diflferentiis , syriace. i3. fragmeotam 
phiiosoplùcum, carsciunice. i4- fragmentum tractatus tbeologici , syriace. iG. apo- 
grapbum manu Iosepbi Simonii Assemani confectum , de vita S. Paoli apostoli , 
ex codice damasceno anni Gli. ii?5 , qui fuit episcopi Sedanaiae. 17. fragmenta 
pauca syriaca et arabica de antiquis haeresibus. 18. fragmenta arabica evange- 
liorum et canonum eeclesiasticorura. Item fragmenta liturgica partim syriaca 
partim arabica de sacri schematis monachorum ac monialium sumptione. 

FINIS CODICUM SYRIACORUM VÀTIC ASSKMAN. Digitized by Google *44 CODICES SYRIACI. Cantica varia. CCLX. 3. a. CCLII, 4* 2 * 

CCLXV. 8. 4- CDLIV. 197. 80. 
Commentarli summarii in evangelia Mat- 

thaei ac Iohannis, ex Eusebio , Chry- 

sostomo, aliisque* CCLXXXIII. 26. 1 1 • 
Commentarli dominicales Iacobitarum in 

quatuor evangelia. CDV. i48» 58. 
Cyriacus urbis Balines episc- , homilia • 

CDV1II. i5i. 5 9 . 
Cyrillus alex., sermoncs* CCCLXIX- 1 1 2. 

43..GDVIII. 1 5 1.5 9 . 
D 
Diaconale Maronitarum ante emendatio- 

nem. CDXXXIX- 182. 76. 

Maronitarum aliud. CCC1- 44* '7- 

Iacobitarum» CCCI1. 45. 17. 
Dialogus in ter SS. Basili um et Gregorium* 

CDVIII. i5i. 5 9 . 
Dionysius Barsalibaens 9 commentarli in 

quatuor evangelia» CCLXXXV. 28* 11. 

CCLXXXIX- 32. 12. 

Sermo» CCC1V. 47* *9- 

Expositio missae syriacae* CCCLXI. 

104. 3g. 

Breviarii collectio. CDXXV. 168. 68» 
E 
Ebediesu 7 nomocanon» CCCLV. 98- 38. 

Carmina cum scholiis» CCCLXXIX. 

122» 47* 

De ventate christlanae religionis • 

CDLVI. 199. 81. 

Tractatus de verbis scriptura similibus 

etc- CDXIX» 162» 65» 
Ecclesiastes» CDXXXVL 179. 74. 
Ecclesiasticus» Ibidem» 
Elias presbyter , opus adversus animi tri— 

stitiam. CDXXXII. 175» 71. 
Elias sob ensi s , grammatica syriaca seu 

chaldaica. CDX. i53» 61. CDL» 193» 79» 
Ephraemus syrus , sermones et hymnus» 

CCLXI. 4» 2. II» 5» 3- CCLXV- 8» 4. 

Carmen. CDXXXV. 178. 74. 
Epistolae apostolorum. CCLXXV* 18. 8, 

CCLXXVH. 20. 8. CDLV. 198. 80. Epistolarum fbrmulae.CDXXVIII. 171.69. 
Evagrius abbas, sermones* CCCLXXVT. 

119. 46. 

Expositio omionisdominicac. CDXXTV. 

167» 67. 
Evangeli um Iobannis arabice* CDLV» 

198» 80. 
Evangelia quatuor syr. CCLXVII- io» t t . 

CCLXXIV. 17. 8» 
Evangelia syr. arab. CDVII. i5o. 58» 

CDLV. 198» 80. 
Eusebius caesariensis > excerpta ex eius 

libro de dissonanza evangelistarum* 

CCLXXXIV. 27. 11. 
Eusebii et riammonii canones hartnon?- 

ci- Extant in evangeliorum codicibus* 
Exequiae defanctorum iuxta ritum Maro- 
nitarum- CCCX1V- 57. 26. CCCXV. 

58. 27. CDXXI. 164. 65. 
F 
Fragmenta syriaca. CDXLIII. 186- 77. 

CDLIX. 202. 82. 

G 

Gabriel episcopus , liber dogmaticus • 
CDLVII. 200. 82. 

Georgius bypodiaconus interpres arablcus 
operis italici stadera del tempo • 
CDXXVI. 169- 68. 

Georgius oecumenicus , epistola dogmati- 
ca. CDLVIL 200. 82. 

Gonzalez Tyrsus , adversus Mabometis 
sectam arabi ce. GDXLVI» 189* 77. 

Gregorius Barbebraeus 9 horreum myste- 
riorum. CCLXXXIL 25» io. 
Carmina* CDXXII. i65* 67- 
Chronographia. CCCLXXXIV- 12*48. 
CCCLXXXVIII. i3i. 5o- 
Scripta diversa* CDXI. i54- 61 • 
Grammatica syriaca. Ct)XVI* 1 59. 64« 
CDXXII. i65. 67. 

Nomocanon. Insunt canones apostolo- 
rum , nicaeni , ancyrani , noecaesarién- 
$e$, gangrenses» antiocheni, laodiee- 
ni , constantinopolitani , chalcedonen- 
ses* Item patrum Dionytui athen* , Dio* CODICES SYRIACI. a45 nysii alex. , Origenis 9 Athanasii alex- , 
Cypriani , Eustathii antioch- , Timo- 
théi alex., Basilii magni, Gregorii theo- 
logi, Evagrii, Iohannis scholastici, Leo- 
nia imp. Denique syrorum iuris con- 
sul torum Rabulae , Cyriaci patriarchae, 
Philoxeni , Ignatii , Iacobi edesseni, 
Georgii arab* > Cyriaci amideni, Io- 
hannis telensis, Theodosii patriarchae, 
Iohannis patri archae , Severi patriar- 
chae , Lisii, Dionysii patriarchae, Mi- 
chaelis patriarchae , Dionysii Barsali- 
haei. CCCLIII. 96. 37. GCCLVL 99- 
38. CCCLIX. 102. 3g. 

Gregorius monachus, s cripta quaedam. 
CCCLXXVII. 120. 46- 

Gregorius nazianzenus , sermones • 
CCCLXXVIII* ni. 42. IX. 112. 43. 
Poema ta. CCCLXXVII. 121. 46. 

Gregorius S-, confessio et alia. CDVIII. 
• i5 !• 59- 

Gregorius nyssenus^ermones.CCCLXVIII. 
in. 4*- CCCLXIX. 112. 43. 
H 

Heva Gabriel ponit vocales litteras sy- 
riacas loco punctorum* CCLXIV. 7- 3. 
Testimonia de vita eius. Ibidem- 

Hieronymus 9 in paradiso patrum . 
CCCLXXIII. 116. 45. 
I 

Iacobitarnm syrorum catechesi s et doc- 
trina cum fidei professione. CDXXIV. 
167. 67. 

Iacobus accurensis , nomenclator syriaco- 
latinus- CD1V- 147. 5y. 

Iacobus Baradaeus , homilia. CDXXIV- 
167. 67. 

Iacobus Bar-Taliae* ex libro thes auro rara. 
CDXL i54. 61. 

Iacobus doctor» sermo* CCCLXIX- 1 1 2.43* 

Iacobus edessenus , scholia de diaconissis , 
et de foribus ecclesiae- CCCIV. 47* «9 # 

Iacobus martyropolitanus > admonitio quae- 
dam* Ibidem, Iacobus S- > «ermo metricus- CCLXV- 

8. 4. 
Iacobus sarugensis» homilia. CDVIII* i5i- 

59. 
Iesciuaad hadetensis , declaratio quaestio* 

mina et verborum difficilium in ss» bi- 

bliis- CDLVII. 200. 82. 
Iesus Bar-Sira , liber responsionum • 

CDXXXIII- 176- 72. 
Iesuiabus, constitutio de auctoritate pa- 

triarcharum- CCXCL 34* i3- 
Iohaimes bar-Zohbai 9 compendium gram- 

maticae syr- CDL- 193. 79. 
Iohannes chrysostomus , sermones • 

CCCLXVIII. in- 42. IX. 112. 43* 

CDVIII. i5i. 5 9 . 
Iohannes damascenus , dissertatio de luce , 

igne , astris- CCC- 43* *6- 
Iohannes darensis* de resurrectione mor- 

tuorum- CCCLXII- io5- 4 0# 

De cadesti hierarchia. Item de sacer- 

dotio. CCCLXIII. ioa 4o- 

De ecclesiastica hierarchia.GDXI'154^61 • 
Iohannes S. > professio fidei- CCCXCV1H- 

x 4 1 * 55- 

Anaphorae- Ibidem- 
Iohannes quidam > professio fidei- CDLVII- 

200. 82- 
Iohannes Sabas f sermones- CCCLXXVII. 

120. 46* 
Iohannes thebaeus* scripta aliquot- Ibidem. 
Iosephus hebr.» de Maccabaeis. CCLVIII. 

1. !• 
Iosephus mardensis , tractactus de pun- 

ctis* CDL. 193. 79- 
Iosephus monachus , de baplismo. CDXI- 

1 54* 62- 
Iosue ben- Ali , lexicon syriaco-arabicum. 

CCCXCI. i34- 5o. 
Isaac doctor , sermo- CCCLXIX. 1 1 1- 43 # 
Isaac ninivita , sermones. GCCLXVII- 

1 io- 4 2# 
|saac syrus» sermones. CCCLXTV- 107- 

4KCCCLXVI. 109. 4i. •**C<*JÉà'« s46 CODI CES SYRIÀCI. Isaacus maphrianus interpres syriacus 

Thomae a Kempis* CDLIIL 196- 79* 
Isaias abbas >sermones. CC CLXXV-i 18.46» 

K 
Kalendarium sanctorum arabice . 

CCLXXX* ?3* 9» 
Kalendarium Melchitarum. CCLXXIX* 
20. 9 . 

L 
La«arus bagdadensis , de baptizato et eius 

susceptore. DCXI- i54» 62» 
Lectionarium Melchitarum. CCCLII. p5» 

36- CCLXXV1II. 22. 9. CCLXXX. 

23- 9- 
TLiectionarium Syrorum. CDXLV. 1 88* 77. 
Lectionarium Maronitarum. CCLXXXI. 

2/f- io. 
Lexicon chaldaico-syriacum accuratissi- 
' raum. CDXVII- 160* 64- 
Lexicum syriaco-arabicum* CDXVIII* 

161. 64. 
Liturgia SS* apostolorum iuxta ritum 

Chaldaeorum cuni evangeliario et par- 
te pontificalis» CCXCI. 34» i3* 
Liturgiae variae-CCXClV. 37. i4- et seqq- 

CCXGV1L 40. 1 5. CCCIII. 46. 18. 

CDLII. i 9 5. 7 9 .;CCCXCV1IL i4l 55. 

CDIII. i46- 57.' 
Liturgica varia. CDXXVIL 170* 69. 

CDXXXVIII. 181. 70. 
M 
Macarius alex* 7 sermones et epistola. 

CCCLXXVI. 119. 46. 
Marabas patriarchi Chaldaeor., consti tutio 

de electione catholicU CCXCH- 34» i3» 
Meditationes piae. CDXL1V- 187. 77. 
Menaeum Melchitarum magnum • 

CCCXXXV- 78. usque ad CCCL. g3. 

p.32-36' 

Parvum. CCCLL II. 94. g5. 36- CDXII- 

i55* 62. 
Metoscita Petrus > grammatica syriaca* 

CDXXXV. 178. 72. 
Michael amjdensis, professio fidei . 

CDLVII. 200. 82. Miscellanea syriaca.JCCC.43. 16.CDXXIV. 
167.67. CDXXXHI. 176. 72. 

Missale Chaldaeorum , seu Nest orlano - 
norum malabaricorum correctum > cum 
kalendario , et parte ritualis. CCXC* 
33» i2* 

Missale Maronitarum. CCXCII. 35- 
CCXCIII. 36- i3- 

Moses abbas* serrno* CCCLXXL 114. 4^* 

Moses bar-Cephas , expo-ùtio mystica or- 
diiiationnm. CCCIV- 4;. COCV- 48^9. 
Idem est Se ver a s nirv»ulensis t cuius 
scriptum occurrit CDXI. 1 c»4- 62. 
N 

Nouiocanon ccclcsiac syriacae antioche- 
nae; in quo suut lohannis scholastici tituli> 
canones apostolorum 9 nicaeui > ancyra- 
ni , neocaesarienses ^ gangrenses > an- 
tiocheni > laodiceni , constantinopoli- 
tani , ephesinus unus , chalcedonenses , 
Hippolyti, et Timothei alex- CCCL1II. 
96. 37. 

O 

Octocchus Iacobitarum. CCCXXV-68-3o. 
Auctores sunt Severus antioch., Iohan- 
nes bar-Aphthonius > lohannes psaltes* 
Philoxenus raabugensis , Paulus ep* 
Callinici y lacobus edessenus > et anony- 
mus alexandrinus- 

Officia Maronitarum. CCCXVT. 59. usque 
ad CCCXXII.65.p. 27-29. ItemCDIL 
145. 57. CDVI. 149. 58. • 
Iacobitarum. CCCXXIII. 66- 29* 
Nestorianóruin. CCCXXVI* 69. 3o- 
Melchitarum , i. e. para ci etica , octoc- 
chus , hermologium, sticheraria > trio- 
dium. CCCXXVII* 70. usque ad 
CCCXXXIV. 77. p. 3o-32. 
Opus inscriptum liber oecumenicus , thec- 
logicus et philosophicus CDXXXVI* 
179. 73. 

Opusmorale ad usumreligiosorumex ss.Pa- 
tr'.bos desumptum-CDXXXVII» 180- 75. 
Ordo benedictionis et processionis palma- 
rum iuxta ritumMaronitar.CDXV. 1 5 8*63 » 248 CODICES SYRIACI. Testamenti veteris libri aliquot* CDXLIII* 

i86* 77- 
Tesfcamentum novum* CCLXVI* 9» 4* 
Theodoretus , excerpta ex eius historia* 

CCCLXXX* i23* 47* 
Timolheus alexand* , sermo* CCCLX* 

io 3- 3g* 
Thomas heracleensis interpres evange- 

lioruin- CCLXVIII* n* 5» usque ad 

CCLXXII* i5* 7* Codex autographus 
. nobilissimus , scriptu? anno Christi 6r5* 

GGLXVIII. il- 5. 
r ftomas a Kempis de imitatione Ghristi , syriace* CDL11I* 196* 79* 

Thomas margensis , historia monastica 
orientis . CCCLXXX[. ia4 # 47* 

. CCGLXXXII. i*5* 48. 

Tractatus duo grammaticale«*CDL* 193*79* 

Troparia* CCLX* 3* a- 
V 

Vita S. Bulae. CDV1II* i5i- 5g* 

Vita S* Pauli apostoli ex codice dama- 
sceno* CDLIX* aoa* 8a* 
Z 

Zacharias rhetor , capita XIX* ex eius 
historia eccl* CCCLXXX* ia3* 47* INDEX ALPHABETIGUS APPENDICIS CODIGUM HEBRAICORUM 

VATICANAE* 

arabicus paginam denota t* BIBLIOTHECAE 

Numerus romanus codicem , Ascer rabbinus ? praece^ta moralia * 

CDLXXXIV* 87. Commentarius in 

pentateuchum* DXI* 91* 
Avicenna , liber parvus compendio rum. 

CDXGVI* 89. 

De aromatibus et simplicibus* DX* 91* 
B 
Bartoloccius Iulius , grammatica hebr* 

DXVH* 92. 
Baruch fil* Isaac, Uher elevalionis , in quo 

de ritibus et caerimoniis* CDLXXI*85* 
Biblia universa. CDLXVIII* 85* Cum 

massora magna et parva* CDLXXV* 

86. Cnm targum Onkelosi* CDLXXXII* 

87. 

C 
Cabalistica superstitiosaCDXCI*88*DIX*9i. 
Calassius Marius , lexicon hebraicum • 

CDLIV* et CDLV* 83. 
Gatalogus Hebraeorum et Christianorum , 

qui de re grammaticali hebraica scrip- 

serunt* CDXG1V* 89. Canticum Salomonis , ecclesiastes r lamen- 
tationes , Esther* CDLXXXI* 87* 

Gommentarii in deuteronomium fragmen- 
tum* CDXGV* 89. 

Commentarius in librum mosaicum nu- 
merorum* DV* 91 • 

Commentarius in pentateuchum* CDLV lì* 
83* 

Commentarius imperfectus ad tres priores 
pentateuchi libros* DXXII* 92* 

Commentarius in sephiroth*PXXVIII* 93* 
E 

Emmanuel fil* Iacob, tabulae astronomi- 
ca^ CDLXIX. 85* 

Esther cum librissubsequentibus*CDXCIII« 
86* 

F 

Fragmenta prophetiarum circa Messiam* 
DIX* 91* 

Fragmenta talmudica * CDLXXXVII* 
CDLXXXVIII* 88* 
G 

Grammatica* hebraicae epitome* DXX* 92*